Analizy i badania

Straty mrozowe na południu Europy podbiły ceny warzyw

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z wynikowym szacunkiem głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych opracowanym przez GUS z 21 grudnia ub. r. łączne zbiory warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) w 2016 r. wyniosły ok. 4,5 mln t i ukształtowały się na poziomie o ok. 18% wyższym niż w 2015 r. Zgodnie z szacunkami GUS wzrost zbiorów wobec 2015 r. wynikał z relatywnie korzystnych warunków agrometeorologicznych oraz oddziaływania pozytywnego efektu niskiej bazy sprzed roku związanego z suszą (por. AGROmapa z 09.12.2015). Najsilniej w porównaniu do 2015 r. zwiększyły się zbiory ogórków oraz warzyw kapustnych i korzeniowych.</p>

>

W 2016 r. mieliśmy do czynienia z korzystnymi na tle historycznym warunkami agrometeorologicznymi dla produkcji owoców. W efekcie, zgodnie z wynikowym szacunkiem głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych opracowanym przez GUS, ubiegłoroczne zbiory owoców z drzew wyniosły ok. 4,1 mln t i ukształtowały się na poziomie ok. 13% wyższym niż w 2015 r. Na szczególn? uwagę zasługuje rekordowa produkcja jabłek, która wyniosła ok. 3,6 mln ton (+14%, por. AGROmapa z 15.12.2016). Wzrost odnotowała również produkcja owoców jagodowych, która zgodnie z wynikowym szacunkiem GUS wyniosła ok. 600 tys. ton. i ukształtowała się na poziomie o ok. 10% wyższym niż w 2015 r. Wstępna ocena przezimowania upraw ozimych w 2017 r., która dostarczy informacji na temat przezimowania drzew, krzewów owocowych i plantacji jagodowych oraz stanu upraw ogrodniczych, zostanie opublikowana przez GUS 28 kwietnia.

Od stycznia do listopada 2016 r. wolumen polskiego eksportu owoców zwiększył się o 9,4% r/r wobec spadku o 5,3% w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost odnotowano również w przypadku eksportu warzyw, którego wolumen zwiększył się o 3,0% r/r wobec spadku o 0,4% w analogicznym okresie 2015 r. Wzrost eksportu owoców wynikał z wyższego eksportu do krajów spoza UE, podczas gdy w przeciwnym kierunku oddziaływał niższy eksport do krajów UE. Z kolei w przypadku warzyw źródłem wyższego eksportu był zarówno wyższy eksport do UE jak i krajów spoza UE. Zarówno eksport owoców, jak i warzyw znajduje się poniżej poziomów sprzed wprowadzenia rosyjskiego embarga w sierpniu 2014 r.

W styczniu i na pocz?tku lutego utrzymywał się silny wzrost cen warzyw importowanych zwi?zany ze znacz?cymi stratami mrozowymi na południu Europy. Obecnie obserwowane jest wygasanie tego efektu. W II kw. br. oczekujemy utrzymania dodatniej dynamiki cen owoców i warzyw, która przyjmie minimum lokalne na przełomie II i III kw. W IV kw. 2017 r. przy założeniu przeciętnych warunków agrometeorologicznych i kształtowania się zbiorów warzyw i owoców na poziomie wieloletnich średnich oczekujemy przyspieszenia wzrostu cen r/r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy dynamiki cen owoców i warzyw jest kształtowanie się warunków agrometeorologicznych w kraju.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!