Analizy i badania

Stopy bez zmian, mniejsze obawy o wpływ Brexitu

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%).</p>

>

Tonacja komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady nie uległa zasadniczym zmianom w porównaniu z komunikatem lipcowym. RPP podtrzymała ocenę, że "w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczn?”. Podobnie jak w lipcu Rada wskazała na "ryzyko pogorszenia globalnej koniunktury oraz wahania cen surowców”  jako główne źródło niepewności dla polskiej gospodarki, w tym dla kształtowania się cen. Ponadto, w komunikacie nie znalazło się zawarte w komunikacie lipcowym sformułowanie dotycz?ce niepewności zwi?zanej z wpływem referendum w Wielkiej Brytanii na globaln? koniunkturę. Sygnalizuje to zmniejszenie obaw członków Rady o negatywny wpływ Brexitu na sytuację gospodarcz? w Polsce.  

Nie ma pokusy obniżania stóp mimo wolniejszego wzrostu PKB  

Podczas konferencji prasowej Adam Glapiński wyraził pogl?d, że w II kw. sytuacja gospodarcza się poprawiła i "rozwija się w kierunku poż?danym i pozytywnym”. Naszym zdaniem ocena ta jest zaskakuj?co optymistyczna w świetle niekorzystnej struktury wzrostu PKB w II kw., wskazuj?cej na znacz?cy spadek inwestycji, w tym inwestycji przedsiębiorstw zatrudniaj?cych co najmniej 50 pracowników, i brak wyraźnego przyspieszenia konsumpcji prywatnej mimo utrzymuj?cej się wyraźnej poprawy sytuacji na rynku pracy. W ocenie prezesa NBP spadek inwestycji w II kw. miał jedn? przyczynę i było ni? przeci?gaj?ce się rozpoczęcie wykorzystania środków unijnych w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej (spadek inwestycji jednostek samorz?du terytorialnego). Oczekuje on, że w 2016 r. wzrost PKB wyniesie 3,1%-3,3%. Warto odnotować, że w lipcu wszyscy członkowie RPP oczekiwali wyższej dynamiki PKB w 2016 r. niż przedstawiono w lipcowej projekcji inflacji (ścieżka centralna równa 3,2% r/r, por. MAKROpuls z 6.07.2016). Prezes NBP poinformował, że mimo niższej oczekiwanej dynamiki PKB w 2016 r. obecnie w RPP "nie ma pokusy obniżania stóp procentowych”, a w 2017 r. mog? zaistnieć warunki uzasadniaj?ce ich podniesienie.  

Rezygnacja M. Chrzanowskiego nie zmieni nastawienia RPP  

Marek Chrzanowski zrezygnował z członkostwa w Radzie Polityki Pieniężnej. W wypowiedzi dla mediów poinformował on, że jego rezygnacja nie jest zwi?zana "z żadnym konfliktem, ani żadnymi niepokojami wokół RPP i NBP”. Na konferencji po posiedzeniu Rady A. Glapiński poinformował, że przyczyny rezygnacji miały charakter "czysto osobisty”.  

Dotychczasowe wypowiedzi członków Rady wskazuj?, że znacz?ca większość z nich, w tym prezes NBP, opowiada się przeciwko obniżkom stóp procentowych. Oznacza to, że ewentualny wybór nowego członka RPP, charakteryzuj?cego się niższ? niż w przypadku M. Chrzanowskiego awersj? do inflacji, nie wpłynie istotnie na krótkoterminowe perspektywy stóp procentowych.  

Stabilizacja poziomu stóp procentowych w kolejnych kwartałach  

Treść komunikatu i dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza stóp procentowych NBP. Podtrzymujemy ocenę, że w najbliższych miesi?cach determinacja Rady w realizacji celu inflacyjnego i tym samym skłonność do łagodzenia polityki pieniężnej pozostanie niska. Oczekujemy, że stopy procentowe pozostan? na niezmienionym poziomie do lipca 2017 r. W naszej ocenie, ze względu na rosn?c? inflację i wysokie prawdopodobieństwo jej powrotu do celu w horyzoncie kilku kwartałów, Rada zdecyduje się na rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w lipcu 2017 r. i podniesie stopy procentowe ł?cznie o 50 pb w 2017 r.  

Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy stóp procentowych s? opublikowane w sierpniu dane o strukturze PKB w II kw. br. (por. MAKROpuls z 30.08.2016). Wskazuj? one, że roczne dynamiki PKB, konsumpcji prywatnej i inwestycji ogółem w II kw. ukształtowały się na poziomie niższym (w przypadku inwestycji znacz?co niższym) niż przewidywano w lipcowej projekcji NBP. Oznacza to, że w listopadowej projekcji NBP inflacja przewidywana w horyzoncie kilku kwartałów będzie najprawdopodobniej niższa niż przewidywano w projekcji lipcowej. W konsekwencji, przestrzeń dla podwyżek stóp procentowych może ulec zmniejszeniu.  

Czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy stóp procentowych jest również prawdopodobne wydłużenie przez EBC rozszerzonego programu skupu aktywów. Jeśli decyzja taka zostanie podjęta na jednym z najbliższych posiedzeń EBC, prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w Polsce w 2017 r. zmaleje.  

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP, sygnalizuj?ce utrzymuj?c? się nisk? skłonność Rady do łagodzenia polityki pieniężnej mimo niekorzystnej struktury wzrostu PKB w II kw., s? lekko pozytywne dla kursu złotego i negatywne dla rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!