Analizy i badania

Stopy procentowe bez zmian do końca 2020 r. ?

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "<em>obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną</em>”. Rada podkreśliła również, że opublikowane dziś wyniki marcowej projekcji inflacji "<em>wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego nieznacznego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach</em>”, a "<em>zgodnie z projekcją w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego</em>”.</p>

>

Projekcja NBP: wzrost inflacji powyżej celu RPP w warunkach stopniowego spowolnienia wzrostu gospodarczego

Przewidywana w marcowej projekcji NBP ścieżka inflacji w latach 2018 i 2019 została - w porównaniu z projekcj? listopadow? – nieznacznie zrewidowana w dół. Zgodnie z projekcj? – przygotowan? przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,6%-2,5% w 2018 r. (wobec 1,6-2,9% w projekcji listopadowej), 1,7%-3,6% w 2019 r. (wobec 1,7-3,7%) oraz 1,9%-4,1% w 2020 r. Oznacza to, że zgodnie z projekcj? inflacja osi?gnie cel inflacyjny RPP (2,5%) w drugiej połowie 2019 r. W 2020 r. cel ten zostanie wyraźnie przekroczony, jednak inflacja utrzyma się najprawdopodobniej w przedziale dopuszczalnych odchyleń od celu (1,5% - 3,5%). Z kolei przewidywane w marcowej projekcji wzrostu PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,5%-5,0% % w 2018 r. (wobec 2,8-4,5% w projekcji listopadowej), 2,8-4,8 % w 2019 r. (wobec 2,3%-4,3%) i 2,6%-4,6% % w 2020 r. Oznacza to,   że projekcja NBP nadal kreśli scenariusz stopniowego wzrostu inflacji w warunkach łagodnego spowolnienia wzrostu gospodarczego, choć oczekiwana ścieżka wzrostu gospodarczego jest wyraźnie wyższa niż w projekcji listopadowej.

Stopy procentowe bez zmian do końca 2020 r. ?

Na konferencji po posiedzeniu Rady prezes NBP A. Glapiński podtrzymał wyrażany w ostatnich miesi?cach pogl?d, zgodnie z którym stopy NBP powinny pozostać na obecnym poziomie do końca br. (podwyżka w 2018 r. jest "nieprawdopodobna”). Jego zdaniem oczekiwana w projekcji inflacja bazowa rośnie "bardzo wolno”, a projekcja wskazuje na brak presji inflacyjnej w polskiej gospodarce. Prezes NBP przedstawił jednak zaskakuj?c? ocenę, zgodnie z któr? – jeśli zrealizuje się scenariusz zarysowany w marcowej projekcji inflacji – stopy procentowe NBP powinny pozostać na obecnym poziomie do końca 2020 r. Dopuścił on również pojawienie się wniosków o obniżki stóp pod koniec 2020 r. Naszym zdaniem wypowiedzi te, w poł?czeniu z przedstawionymi wyżej wynikami projekcji inflacji (wyraźne przekroczenie celu RPP w 2020 r.) sugeruj?, że prezes NBP i najprawdopodobniej większość RPP postrzegaj? cel inflacyjny jako cel przedziałowy (1,5% - 3,5%), a nie cel punktowy z dopuszczalnym przedziałem odchyleń (2,5% +/- 1 pkt proc.). Wypowiedzi obecnych na konferencji członków RPP (G. Ancyparowicz i J. Żyżyńskiego) wskazywały, że ich nastawienie w polityce pieniężnej jest zbliżone do nastawienia prezesa NBP.

Ryzyko w dół dla naszej prognozy stóp procentowych

Dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP sygnalizuj? ryzyko w dół dla naszej prognozy stóp procentowych NBP (pierwsza podwyżka stóp o 25 pb w lipcu 2019 r.). Uważamy jednak, że przedstawiona wyżej hipoteza dotycz?ca sposobu postrzegania przez większość członków RPP celu inflacyjnego wymaga weryfikacji przeprowadzonej w okresie, dla którego w horyzoncie oddziaływania (najsilniejszego wpływu) polityki pieniężnej na inflację (5-7 kwartałów) oczekiwana w projekcji NBP dynamika cen wyraźnie przekroczy 2,5%. W naszej ocenie właściwym czasem dla takiej weryfikacji będzie II poł. 2018 r. W konsekwencji, podtrzymujemy nasz scenariusz zaostrzenia polityki monetarnej w II poł. 2019 r.

Naszym zdaniem treść dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP s? negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!