Analizy i badania

Strefa euro coraz bliżej stagnacji

Zgodnie ze wstępnymi danymi zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro zmniejszył się w lipcu do 51,4 pkt. wobec 52,6 pkt. w czerwcu, co było poniżej naszej prognozy (51,9 pkt.) i oczekiwań rynku (52,0 pkt.).

Zmniejszenie zagregowanego indeksu PMI wynikało ze spadku składowych zarówno dla bieżącej produkcji w przetwórstwie jak i aktywności biznesowej w usługach. W lipcu wskaźnik PMI w strefie euro ukształtował się poniżej swojej średniej wartości z II kw. (52,5 pkt.), a tym samym wyniki badań koniunktury stanowią ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z którą kwartalne tempo wzrostu PKB w strefie euro w III kw. nie zmieni się wobec II kw. i wyniesie 0,3%.

W danych na szczególną uwagę zasługują pogłębiające się rozbieżności pomiędzy sytuacją w przetwórstwie i usługach. Różnica pomiędzy indeksem PMI dla usług oraz indeksem PMI dla przetwórstwa osiągnęła w lipcu najwyższą wartość od kwietnia 2009 r. Historycznie te rozbieżności były krótkotrwałe, co w naszej ocenie wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo, że koniunktura w usługach ulegnie wkrótce pogorszeniu w ślad za gorszymi nastrojami w przetwórstwie. Zgodnie z treścią komunikatu Markit główną przyczyną spowolnienia wzrostu gospodarczego w strefie euro, zarówno w przypadku przetwórstwa jak i usług, jest osłabienie popytu eksportowego. Choć głównym kanałem oddziaływania jest tutaj spowolnienie popytu zagranicznego na towary, to towarzyszy temu również osłabienie popytu na usługi, w szczególności na potrzeby przemysłu przetwórczego. W warunkach spadku nowych zamówień firmy nie chcąc w istotny sposób ograniczać wielkości produkcji w większym stopniu realizują nagromadzone wcześniej zaległości produkcyjne. Wsparciem dla takiej oceny jest obniżenie indeksu dla zaległości produkcyjnych. Jednocześnie ankietowane firmy wyrażały swoje obawy dotyczące wojen handlowych, pogorszenia perspektyw światowego wzrostu gospodarczego oraz
napięć geopolitycznych, w tym w szczególności niepewności wokół Brexitu.

W ujęciu geograficznym zmniejszenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej odnotowano w Niemczech, we Francji oraz pozostałych gospodarkach strefy euro objętych badaniem. Zarówno w Niemczech jak i we Francji spadek zagregowanych indeksów PMI był efektem obniżenia składowych dla bieżącej produkcji w przetwórstwie oraz aktywności biznesowej w usługach.

 

Z punktu widzenia polskiego eksportu w danych na szczególną uwagę zasługuje silny spadek indeksu PMI dla niemieckiego przetwórstwa do 43,1 pkt. w lipcu wobec 45,0 pkt. w czerwcu, kształtując się na najniższym poziomie od lipca 2012 r. Spadek indeksu wynikał z obniżenia wkładów 4 z 5 jego składowych: dla zatrudnienia, nowych zamówień, bieżącej produkcji oraz zapasów. W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje spadek wskaźnika dla nowych zamówień eksportowych do najniższego poziomu od kwietnia 2009 r. Zgodnie z treścią komunikatu Markit, pogłębiający się spadek zamówień w niemieckim przetwórstwie jest efektem spadku popytu za strony Chin jak również dekoniunktury w światowej branży motoryzacyjnej.
Sygnalizowane przez czerwcowe dane PMI dalsze spowolnienie wzrostu gospodarczego w strefie euro, w tym w Niemczech, stanowi wsparcie dla naszego zrewidowanego scenariusza makroekonomicznego dla Polski, zgodnie z którym dynamika PKB obniży się w III kw. do 4,4% r/r wobec 4,5% w II kw., a w całym 2019 r. spadnie do 4,4% wobec 5,1% w 2018 r.

 

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Do pobrania

Download MAKROmapa_2019_07_28.pdf  (PDF • 532 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!