Analizy i badania

Stopy NBP bez zmian

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). Tonacja komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady nie uległa zasadniczym zmianom w porównaniu z komunikatem listopadowym.</p>

>

RPP podtrzymała ocenę, że "w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczn?”. W ocenie Rady odnotowane w III kw. br. spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce (2,5% r/r wobec 3,1% w I kw.) "jest zwi?zane głównie ze spadkiem inwestycji, spowodowanym przejściowym zmniejszeniem wykorzystania środków unijnych po zakończeniu poprzedniej perspektywy finansowej UE”. W komunikacie Rada odnotowała również "niepewność utrzymuj?c? się wśród przedsiębiorstw” jako czynnik obniżaj?cy inwestycje i wskazała, że dynamika PKB ukształtuje się na obniżonym poziomie również w IV kw. br.  

Prezes NBP akcentuje przejściowy charakter spowolnienia  

Podczas konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński wyraził pogl?d, że dynamika PKB w IV kw. ukształtuje się na niższym poziomie niż w III kw. Jego zdaniem przyspieszenia wzrostu PKB można oczekiwać pocz?wszy od II kw. 2017 r. wraz ze zwiększeniem absorpcji środków unijnych. Prezes NBP poinformował, że na grudniowym posiedzeniu członkowie RPP nie dyskutowali o obniżce stóp procentowych. Podtrzymał on ocenę przedstawion? po listopadowym posiedzeniu, zgodnie z któr? z dużym prawdopodobieństwem stopy procentowe utrzymaj? się na niezmienionym poziomie w całym 2017 r. Podkreślił on jednak, że Rada postępuje zgodnie z zasad? "wait-and-see”, co oznacza możliwość dostosowania parametrów polityki pieniężnej w przyszłym roku.  

Normalizacja polityki pieniężnej rozpocznie się za rok  

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego stanowi? wsparcie dla naszej prognozy stóp NBP w 2017 r. (por. MAKROmapa z 28.11.2016). Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym wyraźne przyspieszenie wzrostu gospodarczego w II poł. 2017 r., zwi?zane z ożywieniem inwestycji publicznych i prywatnych (por. MAKROpuls z 30.11.2016), będzie dla RPP głównym argumentem na rzecz rozpoczęcia normalizacji polityki pieniężnej w grudniu 2017 r. (podwyżka stóp o 25 pb). Scenariusz ten jest spójny z oczekiwanym przez nas podjęciem przez EBC na jutrzejszym posiedzeniu decyzji o wydłużeniu rozszerzonego programu skupu aktywów o 6 miesięcy (do września 2017 r.) przy utrzymaniu jego miesięcznej skali na poziomie 80 mld euro. Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny na lata 2017-2018 przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.  

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP s? neutralne dla kursu złotego i rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!