Partnerzy

Staż we Francji, praca w Polsce

<p style="text-align: justify;">Informacje o dwóch polskich projektach mobilności zawodowej, realizowanych we Francji, które mogą zainteresować członków Francuskiej Izby w Polsce. W projektach firmy nie ponoszą żadnych kosztów.</p>

>

PREZENTACJA PROJEKTÓW MOBILNOŚCI

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na pocz?tku maja 2015r. ogłosiło konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej, ukierunkowane na aktywizację zawodow? osób w wieku 18 – 35 lat, należ?cych do grupy NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestnicz?ce w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training) oraz osoby niepełnosprawne.

W ramach tego konkursu ABC Wiedzy jest partnerem dwóch projektów  :

 ?  Chcę pracować, jestem mobilny   ? Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz projektu

 ?  Wbrew barierom i granicom   ? firmy Wektor Consulting, która posiada ponad 10 – letnie doświadczenie w pisaniu i realizacji projektów unijnych.

Celem obu projektów jest wysłanie uczestników projektu do Francji na staż w firmie, aby mogli kształcić się według standardów francuskich.

W ramach projektu  ?  Wbrew barierom i granicom   ? będ? wysyłane na staż osoby głuchonieme lub niedosłysz?ce.

W przypadku zainteresowania projektem, potrzebujemy dane kontaktowe, list intencyjny podpisany przez firmę z Francji.

1) Kilka słów o ABC Wiedzy  :

Głównym celem ABC Wiedzy jest odpowiedź na potrzeby firm, zwi?zane z kształceniem zawodowym.

ABC Wiedzy jest zaangażowane w projekty zwi?zane z kształceniem zawodowym oraz wsparciem w zdobywaniu doświadczenia młodzieży, która wkracza na rynek pracy. Firma działa w Polsce, Francji i Niemczech. Była polskim partnerem międzynarodowego, eksperymentalnego projektu TREMPLIN, współfinansowany przez Komisję Europejsk? oraz Ministerstwo Edukacji z Francji. W latach 2013-2015 realizowało własny projekt “Kulinarna Francja - pocz?tkiem drogi zawodowej” - uczestnicy projektu - młodzież z Zespołu Szkół Gastronomiczno – hotelarskich w Gdańsku, wyjeżdżali na staże do Francji. Projekt wyróżniony został przez Agencję Narodow? FRSE, jako projekt dobrych praktyk.

Regularnie organizuje wizyty studyjne w Polsce, w różnych instytucjach, firmach, szkołach oraz spotkania z władzami lokalnymi.

Więcej informacji na stronie www.abcwiedzy.com.pl

2) Nasze obserwacje na temat kształcenia zawodowego w Polsce  :

- kształcenie zawodowe nie jest dopasowane do potrzeb firm,

- brak polskiego odpowiednika kształcenia we Francji typu Bac Professionnel, BTS, DUT,

- brak środków finansowych na rozwój kształcenia zawodowego.

3) Nasza odpowiedź na potrzeby firm  w ramach projektów  ?  Chcę pracować, jestem mobilny   ? oraz  ?  Wbrew barierom i granicom   ?:

- rekrutacja uczestników projektu wg. określonych kryteriów. Firmy mog? angażować się w procesie rekrutacji wskazuj?c swoje potrzeby,

- dwumiesięczny staż w firmie we Francji,

Uwaga  : firmy francuskie działaj?ce w Polsce, nie mog? wysyłać swoich pracowników do Francji, ale mog? uczestniczyć w procesie rekrutacji

- profesjonale przygotowanie wszystkich uczestników projektu w ramach szkolenia językowego, kulturowego, pedagogicznego, zawodowego,

- organizacja całego pobytu we Francji (zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, transport, opieka), aby uczestnicy mogli skoncentrować się na stażu.

4) Korzyści dla firm  :

- projekt jest finansowany w 97%, co oznacza, że firma przyjmuj?ca na staż we Francji, nie ponosi żadnych kosztów,

- stażyści będ? przeszkoleni wg standardów francuskich,

- przeszkoleni stażyści w firmie -matce - we Francji, mog? być cennymi pracownikami dla firm działaj?cych w Polsce,

- budowanie pozytywnego wizerunku na rynku lokalnym, międzynarodowym oraz wewn?trz firmy, jako firma wspieraj?ca kształcenie młodych ludzi oraz osoby niepełnosprawne.

5) Terminy  projektów:

- ostateczny termin złożenia obu projektów 30 czerwca 2015r.,

- list intencyjny powinien być podpisany do 29 czerwca przez firmę przyjmuj?c? na staż we Francji.

List intencyjny - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego >>>

List intencyjny - Wektor Consulting s.c. >>>

Szczegółowe informacje oraz listy intencyjne dostępne pod adresem emailowym : alain.henry(@)abcwiedzy.com.pl lub telefonem +48  500  055 241

Do pobrania

Download List-intencyjny-Lodz-_fr.doc  (DOC • 158 KB) Download List-intencyjny_Wektor-_-fr_01.doc  (DOC • 158 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!