Aktualności firm stowarzyszonych

SUEZ environnement łączy wszystkie swoje działalności pod jedną marką aby przyspieszyć rozwój

<p style="text-align: justify;">Obecna w 70 krajach Grupa SUEZ environnement operuje poprzez blisko 40 różnych marek (SITA, Degrémont, Lyonnaise des Eaux, AGBAR, Aqualogy, United Water, Ondeo Industrial Solutions, SAFEGE, itd.), które zrodziły się w trakcie międzynarodowego rozwoju działalności Grupy na świecie. Od dziś wszystkie te marki łączą się w jedną, wspólną markę SUEZ environnement w swoim działaniu ukierunkowaną na zrównoważone zarządzanie zasobami. <br /><br /></p>

>

Ta zmiana ma trzy główne cele:

- Uproszczenie wielomarkowej architektury aby zwiększyć wydajność i efektywność biznesow?. Celem jest lepsza rozpoznawalność przez wszystkie grupy klientów co przyspieszy nasz rozwój na arenie międzynarodowej i wśród klientów przemysłowych.

- Reagowanie na nowe oczekiwania klientów, władz lokalnych i klientów przemysłowych, którzy szukaj? rozwi?zań dla nowych wyzwań środowiskowych i społecznych: projektowania i zrównoważonego zarz?dzania inteligentnymi miastami („smart cities”), oszczędnego gospodarowania zasobami i minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko, przystosowania do zmian klimatycznych, zmiany sposobów produkcji uwzględniaj?cych w procesach wykorzystanie surowców wtórnych, znalezienia alternatywnych źródeł wody szczególnie w rejonach dotkniętych jej niedoborem oraz rozwijania lokalnych, odnawialnych źródeł energii pochodz?cej z recyklingu odpadów.

- Wzmocnienie obszarów wspólnych dla wszystkich działalności Grupy pomoże nam sprostać wyzwaniom gospodarki obiegowej. W obliczu nowych wyzwań środowiskowych działalność Grupy ewoluuje: z operatorów stajemy się menadżerami zarz?dzaj?cymi zasobami istotnymi dla życia i rozwoju. Dziś na rozs?dne korzystanie z zasobów naturalnych (wodę, energię, surowce) kierowana jest tak silna presja, że konieczne staje się przejście od konsumpcyjnego korzystania do ponownego wykorzystania i odzysku. S? kluczowe to wyzwania XXI wieku.

Działalność pod jedn?, wspóln? mark? wzmocni strategię Grupy opart? na czterech głównych filarach: ‘smart water” i usługi specjalistyczne zwi?zane z zarz?dzaniem wod?, przemysłowy, Energia z odpadów i międzynarodowy rozwój. Pozwoli to na wzmocnienie pozycji Grupy jako lidera realizuj?cego założenia rewolucji w obszarze zasobów i osi?gnięcie założonych ambitnych celów.

Do dziś Grupa była zorganizowana wokół dwóch działalności: wody i odpadów. Od dziś, pozycjonowanie Grupy skupia się na zrównoważonym zarz?dzaniu zasobami poprzez cztery działalności: zarz?dzanie obiegiem wody, recykling i odzysk odpadów, rozwi?zania na rzecz oczyszczania i uzdatniania wody oraz usługi doradcze na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju miast i regionów.

Jedna marka aby realizować założenia gospodarki obiegowej i zrównoważonego zarz?dzania zasobami W świecie, gdzie trwa intensywny wzrost demograficzny – w 2030 roku populacja ludzi na Ziemi osi?gnie 9 miliardów, którzy będ? mieszkali głównie w miastach, nasze działalności, zarz?dzanie obiegiem i dystrybucja wody pitnej, zarz?dzanie odzyskiem odpadów i bardziej globalnie zarz?dzanie zasobami naturalnymi, s? w samym sercu wyzwań dla cywilizacji XXI wieku.

"Rewolucja w obszarze zasobów przyniesie duże zmiany w sposobie życia współczesnych społeczeństw, podobnie jak rewolucja przemysłowa i rewolucja cyfrowa. Dlatego nasza Grupa musi być gotowa odpowiadać na dzisiejsze i jutrzejsze potrzeby klientów i tak realizować swoje działania aby uczestniczyć i reagować na te zmiany. Jako jeden z liderów, realizuj?cy założenia gospodarki obiegowej, musimy służyć tej rewolucji naszym doświadczeniem oferuj?c kompleksowe rozwi?zania w gospodarowaniu zasobami. To jest moja wizja do której jestem w pełni przekonany” – mówi Jean Louis Chaussade, Prezes Grupy SUEZ environnement.

***

SUEZ environnement
Jesteśmy u progu rewolucji. W świecie dynamicznego wzrostu demograficznego, urbanizacji i stale zmniejszaj?cej się ilości surowców naturalnych, ochrona, racjonalne i ponowne wykorzystanie surowców jest niezbędne dla naszej przyszłości. SUEZ Environnement (Paryż: SEV, Bruksela: SEVB) zaopatruje w wodę pitn? 92 miliony osób, usługami asenizacyjnymi obejmuje 65 milionów oraz zagospodaruje odpady odebrane od blisko 50 milionów mieszkańców, odzyskuj?c 14 milionów ton surowców i 5,138 GWh energii. Wraz z 80,990 pracownikami Grupa SUEZ environnement obecna na pięciu kontynentach, jest światowym liderem w zrównoważonym zarz?dzaniu zasobami.

SUEZ environnement osi?gn?ł w 2014 r. obroty w wysokości 14,3 mld EUR.

KONTAKT
Dział Komunikacji SITA Polska
Tel. 22 55 80 603
Email: komunikacjasita@sitapolska.com.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!