Analizy i badania

Statystyczny Polak kupuje rocznie 184 litry napojów bezalkoholowych i przeznacza na nie 564 zł

<p style="text-align: justify;"><strong>W 2015 roku polscy konsumenci nabyli napoje bezalkoholowe o łącznej wartości 21,7 mld zł. Najwięcej przeznaczyli na napoje gazowane (8,3 mld zł) oraz soki, nektary i napoje owocowe (5,9 mld zł). Dynamicznie rośnie też sprzedaż wody butelkowanej – w ostatnich 5 latach wzrosła o 14% i w 2015 roku wyniosła 4,9 mld zł. Statystyczny Polak kupił w ubiegłym roku 184 litry napojów bezalkoholowych. Coraz więcej Polaków ma swoje ulubione napoje, po które niezmiennie sięga od lat (58%) oraz zwraca uwagę na ich zdrowotne aspekty (52%). Wśród kanałów sprzedaży napojów bezalkoholowych dominują dyskonty, supermarkety i hipermarkety. Szacuje się, że do 2020 roku wartość sprzedaży napojów bezalkoholowych zwiększy się o 14% – wynika z najnowszego raportu KPMG. </strong></p>

>

Pod względem wartości sprzedaży największ? kategorię rynku napojów bezalkoholowych w Polsce stanowi segment napojów gazowanych. W 2015 roku wyniósł on 8,3 mld złotych, co stanowiło 38% całości rynku. Woda butelkowana dominuje natomiast pod względem wolumenu sprzedaży, który w  ostatnim roku wyniósł 3,2 mld litrów.  

– W 2015 roku Polacy wydali na wodę butelkowan? prawie 4,9 mld złotych, kupuj?c 3,2 mld litrów tego produktu w kanałach off- i on-trade. Woda zyskuje na popularności przede wszystkim za spraw? rosn?cej roli zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej. Wiele wskazuje na to, że w kolejnych latach tendencje wzrostowe w segmencie wody będ? jeszcze silniejsze – szacujemy, że do 2020 roku wartość sprzedaży detalicznej wody butelkowanej w Polsce przekroczy poziom 6 mld złotych –  mówi  Andrzej Bernatek, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef grupy doradczej dla rynku dóbr konsumpcyjnych w KPMG w Polsce.  

Z kolei segmentem napojów bezalkoholowych, który rośnie najszybciej s? napoje energetyzuj?ce. Prognozy wskazuj?, że w latach 2016-2020 średni roczny wskaźnik wzrostu wyniesie ponad 6%.  

Przeciętny Polak wydaje rocznie 564 zł na napoje bezalkoholowe

W ci?gu roku statystyczny Polak kupuje 184 litry napojów bezalkoholowych, wydaj?c na nie równowartość 135 euro. Polacy nabywaj? mniej napojów niż Niemcy (291 litrów), Hiszpanie (255 litrów) czy Francuzi (225 litrów), ale więcej niż Brytyjczycy (157 litrów) czy Ukraińcy (72 litry).

  

Znaczny odsetek spożywanych napojów bezalkoholowych w Polsce stanowi? wody butelkowane, których kupujemy średnio 82 litry i płacimy za nie ł?cznie 31 euro. Mimo to, konsumpcja wody butelkowanej w Polsce znacznie odbiega od liderów europejskich – najwięcej, bo aż 180 litrów rocznie, kupuj? Włosi, zaraz za nimi plasuj? się Hiszpanie, na których przypada średnio 152 litry na osobę. Niemcy kupuj? około 143 litry wody na osobę, wydaj?c na ten cel aż 118 euro. Nabywaj? oni wody droższe, o wyższej zawartości składników mineralnych czy wzbogacone o dodatkowe witaminy i  składniki funkcjonalne.  

Niemcy s? również narodem, który nabywa najwięcej napojów gazowanych w przeliczeniu na jednego mieszkańca – aż 96 litrów rocznie, płac?c za nie średnio 139 euro. Przeciętny Polak w ci?gu roku kupuje 1,7 razy mniej napojów gazowanych (57 litrów), na które wydaje 2,7 razy mniej (52 euro).

