Analizy i badania

Światowy rynek mleka odbił się od dna

<p style="text-align: justify;">Od kwietnia br. na światowym rynku mleka obserwowany jest wzrost cen produktów mlecznych. Indeks cen żywności FAO dla cen produktów mlecznych pomiędzy kwietniem br. a lipcem br. zwiększył się o 11,6%. Wzrost cen ma szeroki zakres i dotyczy wszystkich podstawowych produktów mlecznych (m.in. proszki mleczne, sery, masło). W efekcie realizuje się nasz scenariusz, w którym oczekiwaliśmy, że w II poł. 2016 r. globalny rynek mleka wejdzie we wzrostową fazę cyklu (por. AGROmapa z 15.06.2016)</p>

>

Zgodnie z danymi firmy konsultingowej CLAL wolumen chińskiego importu produktów mlecznych w okresie od stycznia do lipca 2016 r. zwiększył się o 27,6% r/r wobec spadku o 8,1% w całym 2015 r. W danych na szczególn? uwagę zasługuje utrzymuj?cy się wzrost importu pełnego mleka w proszku, który w okresie od stycznia do lipca zwiększył się o 23,0% r/r. Akumulacja zapasów proszków mlecznych przez Chiny w latach 2012-2013 była bowiem głównym powodem spadku chińskiego popytu na produkty mleczne w latach 2014- 2015. Obecny wzrost importu w tej kategorii sygnalizuje odbudowę zredukowanych w ostatnich kwartałach zapasów. Pozwala to oczekiwać, że odnotowywana w I poł. br. wysoka dynamika chińskiego importu produktów mlecznych najprawdopodobniej utrzyma się w kolejnych kwartałach.

W czerwcu br. odnotowano pierwszy od lutego 2015 r. spadek produkcji mleka wśród jego największych eksporterów (Nowa Zelandia, UE, USA, Australia, Argentyna) w ujęciu rocznym. Bior?c pod uwagę przyczyny obniżenia produkcji w lutym 2015 r. (próba uniknięcia kar za przekroczenie kwot mlecznych w ostatnich miesi?cach roku kwotowego przez unijnych producentów mleka) jest to w naszej ocenie pierwsze zmniejszenie produkcji będ?ce reakcj? na niskie ceny mleka od wejścia światowego rynku w spadkow? fazę cyklu na pocz?tku 2014 r. W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje obniżenie produkcji w czerwcu br. w UE będ?cej do tej pory jedynym regionem wśród głównych eksporterów produktów mlecznych, w którym podaż charakteryzowała się nisk? elastyczności? cenow?. Mimo ostatniego wzrostu cen produktów mlecznych, z uwagi na wysok? inercję kształtowania się podaży na rynku mleka, można oczekiwać, że w kolejnych miesi?cach ograniczanie produkcji będzie kontynowanie.

Postępuj?ce ograniczanie mocy wytwórczych w światowym sektorze mleczarskim i zwi?zane z nim zmniejszenie podaży przy jednoczesnym ożywieniu popytu sygnalizuje, że światowy rynek mleka wszedł we wzrostow? fazę cyklu. W efekcie oczekujemy kontynuacji wzrostu cen produktów mlecznych na świecie. Tym samym po uwzględnieniu zjawiska sezonowości prognozujemy, że na koniec br. cena skupu mleka w Polsce wyniesie ok. 118 zł/hl, a na koniec 2017 r. wzrośnie do134 zł/hl. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy jest dalsze tempo ograniczania podaży mleka wśród głównych eksporterów produktów mlecznych, w szczególności w UE, a także trwałość ożywienia popytu w Chinach.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!