Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Start zgłoszeń do największego w Polsce przeglądu odpowiedzialnego biznesu

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczęło nabór praktyk do największego w Polsce przeglądu CSR - Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Zgłoszenia działań realizowanych przez firmy w 2018 roku odbywać się będą do 9 stycznia 2019 roku poprzez formularz dostępny na stronie </strong></span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2018/"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2018/</strong></span></span></a></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>.</strong></span></span></p>

>

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” ukaże się po raz 17. Na główn? część publikacji składaj? się działania i inicjatywy firm z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. W poprzedniej edycji w raporcie znalazło się ponad 1000 przykładów dobrych praktyk. Forum Odpowiedzialnego Biznesu udostępniło formularz, umożliwiaj?cy zgłaszanie aktywności firm do Raportu za rok 2018. Rejestracji można dokonać do 9 stycznia poprzez formularz na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2018/. Nie ma ograniczeń w liczbie przesyłanych praktyk. Zgłoszenie oraz ich publikacja s? bezpłatne.

- Rozpoczęliśmy bardzo ważny i wyczekiwany przez wiele firm proces naboru działań CSR do jedynej w Polsce tak   kompleksowej publikacji, podsumowuj?cej odpowiedzialne społecznie działania biznesu. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania aktywności CSR-owych. Firmy mog? rejestrować swoje praktyki przez sześć tygodni. Zachęcamy jednak do wcześniejszego zapoznania się z formularzem, zasadami zgłoszeń i przygotowania się do przesłania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. To ważne również z tego powodu, że w tym roku formularz przybierze now? formę. Funkcjonalności pozostaj? niemal identyczne, jednak sprawdzenie z wyprzedzeniem sposobu zgłaszania praktyk usprawni   z pewności? cały proces. Wcześniejsza rejestracja może być dużym ułatwieniem zwłaszcza dla firm, które w tym roku będ? debiutowały w naszym raporcie – przypomina Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dlaczego warto zgłosić dobre praktyki?

Do istotnych aspektów prowadzenia działań społecznie odpowiedzialnych należy ich komunikacja. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest przegl?dem praktyk przypisanych tematycznie do obszarów zgodnych z norm? ISO 26000. Tym samym firma doł?cza do grona organizacji upowszechniaj?cych w Polsce działania społeczne, środowiskowe czy też dotycz?ce ładu organizacyjnego. Raport jest szeroko dystrybuowany do biznesu, mediów, administracji publicznej, studentów i wykładowców czy organizacji pozarz?dowych. W ten sposób firma może swoimi praktykami inspirować kolejne podmioty, stwarzaj?c szansę na nawi?zanie współpracy. Zyskuje dodatkow? okazję do prezentacji, komunikacji jej osi?gnięć w dziedzinie CSR.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosi raport podczas konferencji 28 marca 2019 roku. Do udziału w wydarzeniu w sposób szczególny zaproszone zostan? firmy, których działania znalazły się w raporcie. Spotkanie będzie okazj? do rozpoczęcia komunikacji o zakwalifikowaniu praktyk firmy do największego w Polsce przegl?du odpowiedzialnego biznesu. Obok wersji drukowanej oraz cyfrowej (w postaci pliku PDF dostępnego online), wszystkie działania z raportu zostan? opublikowane w wyszukiwarce dobrych praktyk na portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Obecnie na platformie znajduje się ponad 3500 przykładów działania firm - odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/.

Zgłoszenia

Do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a realizowane w 2018 roku. Praktyki długoletnie opisano przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach i kontynuowane były również w 2018 roku.

Inicjatywy oraz projekty CSR w Raporcie, podobnie jak w poprzednich edycjach, zostan? pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000:

  • ład organizacyjny,
  • praktyki z zakresu pracy,
  • prawa człowieka,
  • środowisko,
  • uczciwe praktyki operacyjne,
  • zagadnienia konsumenckie,
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Zgłoszenie oraz publikacja dobrych praktyk jest bezpłatna. Ich rejestracji można dokonywać przez formularz: http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2018/ do 9 stycznia 2019 roku (wł?cznie).

Liczba zgłaszanych praktyk nie jest ograniczona, ale warunkiem ich zakwalifikowania jest zgodność z ide? społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem dyrektorki generalnej, Marzeny Strzelczak.

Więcej informacji na temat: zgłaszania i redakcji praktyk, obsługi formularza, ukazania się raportu, udziela Marta Borowska, menedżerka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu (tel. 22 627 18 71, e-mail: marta.borowska(@)fob.org.pl).

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przegl?dem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie zwi?zane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzaj?cej znajduj? się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegl?d wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń zwi?zanych z CSR. Poprzednie edycje dostępne na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/typ-publikacji/raporty-publikacje-fob/.  

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Siarkiewicz, mobile: 669  510 483, e-mail: agnieszka.siarkiewicz(@)fob.org.pl

***

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działaj?c?, już od ponad 18 lat, i największ? organizacj? pozarz?dow? w Polsce, która zajmuje się koncepcj? społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostaj?ca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i ł?czymy ludzi, którzy zmieniaj? biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!