Aktualności firm stowarzyszonych

SUKCES PIERWSZEGO HYBRYDOWEGO PPP SUEZ rozpoczyna 25-letnią fazę eksploatacji poznańskiej spalarni ITPOK

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Poznańska Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) przez najbliższe 25 lat będzie zarządzana przez</strong><strong> spółkę SUEZ Zielona Energia. To przykład pierwszego w Polsce hybrydowego PPP, zakończonego w terminie i założonym budżecie. Ze względu na przyjętą formułę realizacji i sposób finansowania jest to pionierski projekt na europejskim rynku gospodarki odpadam</strong><span><strong>i.</strong></span></span></span></span></p>

>

Inwestycja została zakończona zgodnie z terminem założonym w umowie z Miastem Poznań. Od 22 grudnia 2016 r. ITPOK ma status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), co oznacza, że trafi? tu zmieszane odpady komunalne z Regionu II opisanego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (Gminy wchodz?ce w skład ZM GOAP oraz Suchy Las). Z dniem 29 grudnia 2016 r. zakład ogłosił Pierwszy Dzień Dostępności. Było to możliwe dzięki wcześniejszemu uzyskaniu przez Instalację pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na użytkowanie oraz pozytywnemu wynikowi kontroli Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Zakończenie budowy zakładu w ustalonym terminie i w ramach założonego budżetu to efekt precyzyjnego zaplanowania każdego etapu prac oraz współpraca z doświadczonymi podwykonawcami. Eksploatacja obiektu na najwyższym poziomie jest możliwa dzięki wykorzystaniu najlepszej, dostępnej technologii oraz know-how naszych ekspertów doświadczonych przy realizacji podobnych instalacji na świecie powiedział Stephane Heddesheimer, Dyrektor Zarz?dzaj?cy SUEZ Treatment Solutions.

Dzięki tej inwestycji Poznań doł?czył do grupy europejskich miast, które skutecznie odpowiadaj? na współczesne wyzwania z zakresu ochrony środowiska.

Udowodniliśmy, że można pogodzić interesy zarówno publicznych, jak i prywatnych podmiotów z korzyści? dla mieszkańców i środowiska. Elementem decyduj?cym o realizacji inwestycji w formule PPP oraz wyborze spółki Suez na partnera tego projektu było jej doświadczenie w zakresie realizacji oraz eksploatacji tego typu obiektów. Dzięki PPP mamy pewność, że SUEZ buduj?c poznańsk? spalarnię zadbał o wysok? jakość wykonanych prac oraz bezpieczeństwo obiektu dla środowiska w czasie jego eksploatacji. Zgodnie z umow? bowiem, przez najbliższe 25 lat to właśnie partner prywatny będzie odpowiadać za zarz?dzanie t? instalacj? - powiedział Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania.

Partnerstwo publiczno-prywatne w Poznaniu jest sukcesem i mamy nadzieję, że inne miasta w Polsce zdecyduj? się pójść śladem Poznania. Przykład Poznania pokazuje jak samorz?dy mog? współpracować z prywatnymi inwestorami aby zapewnić efektywne kosztowo rozwi?zania dla ważnych zadań zwi?zanych z ochron? środowiska - mówi William Pierson, Dyrektor Zarz?dzaj?cy Marguerite.

Poznańsk? instalację wyposażono w technologię rusztow?, która dzięki wieloletniej optymalizacji i udoskonalaniu, zapewnia wysok? skuteczność procesu i spełnianie surowych norm środowiskowych. Bezpieczeństwo emisji spalin gwarantuj? zastosowane sprawdzone metody ich oczyszczania, dzięki temu ITPOK jest bezpiecznym i nieuci?żliwym s?siadem - mówi Jean-Michel Kaleta, członek Zarz?du SUEZ Zielona Energia.

ITPOK (Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych), stanowi? istotny element systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Europie Zachodniej. Zaprojektowano je tak, aby przynosiły maksimum korzyści mieszkańcom - bezpiecznie spalaj? odpady emituj?c do atmosfery praktycznie całkowicie oczyszczone powietrze, rozwi?zuj?   "problem" odpadów komunalnych, a   przede wszystkim dostarczaj? energię elektryczn? i ciepln? wytworzon? w tym procesie.  Pozostaj? przy tym "nieuci?żliwym" s?siadem.

Poznańska ITPOK powstała w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w wyniku umowy zawartej w dniu 8 kwietnia 2013 roku między Miastem Poznań a SUEZ Zielona Energia. Ł?czny koszt inwestycji to 832 mln PLN. Finansowanie zapewnił Partner Prywatny ale Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Poł?czenie prywatnych finansów i pieniędzy unijnych to pionierskie rozwi?zanie (tzw. finansowanie hybrydowe). Nagrody za innowacyjn? strukturę finansowania od instytucji europejskich potwierdzaj?, że był to nowatorski pomysł nie tylko w Polsce, ale nawet w skali europejskiej.

