Analizy i badania

Świat nadal produkuje zbyt dużo mleka

<p style="text-align: justify;">Niskie na tle historycznym ceny skupu mleka na świecie są efektem utrzymującej się nadpodaży na globalnym rynku mleka i produktów mlecznych. Wynika ona ze znacznego wzrostu produkcji wśród największych eksporterów mleka i produktów mlecznych, przy jednoczesnym silnym wyhamowaniu popytu ze strony ich największego importera jakim są Chiny.</p>

>

Zgodnie z danymi firmy CLAL w okresie od stycznia do października br. wielkość chińskiego importu produktów mlecznych zmniejszyła się o 15,0% r/r. Głównym źródłem jego obniżenia był mniejszy import proszków mlecznych. Silny spadek popytu ze strony Chin jest efektem jego przeszacowania w latach 2013-2014, które doprowadziło do zgromadzenia znacz?cych zapasów. Wpływ zakończenia polityki jednego dziecka na wzrost importu odżywek dla dzieci widoczny będzie najwcześniej w IV kw. 2016 r. i będzie ograniczony (w 2014 r. odżywki stanowiły ok. 5% wielkości chińskiego importu produktów mlecznych).

W reakcji na niskie ceny mamy do czynienia z pierwszymi sygnałami świadcz?cymi o dostosowaniu podaży. W pierwszych 5 miesi?cach sezonu 2015/2016 produkcja w Nowej Zelandii zmniejszyła się o 3,4% r/r. Jednak wśród wszystkich głównych eksporterów mleka (UE, USA, Nowa Zelandia, Australia i Argentyna) nadal mamy do czynienia z jej sumarycznym wzrostem. W okresie od stycznia do września br. zwiększyła się ona o 1,2% r/r. Co więcej, dynamika ta jest zaniżona przez ograniczanie produkcji w okresie styczeń-marzec przez europejskich producentów w celu zminimalizowania kar za przekroczenie kwot mlecznych. W miesi?cach styczeń-marzec dynamika produkcji mleka w UE wyniosła -1,3% r/r, podczas gdy w okresie kwiecień-wrzesień wzrosła do poziomu +2,6% r/r.


W warunkach niskiego prawdopodobieństwa ożywienia popytu w Chinach, trwały wzrost cen mleka i produktów mlecznych będzie uzasadniony jedynie w przypadku ograniczenia produkcji na poziomie globalnym. Tym samym naszym zdaniem obecny wzrost cen mleka i produktów mlecznych, wynikaj?cy głównie ze spadku produkcji w Nowej Zelandii, będzie przejściowy. Wsparciem dla naszej oceny s? ostatnie korekty na aukcjach GDT. Spadku produkcji na poziomie globalnym można oczekiwać dopiero w I poł. 2016 r.

Prognozujemy, że trwałe odbicie cen na światowym rynku mleka i produktów mlecznych, a w konsekwencji na polskim rynku, będzie miało miejsce w II poł. 2016 r. Tym samym po uwzględnieniu zjawiska sezonowości prognozujemy, że na koniec IV kw. br. cena skupu mleka w Polsce wyniesie ok. 117 zł/hl, I kw. 2016 r. 111 zł/hl, II kw. 107 zł/hl, III kw. 110 zł/hl oraz124 zł/hl na koniec IV kw. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy s? warunki pogodowe, a w szczególności skala zjawiska El Nino, które będzie miało negatywny wpływ na produkcję w Oceanii.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!