Analizy i badania

Stawki IRS odporne na silny wzrost awersji do ryzyka

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,93 (spadek o 1pb), 5-letnie do poziomu do 2,46 (spadek o 2pb), a 10-letnie do poziomu 2,94 (spadek o 1pb).</p>

>

W ubiegłym tygodniu na rynku nadal utrzymywała się niska płynność zwi?zana z okresem wakacyjnym, która ograniczała zmienność stawek IRS. Od poniedziałku do czwartku obserwowany był nieznaczny spadek stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkiem niemieckim. Spadek ten był hamowany przez wzrost światowej awersji do ryzyka i wynikaj?cy z tego wzrost spreadu pomiędzy rentownościami polskich i niemieckich obligacji. Do nieznacznego wzrostu stawek IRS doszło dopiero w pi?tek wraz ze szczególnym nasileniem awersji do ryzyka na rynku. Stawki IRS pozostały jednak poniżej poziomów z pocz?tku tygodnia.

Uważamy, że liczne publikacje danych z polskiej gospodarki (finalna inflacja, wstępny PKB, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bilans płatniczy) będ? miały sumarycznie ograniczony wpływ na stawki IRS. Neutralne dla stawek IRS będ? także dane z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, nowe pozwolenia na budowę, rozpoczęte budowy domów, indeksy NY Empire State, Philadelphia FED i wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) oraz ze strefy euro (PKB w strefie euro, PKB w Niemczech, indeks ZEW dla Niemiec).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!