Aktualności firm stowarzyszonych

Stanowisko Ministerstwa Finansów w związku z wyrokiem TSUE – sprawa Budimex

Znamy stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie głośnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie obowiązku podatkowego w VAT, w przypadku robót budowlanych. Ministerstwo ponownie uważa – jak w przypadku komunikatu w sprawie grupy LOTOS – że Trybunał Unijny potwierdził stanowisko polskiego organu.

2 maja 2019 roku, Trybunał negatywnie ocenił praktykę polskich organów, które na bazie interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów z 2016 r. za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej uznawały moment, w którym prace zostały zgłoszone do odbioru przez wykonawcę. Istotny zatem, również w ocenie sądów administracyjnych, był moment faktycznego zakończenia prac, a nie moment podpisania protokołu odbioru. Przy czym to faktyczne wykonanie prac bywało rozumiane przez organy jako zejście robotników z placu budowy. W praktyce, od faktycznego zakończenia robót do ich odbioru mija nawet kilka miesięcy.

TSUE w orzeczeniu wskazał, że usługa jest wykonana w dniu sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, jeżeli wskazują na to postanowienia umowy. Jest to zatem rozstrzygnięcie zgoła odmienne niż linia orzecznicza utrwalona w toku kolejnych spraw przed sądami administracyjnymi w Polsce. Dodatkowo TSUE nadmienił, iż inne formalności, takie jak sporządzenie formalnego rozliczenia poniesionych kosztów lub ostatecznego świadectwa płatności nie mogą mieć znaczenia dla określenia momentu, w którym usługa jest wykonywana, ponieważ nie są one jako takie objęte usługą i w związku z tym nie są decydujące dla stwierdzenia, że została ona rzeczywiście dokonana.

Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 31 maja 2019 r. przekonuje, iż wydana w 2016 r. interpretacja ogólna umożliwia realizację wytycznych wynikających z wyroku TSUE w sprawie C-224/18 Budimex S.A. W dalszym ciągu, w zakresie daty wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej, referuje do tez zawartych w interpretacji: w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych decydujące znaczenie dla prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego ma data wykonania usługi lub data/termin wystawienia faktury. Ministerstwo podkreśla przy tym aktualność interpretacji ogólnej, w myśl której „dla celów podatku od towarów i usług nie należy wiązać momentu wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej ze spełnieniem formalności cywilnoprawnej, jaką jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego“. Jednak jak wspomnieliśmy, co innego orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE, którego stanowisko jasno wskazuje, że jeśli w umowie uznano, iż usługa kończy się w momencie odbioru prac, to wtedy właśnie należy się VAT od takich usług.

Ostatecznego stanowiska Ministerstwa Finansów należy się spodziewać po rozstrzygnięciu sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany powyższą tematyką i doradztwem podatkowym w tym zakresie, skontaktuj się z naszym działem podatkowym!

KONTAKT

Jakub Czerski
Senior Tax Consultant

Tel: +48 223 132 950
E-mail: poland(@)accace.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!