Komunikaty prasowe

Strefa Francuskich Pracodawców powstanie na Targach Pracy i Przedsiębiorczości w Warszawie.

<p style="text-align: justify;"><strong>Już 4 października, na Targach Pracy i Przedsiębiorczości, które odbywać się będą w Pałacu Kultury i Nauki, powstanie Strefa Francuskich Pracodawców. Firmy zrzeszone we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP), będą poszukiwały pracowników do obsadzenia ponad 1 400 miejsc pracy w całej Polsce. Targi Pracy i Przedsiębiorczości to jedno z największych tego typu wydarzeń na Mazowszu.</strong></p>

>

Strefa Pracodawców Francuskich powstanie na Targach już po raz trzeci. Wystawi się w niej 29 firm reprezentuj?cych takie branże jak: handel i dystrybucja, usługi finansowe, przemysł chemiczny, gospodarka odpadami, budownictwo, energetyka, hotelarstwo, transport i logistyka oraz usługi doradcze. Wystawcy, wśród których znajd? się najwięksi zagraniczni inwestorzy, poszukiwać będ? kandydatów do pracy w całej Polsce na stanowiska wymagaj?ce różnego poziomu doświadczenia i umiejętności. Osoby, które dopiero wchodz? na rynek pracy, będ? mogły aplikować na jedno z 207 staży oferowanych w trakcie Targów. Kandydaci będ? mogli porozmawiać z ekspertami na temat samego procesu rekrutacji, dowiedzieć się, które kompetencje s? najbardziej cenione w firmach międzynarodowych, wysłuchać konferencji prowadzonych przez ekspertów, jak również doradzić się w kwestiach zwi?zanych z zakładaniem i prowadzeniem własnego biznesu. Targi Pracy i Przedsiębiorczości odbywać się będ? na drugim piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w godzinach 10:00 – 17:00. Udział w nich weźmie 112 wystawców, z czego ponad  ? stanowić będ? firmy zrzeszone we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej.

250  000 stworzonych miejsc pracy, a będzie jeszcze więcej…

Francja to trzeci inwestor zagraniczny w Polsce, z ł?cznym kapitałem przekraczaj?cym 80 mld złotych. Nakłady te pozwoliły na stworzenie blisko 250  000 bezpośrednich miejsc pracy i kolejnych kilkaset tysięcy u dostawców i partnerów lokalnych. Firmy z kapitałem francuskim nadal chc? się rozwijać, co wymaga zwiększenia liczby pracowników. Ponieważ coraz częściej spotykaj? się one z brakiem kandydatów, stajaj? się ich przyci?gn?ć szeregiem dodatkowych benefitów. – mówi Monika Constant, Dyrektor Generalna CCIFP. Nowoczesne programy z zakresu rozwoju kompetencji, system świadczeń pozapłacowych, a także możliwość kontynuowania kariery za granic?, w centrali lub innych oddziałach firmy, to atuty francuskich przedsiębiorców, które w wyścigu o pracownika często odgrywaj? znacz?c? rolę.

Organizatorami Targów s?: Urz?d m.st. Warszawy, Urz?d Pracy m.st. Warszawy, Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, Wojewódzki Urz?d Pracy w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Partnerami Organizacyjnymi wydarzenia s?: Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Carrefour Polska, Poczta Polska, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, GADMED.

Kontakt dla mediów: Anna Raczyńska vel Wasiluk, anna.raczynska(@)ccifp.pl, tel. 514  763 870

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia ponad 450 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedn? z najaktywniejszych izb handlowych w Polsce. Głównym celem działań Izby jest współtworzenie jak najlepszych warunków dla inwestycji i rozwoju gospodarczego w Polsce. Aktywność CCIFP w kontaktach z organami administracji państwowej oraz organizacjami pracodawców sprzyja współpracy i wymianie doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami z Francji i Polski. Izba zajmuje się również promocj? najlepszych praktyk oraz rozwi?zań biznesowych zapewniaj?cych rozwój gospodarczy i społeczny. Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich i należy do Zwi?zku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych (CCIFI) zrzeszaj?cego 120 Izb francuskich na świecie.

www.ccifp.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!