Analizy i badania

Stopy i tonacja komunikatu po posiedzeniu RPP bez zmian

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). RPP podtrzymała ocenę, że "<em>w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną</em>”.</p>

>

  W treści komunikatu znalazł się również wprowadzony po posiedzeniu w lutym fragment dotycz?cy średnioterminowych perspektyw inflacji: "bior?c pod uwagę zewnętrzny i najprawdopodobniej przejściowy charakter czynników powoduj?cych wzrost dynamiki cen przy jednocześnie niskiej wewnętrznej presji popytowej, ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone” (w komunikacie lutowym ryzyko to było oceniane jako "niewielkie”). Zdanie to można również interpretować jako umiarkowane – w ocenie RPP – prawdopodobieństwo wyst?pienia wtórnych efektów inflacyjnych wywołanych przez wzrost cen surowców (tzw. efektów drugiej rundy). Taka ocena jest zgodna z wynikami naszych analiz (por. MAKROmapa z 20.02.2017).  

Projekcja inflacji i PKB zrewidowana w górę  

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami przewidywana w marcowej projekcji NBP ścieżka inflacji w latach 2017-2018 została zrewidowana w górę w porównaniu z projekcj? listopadow?. Zgodnie z marcow? projekcj? – przygotowan? przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,6% – 2,5% w 2017 r. (wobec 0,5-2,0% w projekcji listopadowej), 0,9-2,9% w 2018 r. (wobec 0,3-2,6%) oraz 1,2-3,5% w 2019 r. Oznacza to, że zgodnie z projekcj? w latach 2017-2018, a więc w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, inflacja utrzyma się na poziomie wyraźnie niższym od celu inflacyjnego RPP (2,5%) i cel ten osi?gnie dopiero w 2019 r. Ponadto, zgodnie z projekcj? NBP w 2018 r. inflacja obniży się w porównaniu z 2017 r., do czego przyczyni się wygaśnięcie efektów wysokiej bazy dla cen paliw i żywności. Oczekiwana w projekcji dynamika PKB w latach 2017-2018 również została podniesiona. Zgodnie z marcow? projekcj? jego tempo znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,4-4,0% w 2017 r. (wobec 2,6-4,5% w projekcji listopadowej), 2,4-4,5% w 2018 r. (wobec 2,2-4,4%) i 2,3-4,4% w 2019 r.  

Nastawienie prezesa NBP bardziej łagodne  

Podczas konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że w Radzie nie ma obecnie "wzmożonej dyskusji o podwyżkach stóp”. Uważa on, że ewentualna materializacja scenariusza makroekonomicznego zarysowanego w projekcji byłaby argumentem na rzecz utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie do końca 2018 r. W naszej ocenie jest to złagodzenie nastawienia prezesa NBP w polityce pieniężnej, gdyż w jego dotychczasowych wypowiedziach akcentował on potrzebę utrzymania status quo w polityce pieniężnej do końca br. Jego zdaniem głównymi czynnikami ryzyka dla marcowej projekcji inflacji s? wybory we Francji oraz kształtowanie się cen ropy. A. Glapiński podkreślił, że perspektywa utrzymywania przez RPP ujemnych realnych stóp procentowych przez dłuższy czas nie jest powodem do niepokoju.  

Projekcja NBP wsparciem dla scenariusza stabilnych stóp procentowych  

Wyniki marcowej projekcji NBP, wskazuj?ce na niskie prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji znacz?co powyżej celu RPP w średnim okresie, a także dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego stanowi? wsparcie dla naszej prognozy stóp NBP. Zgodnie z naszym scenariuszem Rada zdecyduje się na rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w czerwcu 2018 r., a ł?czna podwyżka stóp w 2018 r. wyniesie 50 pb. Oznacza to, że w najbliższych miesi?cach stopa referencyjna NBP w ujęciu realnym pozostanie ujemna, a łagodna polityka pieniężna będzie czynnikiem wspieraj?cym prognozowane przez nas ożywienie inwestycji i towarzysz?ce mu przyspieszenie wzrostu gospodarczego do 4,1% r/r w IV kw. br.  

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP, wyniki projekcji NBP oraz wypowiedzi prezesa NBP s? lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!