Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna NBP wynosi 5,75%). Decyzja RPP była zgodna z naszą prognozą i konsensusem rynkowym. W dzisiejszym komunikacie Rada podtrzymała swoje oczekiwania dotyczące krótkookresowych perspektyw inflacji. Zdaniem Rady „w II kw. 2024 r. roczna dynamika CPI będzie kształtowała się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP”. Rada konsekwentnie uznaje zatem, że obserwowane w ostatnim czasie kształtowanie się inflacji na poziomie zbliżonym do celu inflacyjnego RPP (2,5%) jest krótkotrwałe. W komunikacie Rada nieznacznie skorygowała zapis sprzed miesiąca, zgodnie z którym „w przypadku podniesienia cen energii w II połowie 2024 r. inflacja wzrośnie” (w majowym komunikacje odnotowano, że inflacja „może istotnie wzrosnąć”). Ponadto, Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą obecnie obserwowana dynamika aktywności gospodarczej – „mimo pewnego przyspieszenia” - jest relatywnie niska, co przyczynia się do ograniczenia tempa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!