Analizy i badania

Świąteczna atmosfera na polskim rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich zwiększyły się do poziomu 2,045 (wzrost o 7pb), obligacji 5-letnich obniżyły się do poziomu 2,793 (spadek o 8pb), a obligacji 10-letnich zmniejszyły się do poziomu 3,482 (spadek o 14pb).</p>

>

. Od poniedziałku do środy mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen polskiego długu w ślad za obligacjami niemieckimi. Wskazuje to, że spadek rentowności mógł byd kontynuacj? reakcji rynkowej na decyzję EBC sprzed dwóch tygodni o wydłużeniu rozszerzonego programu skupu aktywów (por. MAKROmapa z 12.12.2016) oraz stopniow? stabilizację sytuacji politycznej we Włoszech. W przypadku obligacji o krótkich terminach zapadalności obserwowana była niewielka aktywność inwestorów, co najprawdopodobniej wynikało z oczekiwań rynku na środowe posiedzenie FOMC. W reakcji na publikację prognoz członków FOMC, wskazuj?cych na szybsze oczekiwane zaostrzenie polityki pieniężnej, ceny polskiego długu w czwartek na otwarciu były niższe niż na środowym zamknięciu. W czwartek przed południem miała również miejsce aukcja zamiany długu, na której Ministerstwo Finansów odkupiło obligacje zapadaj?ce w 2017 r. za 5,0 mld zł sprzedaj?c obligacje o 3-letnich terminach zapadalności za 5,5 mld zł. Po południu w przypadku obligacji o średnich i długich terminach zapadalności obserwowany był spadek rentowności, który utrzymał się również w pi?tek. W naszej ocenie wynikało to z obniżenia globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlanej indeksem VIX, z uwagi na zmniejszenie niepewności zwi?zanej z decyzj? FED.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? dzisiejsze dane o krajowej sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej, które w przypadku realizacji naszych prognoz mog? być lekko pozytywne dla cen polskich obligacji. W przeciwnym kierunku może oddziaływać kryzys parlamentarny w Polsce (patrz wyżej), który w przypadku jego eskalacji będzie negatywny dla długoterminowego ratingu Polski. Dzisiejsza publikacja indeksu Ifo nie będzie miała naszym zdaniem istotnego wpływu na rynek. Neutralny dla polskiego rynku długu będzie w naszej ocenie również zagregowany wpływ danych z USA (finalny szacunek PKB w III kw., zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, sprzedaż domów na rynku wtórnym oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan). W przyszłym tygodniu z uwagi na okres świ?teczny oraz ubogi kalendarz ekonomiczny oczekujemy ograniczonych obrotów na polskim rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!