Polska na 2. miejscu w Europie pod względem spożycia soków

Na tle innych krajów europejskich, kupujemy relatywnie dużo soków, nektarów i napojów owocowych w przeliczeniu na osobę – aż 35 litrów rocznie, czyli jedynie o jeden litr mniej niż mieszkańcy Niemiec. Daje nam to drugie miejsce w Europie, trzeci? pozycję zajmuj? Francja oraz Wielka Brytania, których mieszkańcy kupuj? średnio 30 litrów tych napojów na osobę.

Przeciętny Polak w ci?gu roku kupuje ponad 3 litry napojów energetyzuj?cych – znacznie mniej od mieszkańca Wielkiej Brytanii, który w 2015 roku wypił ponad 8 litrów tego napoju, płac?c za nie aż 31 euro. Mniej niż napojów energetyzuj?cych Polacy spożywaj? napojów izotonicznych – statystycznie 0,9  litra na osobę. Rosn?ca świadomość dotycz?ca aktywności fizycznej będzie wpływała jednak na stały wzrost wartości sprzedaży w tym segmencie.

Polacy zwracaj? coraz większ? uwagę na zdrowotne aspekty napojów  

Polski rynek napojów bezalkoholowych w dużej części uzależniony jest od nastrojów konsumenckich oraz trendów produktowych. Aż połowa wszystkich konsumentów wyj?tkowo ceni dobry skład produktów i wybiera napoje bez sztucznych dodatków, takie, które uważa za zdrowe. Polscy konsumenci staj? się coraz bardziej świadomi roli zdrowego stylu życia oraz funkcjonalności, których pewne napoje mog? im dostarczyć.

– Trendy prozdrowotne decyduj? o szybszym rozwoju niektórych kategorii – jak woda niegazowana, soki NFC, napoje izotoniczne – przy jednoczesnym osłabianiu sprzedaży innych grup produktów, np.  napojów gazowanych typu cola czy niegazowanych napojów owocowych. Co istotne, wszystkie firmy bior?ce udział w naszym badaniu s? zdania, że ten trend będzie miał duże znaczenie dla rynku napojów bezalkoholowych w najbliższej przyszłości –  mówi  Andrzej Bernatek, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef grupy doradczej dla rynku dóbr konsumpcyjnych w KPMG w Polsce.

  

Konsumenci wybieraj? najchętniej napoje z „wyższej półki”, ale za niższ? cenę  

Jak wynika z badań KPMG przeprowadzonych wśród przedstawicieli firm działaj?cych na rynku napojów bezalkoholowych oraz konsumentów, równie istotnym trendem kształtuj?cym poziom i  dynamikę sprzedaży napojów jest trend  value for money. Aż 43% ankietowanych poszukuje wysokiej jakości produktu za rozs?dn? cenę oraz poszukuje w sklepach atrakcyjnych promocji cenowych.

– Z jednej strony, wraz ze wzrostem zamożności Polaków rośnie też ich gotowość do większych wydatków, z drugiej strony nie oznacza to wcale, że konsumenci sięgaj? po produkty z wyższych półek b?dź akceptuj? wyższe ceny za te same napoje. W ostatnich latach na popularności zyskuje tzw. smart shopping, polegaj?cy na kupowaniu produktów wysokiej jakości za możliwie najniższ? cenę, który napędzany jest przez rozwój sieci dyskontowych    mówi  Piotr Grauer, dyrektor w grupie Deal Advisory w KPMG w Polsce.

68% konsumentów kupuje napoje bezalkoholowe w dyskontach  

Podstawę dystrybucji napojów bezalkoholowych w Polsce stanowi kanał off-trade (tj. sklepy różnego formatu i stacje benzynowe). Jego udział w rynku wynosi aż 92% w ujęciu wolumenowym. W  porównaniu z innymi krajami europejskimi rola kanału on-trade (tj. głównie restauracji, pubów, barów, kawiarni i hoteli) niezmiennie pozostaje niewielka. W 2015 roku kanał ten odpowiadał jedynie za 8% całkowitego wolumenu sprzedaży napojów bezalkoholowych w Polsce, podczas gdy średnia dla krajów Unii Europejskiej wynosiła 18%.  

