Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Strategia podatkowa – nowe obowiązki dla podatników CIT

Przepisy ustawy CIT obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. nakładają na podatników nowy obowiązek sprawozdawczy – są oni zobowiązani do sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Co ważne – brak opublikowania strategii podatkowej może wiązać się z dotkliwymi karami finansowymi.

Kto jest zobowiązany do posiadania i publikowania strategii podatkowej?

Nowe obowiązki związane ze strategią podatkową nałożono na dwie grupy podatników:

  1. podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
  2. podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP.

Co istotne, z obowiązku posiadania i publikowania strategii podatkowej zwolnieni są podatnicy, którzy są stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ust. 1 Ordynacji podatkowej.

Strategia podatkowa – co to jest?

Trudno szukać definicji legalnej strategii podatkowej – ustawodawca ograniczył się bowiem wyłącznie do wskazania informacji, jakie powinny zostać upublicznione w ramach przekazywania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Uwzględniając zarówno dostępne wytyczne, jak również minimalny wskazany przez ustawodawcę zakres sprawozdania, przez strategię podatkową można rozumieć zarówno wartości i cele, które stawia przed sobą dany podatnik (będzie to zwykle zapewnienie przewidzianego przez prawo podatkowe poziomu opodatkowania) oraz sposoby ich realizacji. Na tak szeroko rozumianą strategię podatkową składa się zatem szereg bardzo różnych elementów, jak np.:

  • określenie stosunku danego podmiotu do ryzyka;
  • określenie zadań, ról, obowiązków w procesie wywiązywania się z obowiązków podatkowych;
  • procedury określania skutków podatkowych wynikających z planowanych/realizowanych operacji gospodarczych i uwzględniania tych skutków w decyzjach biznesowych;
  • wskazanie zasad raportowania i składania deklaracji etc.

Co ważne, zakres strategii podatkowej nie jest taki sam dla wszystkich podatników – powinien być on bowiem dopasowany do wielkości i struktury danego przedsiębiorstwa. Podatnik przygotowujący informację o realizowanej strategii podatkowej powinien wziąć zatem pod uwagę także charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności oraz wskazać elementy polityki podatkowej będące istotne dla prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej – gdzie i kiedy publikować?

Informację o realizowanej strategii podatkowej podatnik powinien zamieścić w języku polskim na swojej stronie internetowej lub – w przypadku braku własnej strony internetowej – udostępnić informację na stronie internetowej podmiotu powiązanego. Co więcej, podatnik ma obowiązek przekazania elektronicznie naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o adresie tej strony internetowej, w tym samym terminie, w którym strategia zostanie opublikowana.

Termin na opublikowanie sprawozdania mija z końcem 9 miesiąca następującego po upływie terminu do złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym (a więc dla podatników z rokiem podatkowym równym kalendarzowemu – do końca roku następującego po roku, którego dotyczy informacja).

Co istotne, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, które z uwagi na brak odpowiednich przepisów przejściowych wzbudza kontrowersje, pierwszym rokiem, którego dotyczy nowy obowiązek jest rok 2020, a odpowiednie sprowadzanie należy przygotować (i publicznie ogłosić) do końca 2021 roku.

Strategia podatkowa – sankcje

Brak realizacji obowiązku przygotowania oraz publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej jest zagrożony karą grzywny do 120 stawek dziennych na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Z kolei nieprzekazanie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o adresie strony internetowej, na której publikowana jest informacja, jest zagrożone karą finansową w wysokości do 250 000 zł, nakładaną przez naczelnika urzędu skarbowego w drodze wydania decyzji administracyjnej.

Title: Strategia podatkowa: nowe przepisy od 1 stycznia 2021 r.

Description: Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy CIT spełniający określone kryteria zobowiązani są do sporządzania i publikowania informacji z realizowanej strategii podatkowej. Dowiedz się więcej!

Tagi: strategia, podatkowa, nowe, obowiązki, cit, 2021, sankcje

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!