Spalarnia pozwoli na redukcję ilości składowanych odpadów komunalnych pochodz?cych ze stolicy Wielkopolski oraz okolicznych gmin, tym samy obsłuży obszar, który zamieszkuje ponad 740 tys. osób. Rocznie ITPOK będzie produkować pr?d i ciepło z około 210 tys. ton odpadów. Powstaj?ca w trakcie spalania odpadów energia cieplna, za pośrednictwem Elektrociepłowni Karolin, trafi do mieszkańców Poznania. Instalacja zaopatrzy też krajowy system elektroenergetyczny w energię elektryczn?. Przychody ze sprzedaży obydwu rodzajów energii zostan? przekazane do budżetu Miasta.

Do budowy instalacji SUEZ Zielona Energia wybrał konsorcjum dwóch firm - w zakresie technologii firmę Hitachi Zosen Inova, a w zakresie robót budowlanych firmę Hochtief.

Kontakt dla mediów:

Partner Publicznny
rzecznik(@)um.poznan.pl
Partner Prywatny

beata.nasiadka@suez.com

***

  

Miasto Poznań

Pi?te pod względem liczby ludności miasto w Polsce (552,4 tys. mieszkańców) i ósme pod względem powierzchni (262  km ?).    Poznań jest ośrodkiem przemysłu, handlu, logistyki i turystyki. Funkcjonuj? tu Międzynarodowe Targi Poznańskie – największe i najstarsze centrum wystawiennicze w Polsce.   Poznań to także ośrodek akademicki, naukowy i kulturalny.   Działaj? tu m.in.: opera, filharmonia, balet, teatry, kina, muzea, galerie sztuki.  Poznań stanowi centraln? część aglomeracji poznańskiej i graniczy z 11 gminami powiatu poznańskiego, w tym z dwoma miastami – Luboniem i Swarzędzem. Aglomerację poznańsk? zamieszkuje ponad 1 mln osób.   

www.poznan.pl,   www.odzyskajkorzystaj.pl

  SUEZ Zielona Energia

SUEZ Zielona Energia została utworzona przez SUEZ Polska (część międzynarodowej Grupy Suez), i Marguerite Waste Polska (należ?c? do Funduszu Marguerite) w celu wzięcia udziału w pierwszym w Polsce projekcie PPP z sektora gospodarki odpadami. W dniu 8 kwietnia 2013 SUEZ Zielona Energia zawarła z Miastem Poznań Umowę o PPP dla realizacji ITPOK w Poznaniu.

www.sita-zielonaenergia.pl  

SUEZ Polska

Od 1992 roku, SUEZ Polska (SITA) oferuje kompleksowe usługi samorz?dom lokalnym oraz przedsiębiorcom w zakresie gospodarki odpadami i utrzymania czystości w miastach. SITA Polska zatrudnia 2600 osób i zagospodarowuje ponad 1 mln ton odpadów rocznie, stawiaj?c sobie za cel stały wzrost poziomu recyklingu i odzysku.

www.suez.pl  

Marguerite Fund

Fundusz Marguerite został utworzony przy wsparciu sześciu wiod?cych w Europie publicznych instytucji finansowych (Caisse des Dépôts et consignations, Cassa Depositi e Prestiti, Europejski Bank Inwestycyjny, Instituto de Crédito Oficial, KfW, PKO Bank Polski) oraz Komisję Europejsk? w celu realizacji kapitałochłonnych inwestycji w infrastrukturęw krajach Unii Europejskiej. Funduszowi doradza niezależna firma doradcza, Marguerite Adviser S.A. Fundusz Marguerite zamkn?ł 12 inwestycji w 9 krajach, w tym dwa projekty w Polsce.

www.marguerite.com  

Grupa SUEZ

Jesteśmy u progu rewolucji. W świecie dynamicznego wzrostu demograficznego, urbanizacji i stale zmniejszaj?cej się ilości surowców naturalnych, ochrona, racjonalne i ponowne wykorzystanie surowców jest niezbędne dla naszej przyszłości. SUEZ (Paryż: SEV, Bruksela: SEVB) zaopatruje w wodę pitn? 92 miliony osób, usługami asenizacyjnymi obejmuje 65 milionów oraz odzyskuje rocznie 16 milionów ton surowców wytwarzaj?c jednocześnie 7 GWh energii. Wraz z 82 536 pracownikami Grupa SUEZ obecna na pięciu kontynentach, jest światowym liderem w zrównoważonym zarz?dzaniu zasobami. W 2016 roku SUEZ osi?gn?ł obroty w wysokości 15,3 mld EUR.

www.suez.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!