W obrębie kanału off-trade największa część napojów sprzedawana jest w dyskontach, supermarketach i hipermarketach. W Polsce dyskonty odpowiadaj? za ponad jedn? pi?t? ogółu sprzedaży w tym kanale. Jak wynika z przeprowadzonego przez KPMG badania konsumenckiego, aż 68% konsumentów deklaruje, że kupuje napoje bezalkoholowe w takich sklepach.  

– Firmy działaj?ce na rynku napojów bezalkoholowych nie maj? w?tpliwości – dyskonty dalej będ? umacniać swoj? pozycję we wszystkich kluczowych segmentach. Rosn?ć będzie również rola supermarketów, szczególnie w odniesieniu do wód butelkowanych oraz soków, nektarów i napojów owocowych. Stosunkowo niepewna jest natomiast przyszłość kanału on-trade. Z jednej strony Polacy w miarę bogacenia się coraz chętniej spożywaj? posiłki poza domem, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do wzrostu znaczenia kanału ontrade w strukturze rynku. Z drugiej strony trendy konsumenckie i przewidywania firm nie wskazuj?, aby mogła nast?pić rewolucyjna zmiana w znaczeniu tego kanału dla całego rynku    mówi  Piotr Grauer, dyrektor w grupie Deal Advisory w KPMG w  Polsce.  

Pozytywne prognozy dla rynku napojów bezalkoholowych  

W badaniu KPMG połowa ankietowanych firm zdecydowanie pozytywnie oceniła swoj? obecn? sytuację finansow?. Przedsiębiorstwa działaj?ce na rynku napojów bezalkoholowych optymistycznie opisuj? obecn? i przyszł? sytuację swojej firmy. Aż 88% ankietowanych ocenia bież?c? sytuację zdecydowaniedobrze lub raczej dobrze, a wszystkie firmy spodziewaj? się wzrostów wolumenu sprzedaży w  najbliższej przyszłości.

Prognozy na najbliższe lata odzwierciedlaj? pozytywne nastroje dotycz?ce rozwoju całego rynku. Szacuje się, że do 2020 roku wartość sprzedaży napojów bezalkoholowych zwiększy się o blisko 14% i tym samym przekroczy poziom 24 mld zł.  

Pełn? wersję raportu w wersji elektronicznej, można pobrać ze strony  kpmg.com/pl/NapojeBezalkoholowe.

***  

O RAPORCIE:  

Raport KPMG pt. „Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce” powstał na podstawie analizy danych uzyskanych od firm i instytucji badaj?cych rynek napojów bezalkoholowych (głównie Euromonitor International) oraz instytucji statystycznych (głównie Eurostat i GUS). KPMG w Polsce przeprowadziło badanie konsumentów oraz badanie firm z tej branży. Badanie konsumenckie zostało zrealizowane w III kw. 2016 roku na reprezentatywnej próbie 1005 dorosłych Polaków. Respondenci zostali zapytani o swoje preferencje i zwyczaje zwi?zane z konsumpcj? i zakupem napojów bezalkoholowych. W raporcie zostały wykorzystane także dane pozyskane w badaniu przeprowadzonym wśród przedstawicieli przedsiębiorstw z branży napojów bezalkoholowych. W badaniu wzięły udział zarówno duże koncerny, jak również średni i mali producenci. Głównym celem raportu jest ukazanie kompleksowego obrazu trendów oraz aktualnej i przyszłej sytuacji na rynku napojów bezalkoholowych w Polsce.*

O KPMG:  

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 300 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl  

Kontakt dla mediów:  

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582  

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676  

Nie przegap żadnej aktualizacji od  @KPMGPoland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!