Komitety

Stanowisko CCIFP do projektu ustawy o jawności życia publicznego

<p style="text-align: justify;">W imieniu członków Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP), chcielibyśmy odnieść się do projektu ustawy o jawności życia publicznego (dalej jako „Projekt”)<strong>. </strong></p>

>

Zwracamy uwagę, że jeżeli ustawa wejdzie w życie w obecnym kształcie, będzie miała wpływ na funkcjonowanie i wyniki ekonomiczne podmiotów gospodarczych, które powstały na podstawie dotychczas obowi?zuj?cych przepisów i traktowane s? do tej chwili jako podmioty prywatne, gdyż Skarb Państwa lub jednostki samorz?du terytorialnego posiadaj? w nich mniej niż 50 % kapitału.

Projektowana ustawa swoimi zobowi?zaniami ma obj?ć podmioty, w których udział Skarbu Państwa lub jednostki samorz?du terytorialnego stanowi co najmniej 20% kapitału zakładowego lub akcji.

Projektowane zmiany prawa.

Celem projektu ustawy jest sprecyzowanie obowi?zków niektórych podmiotów w zakresie udostępniania informacji publicznej, umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest dostawa towarów, świadczenie usług oraz wykonywanie robót budowlanych oraz składania oświadczeń maj?tkowych przez osoby pełni?ce w spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorz?du terytorialnego funkcje członków zarz?du i członków organu nadzoru.

Uważamy, że ten projekt w wielu przepisach narusza zasadę kontynuacji i pewności prawnej relacji biznesowych opartych na ustawach obowi?zuj?cych w chwili ich utworzenia.

Pomimo wielu negatywnych uwag zgłaszanych w toku konsultacji przez podmioty funkcjonuj?ce w Polsce,   w kolejnych projektach ustawy zachowane zostały rozwi?zania bardzo krytykowane.

Najbardziej kontrowersyjne przepisy, o czym piszemy poniżej, z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, naruszać mog? zasady ochrony konkurencji i równego dostępu do rynku usług, a także zasady ochrony prywatności osób będ?cych członkami statutowych organów podmiotów gospodarczych.

Konsekwencje dla podmiotów prywatnych objętych regulacj? prawn?  

Nałożenie nowych obowi?zków na spółki z większościowym udziałem kapitału prywatnego (według ich statutu), ale z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorz?du terytorialnego powyżej 10% będzie miało negatywne konsekwencje dla funkcjonowania tych spółek.

Przykładem jest chociażby fakt, że inne podmioty konkurencyjne będ? mogły pozyskiwać informacje dotycz?ce podpisanych umów co poddaje w w?tpliwość zasady uczciwej konkurencji w działalności usługowej.

Uważamy, że konieczne jest utrzymanie obowi?zuj?cej przez wiele lat zasady, iż podmiot gospodarczy, w którym partner niepubliczny posiada co najmniej 50 % udziałów lub akcji, winien być traktowany jak podmiot prywatny.

W zwi?zku z tym przepis art. 2 ust. 1 pkt 14a), w którym zdefiniowano tzw. spółkę zobowi?zan?, powinien zostać usunięty, lub zmieniony w celu objęcia nim tylko tych spółek, w których Skarb Państwa lub jednostki samorz?du terytorialnego posiadaj? ponad 50% kapitału zakładowego lub liczby akcji.

Osoby objęte obowi?zkiem składania oświadczeń maj?tkowych i ich publikacji

Przepisy projektu ustawy wprowadzaj?ce obowi?zek składania oświadczeń maj?tkowych nie s? uzasadnione w odniesieniu do członków zarz?dów i rad nadzorczych oraz osób pełni?cych funkcje głównego księgowego w spółkach z przeważaj?cym udziałem kapitału prywatnego. Należy pamiętać, że wśród takich osób s? obywatele Francji, którzy uważaj?, że ten obowi?zek, wynikaj?cy z funkcji wykonywanych poza terytorium Francji, jest ingerencj? w ich życie prywatne. Z kolei nałożenie obowi?zku składania oświadczeń maj?tkowych, obarczony odpowiedzialności? karn?, na osoby bior?ce udział w przetargach bez w?tpienia wpłynie negatywnie na jakość procedur   przetargowych.

Dostęp do umów dla radnych jednostek samorz?du terytorialnego

Jednym ze skutków traktowania przez przepisy spółek prywatnych (w tym z kapitałem zagranicznym), ale z udziałem samorz?du terytorialnego, jak spółek komunalnych jest przepis, który ma znaleźć się w ustawie o gospodarce komunalnej, pozwalaj?cy radnym kontrolować umowy cywilnoprawne spółek.

Funkcja radnego jest z istoty funkcj? polityczn? i istnieje możliwość wpływania tej aktywności na rynkowe reguły prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze, gdyż ustawa nie określa celów, sposobów, a przede wszystkim jakichkolwiek zasad utrzymywania poufności (nieudostępniania wiedzy osobom trzecim) pozyskiwanych informacji.

Reasumuj?c

Maj?c na uwadze zaprezentowane wyżej argumenty projektowanej ustawy, postulujemy, aby projekt ustawy miał zastosowanie jedynie w spółkach, w których Skarb Państwa lub jednostki samorz?du terytorialnego posiadaj? więcej niż 50% kapitału.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!