Analizy i badania

Stabilizacja aktywności gospodarczej w strefie euro

<p style="text-align: justify;">Zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro zmniejszył się z 53,1 pkt. w marcu do 53,0 pkt. w kwietniu i osiągnął tym samym najniższy poziom od dwóch miesięcy.</p>

>

Na spadek indeksu złożyło się zmniejszenie wskaźnika dotycz?cego bież?cej produkcji w przetwórstwie (52,5 pkt. wobec 53,1 pkt. w marcu) oraz oddziałuj?cy w przeciwnym kierunku wzrost indeksu dotycz?cego sektora usług (53,2 pkt. wobec 53,1 pkt.).

W ujęciu geograficznym nieznaczne spowolnienie wzrostu aktywności w obszarze wspólnej waluty miało szeroki zakres. Jedynie w przypadku Francji odnotowano przyspieszenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej (50,5 pkt. wobec 50,0 pkt. w marcu). Z kolei w Niemczech zagregowany indeks PMI spadł  do 53,8 pkt w kwietniu wobec 54,0 pkt. w marcu. W pozostałych gospodarkach strefy euro objętych badaniem ł?czne tempo wzrostu aktywności ukształtowało się na najniższym poziomie od 14 miesięcy. Zgodnie z szacunkami ekonomistów Markit, kwietniowe wyniki badań koniunktury wskazuj?, że kwartalne tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro wyniesie ok. 0,3% w II kw.

Kluczowa z punktu widzenia oceny perspektyw wzrostu gospodarczego w Polsce jest koniunktura w przetwórstwie strefy euro, w tym w Niemczech. Indeks dla Niemiec wzrósł do 51,9 pkt. w kwietniu z 50,7 pkt. w marcu, co wynikało z wyższych wkładów wszystkich jego składowych. Z kolei wskaźnik PMI dla przetwórstwa strefy euro obniżył się do 51,5 pkt. z 51,6 pkt. w marcu. Niższy poziom indeksu w przetwórstwie wynikał ze spowolnienia wzrostu nowych zamówień i bież?cej produkcji. Pozostałe składowe (zatrudnienie, zapasy materiałów i czas dostaw) oddziaływały w przeciwnym kierunku.

Wartość indeksu dla przetwórstwa w strefie euro obniżyła się w kwietniu o 0,2 pkt. w porównaniu do jego przeciętnego poziomu w I kw. Tym samym kwietniowe badanie nie dało wyraźnych sygnałów świadcz?cych o odwróceniu tendencji dotycz?cych aktywności w przetwórstwie, wskazuj?cych na jej wyraźne ożywienie na pocz?tku II kw. Istotne dla przyszłej sytuacji makroekonomicznej w strefie euro jest dalsze kształtowanie się sytuacji gospodarczej w Chinach i w USA. Ryzyko dla trwałości ożywienia w USA stanowi m.in. kwietniowy wskaźnik PMI dla przetwórstwa, który obniżył się do najniższego poziomu od września 2009 r. Obecnie ryzyko spowolnienia globalnego wzrostu gospodarczego i jego negatywny wpływ na sytuację w obszarze wspólnej waluty widoczne s? w ograniczonym stopniu w badaniu PMI. Składowe dotycz?ce nowych zamówień eksportowych w przetwórstwie zwiększyły się bowiem w kwietniu zarówno w strefie euro, jak i Niemczech. Kwietniowe wyniki badania koniunktury PMI nie zmieniaj? naszej prognozy wzrostu gospodarczego w strefie euro (0,4% kw/kw w I i II kw.) i Niemiec (0,3% kw/kw w II kw. wobec 0,4% w I kw.).

Stabilizacja koniunktury w strefie euro nie zmienia naszej prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce w 2016 r. (2,9%) i stóp procentowych NBP (jednorazowa obniżka o 50 pb w lipcu 2016 r.). Ważnym czynnikiem wpływaj?cym na ocenę prawdopodobieństwa realizacji naszego scenariusza będzie natomiast ocena trwałości spowolnienia krajowego wzrostu gospodarczego widocznego w marcowych danych o produkcji przemysłowej i budowalno-montażowej oraz sprzedaży detalicznej (por. MAKROpuls z 19.04.2016). Będzie to możliwe po zapoznaniu się ze struktur? wzrostu produkcji przemysłowej po dzisiejszej publikacji Biuletynu Statystycznego GUS oraz danymi o kwietniowej produkcji.

Na ryzyko w górę dla oczekiwanych przez nas ścieżek PKB i stóp procentowych NBP wskazuje odnotowane w I kw. wyraźne zwiększenie stopnia wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie przemysłowym do poziomu najwyższego od III kw. 2008 r. Sygnalizuje to możliwość mniejszego niż oczekiwaliśmy spowolnienia inwestycji przedsiębiorstw w I poł. 2016 r. Dodatkowym czynnikiem, który może istotnie ograniczyć przestrzeń dla obniżek stóp procentowych w Polsce jest spodziewane przez nas w maju br. obniżenie długoterminowego ratingu Polski przez agencję Moody's wraz ze zmian? perspektywy ratingu ze stabilnej na negatywn?. W naszej ocenie decyzja Moody's będzie oddziaływać w kierunku osłabienia i wzrostu zmienności kursu złotego, co będzie czynnikiem zniechęcaj?cym RPP do łagodzenia polityki pieniężnej. Ponadto, obserwowana w kwietniu poprawa koniunktury w niemieckim przetwórstwie może przyczynić się do zmniejszenia skali spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce i ograniczyć skłonność członków RPP do obniżek stóp procentowych.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!