Analizy i badania

Sumaryczny wpływ danych z USA pozytywny dla cen polskiego długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zwiększyły się do poziomu 2,022 (wzrost o 2pb), obligacji 5- letnich nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 2,915, a obligacji 10-letnich obniżyły się do poziomu 3,466 (spadek o 4pb).</p>

>

W poniedziałek doszło do wzrostu cen polskiego długu, co częściowo zwi?zane było z publikacj? niższego od oczekiwań indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa. Od wtorku do czwartku utrzymywał się wzrost rentowności polskich obligacji. W naszej ocenie zwi?zane było to z niższ? aktywności? inwestorów zagranicznych oraz utrzymuj?cym się wysokim ryzykiem politycznym w Europie z uwagi na zbliżaj?ce się wybory prezydenckie we Francji. W czwartek odbyła się aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 5-, 9-, i 10- letnich terminach zapadalności za 5,0 mld zł przy popycie równym 8,7 mld zł. Aukcja miała ograniczony wpływ na krzyw? dochodowości. W pi?tek doszło do spadku rentowności polskich obligacji w reakcji na słabsze od oczekiwań dane nt. dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? dane z USA (wstępny indeks Uniwersytetu Michigan oraz sprzedaż detaliczna). Uważamy, że ich sumaryczny wpływ będzie lekko negatywny dla rentowności polskich obligacji. Krajowe dane o inflacji i bilansie płatniczym oraz pozostałe dane z zagranicy (bilans handlowy w Chinach) będ? naszym zdaniem neutralne dla cen polskiego długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!