Analizy i badania

Stopy NBP „na pewno” bez zmian do końca 2018 r.

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "<em>obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną</em>”. Podobnie jak przed miesiącem, RPP stwierdziła w komunikacie, że "<em>bieżące informacje nadal</em> <em>wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego nieznacznego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach</em>”, a "<em>zgodnie z dostępnymi prognozami w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego</em>”.</p>

>

Rada nieco bardziej gołębia

Wypowiedzi obecnych na konferencji prezesa NBP A. Glapińskiego oraz członków RPP E. Gatnara i R. Sury wskazuj?, że w porównaniu z ubiegłym miesi?cem w ocenie Rady średnioterminowe ryzyko inflacyjne zmniejszyło się. Prezes NBP A. Glapiński zasygnalizował, że ścieżka inflacji oczekiwana w lipcowej projekcji NBP będzie najprawdopodobniej niższa od przewidywanej w projekcji marcowej. Ocenił on również, że ł?czny proinflacyjny wpływ wyższych cen ropy, obniżenia dynamiki płac (por. MAKROmapa z 21.05.2018) i odnotowanego w ostatnich tygodniach osłabienia kursu złotego będzie niewielki. E. Gatnar stwierdził natomiast, że obecnie nie dostrzega on "takiej presji płacowej jakiej się spodziewał”, a słabszy kurs złotego jest korzystny dla eksporterów. Z kolei R. Sura wskazał na zapowiedziane przez rz?d ułatwienia w zatrudnianiu obcokrajowców, które będ? oddziaływać w kierunku zmniejszenia presji płacowej.

Stopy NBP "na pewno” bez zmian do końca 2018 r.

Naszym zdaniem dobrym podsumowaniem dzisiejszych gołębich wypowiedzi obecnych na konferencji członków RPP jest stwierdzenie A. Glapińskiego dotycz?ce perspektyw stóp procentowych: "w dostrzegalnym horyzoncie stabilizacja stóp procentowych wydaje się być czymś oczywistym”. Dodał on, że stopy procentowe nie zmieni? się "na pewno” do końca 2018 r., a w 2019 r. "z ogromnym prawdopodobieństwem” pozostan? na obecnym poziomie. W ocenie E. Gatnara ewentualne obniżki stóp byłyby negatywne dla stabilności sektora bankowego. Taka ocena jest zgodna z wyrażanym wcześniej przez prezesa NBP pogl?dem, zgodnie z którym stopy NBP osi?gnęły doln? granicę, a ewentualne rozluźnienie polityki pieniężnej będzie realizowane z wykorzystaniem narzędzi niekonwencjonalnych.

Lekkie ryzyko w dół dla naszej prognozy stóp NBP

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego i członków RPP potwierdzaj? utrzymuj?ce się lekkie ryzyko w dół dla naszej prognozy stóp procentowych NBP (pierwsza podwyżka stóp o 25 pb w listopadzie 2019 r.). Obecne oczekiwania rynkowe dotycz?ce terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych s? zbieżne z naszym scenariuszem. Wypowiedzi prezesa NBP i członków RPP s? lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!