Analizy i badania

Środków na projekty B+R nie zabraknie

<p style="text-align: justify;">Z ponad 10 mld zł środków dostępnych na projekty B+R w ramach Szybkiej Ścieżki oraz programów sektorowych, do końca 2017 r. rozdysponowano zaledwie około połowy. Dla przedsiębiorców, którzy planują działania B+R, to pozytywna informacja, ponieważ nadal mogą liczyć na dofinansowania. Warunkiem sukcesu są jednak w pełni przemyślane i dopracowane projekty.</p>

>

W najnowszym raporcie CRIDO „Wsparcie projektów B+R. Analiza wyników konkursów dla przedsiębiorców 2015-2017” eksperci ds. dotacji na innowacje podsumowali najważniejsze programy, z których można uzyskać dofinansowanie na działania badawczo-rozwojowe: Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. Szybka ścieżka) oraz Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R. W latach 2015-2017 w ramach tych dwóch programów złożono 5190 wniosków, wsparcie otrzymało 1410 projektów. Pozyskane dotacje stanowi? 58% z 6,5 mld zł środków dostępnych w ramach Szybkiej Ścieżki oraz 40% z 4 mld zł środków przeznaczonych na programy sektorowe. Umowy o dofinansowanie podpisano na nieco mniej środków tj. na 53% budżetu Szybkiej ścieżki oraz na 36% budżetu na programy sektorowe. Do końca 2020 roku do rozdysponowania pozostaje jeszcze 4,5 mld zł.  

Szybka Ścieżka tylko dla najlepszych projektów

W latach 2015-2017 złożono 4128 wniosków do Szybkiej ścieżki dla sektora MŚP. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 22% wniosków. Średnia wysokość przyznanego wsparcia wyniosła 3,8 mln zł, natomiast przedsiębiorcy wnioskowali średnio o 5,5 mln zł dofinansowania. W sektorze dużych przedsiębiorstw wskaźnik sukcesu wygl?dał nieco lepiej. Pod względem liczby złożonych wniosków wyniósł ok. 35%. Co pozytywne, między średni? a wnioskowan? kwot? wsparcia była niewielka różnica - 0,3 mln zł.  

Projekty B+R s? oceniane według kilku kryteriów. Dopiero spełnienie ich wszystkich daje szansę na wsparcie finansowe z jednego z najpopularniejszych wśród przedsiębiorców programów, tj. Szybkiej ścieżki. Nowość, kadra badawcza, zapotrzebowanie rynkowe na rezultat, innowacja produktowa/procesowa czy też miejsce wdrożenia - każde z tych kryteriów jest ważne. Brak któregokolwiek z nich wskazuje – z perspektywy oceniaj?cych - na słabość projektu. Musi być on pod każdym względem przemyślany i przygotowany, aby otrzymać pozytywn? ocenę – mówi Łukasz Kościjańczuk, starszy menedżer w CRIDO  

W analizowanym okresie największy grant w ramach Szybkiej ścieżki dla MŚP otrzymała firma Polski Bazalt Spółka Akcyjna, wsparcie wyniosło 46 mln zł. Wśród dużych przedsiębiorstw największy grant, w wysokości 56 mln PLN, przyznano Zakładom Farmaceutycznym POLPHARMA S.A.  

Programy sektorowe lepiej dopasowane do potrzeb branżowych  

Pogramy sektorowe, od pocz?tku obecnej perspektywy finansowej UE, charakteryzuje wysoki, średni wskaźnik sukcesu. Ogólnie dla Działania 1.2 wynosił on ok. 64% w 2015 r., 60% w 2016 r. oraz 47% w 2017 r. a w przypadku niektórych programów sięgał nawet ponad 90%. To pokazuje, że instrumenty wsparcia zorientowane na wybrane obszary tematyczne s? najlepiej dopasowane do potrzeb poszczególnych branż. Dzięki innej niż w Szybkiej Ścieżce formule konkursów sektorowych przedsiębiorcy składaj? wnioski, które nie odbiegaj? od oczekiwań NCBR w zakresie tematyki zaplanowanych badań i finalnie częściej otrzymuj? wnioskowane wsparcie.  

W 2017 roku NCBR przeprowadził wiele zmian w organizacji konkursów, procesie czy kryteriach oceny wniosków. Poprawa jest widoczna, jednak czy s? to wystarczaj?ce działania, aby wykorzystać cały budżet na projekty B+R i czy przedsiębiorcy zd?żyli się już nauczyć jak z sukcesem realizować prace badawcze? Przekonamy się o tym w kolejnych dwóch latach. Pula środków do wykorzystania jest nadal duża (4,5 mld PLN), warto więc szukać rozwi?zań najlepiej dopasowanych do rozwojowych potrzeb przedsiębiorców – mówi Szymon Żółciński, partner w CRIDO  

***

W raporcie CRIDO analizie poddano wnioski złożone w naborach do Szybkiej Ścieżki oraz programów sektorowych zakończonych do dnia 31 grudnia 2017 roku. Analiza wyników konkursów jest natomiast oparta o dane dostępne na dzień 31 sierpnia 2018 roku. Różnica wynika z tego, że proces oceny wniosków trwa od kilku miesięcy do nawet ponad pół roku a wnioski złożone w ostatnim kwartale ubiegłego roku zostały ocenione dopiero w połowie br. Dane pochodz? z Centralnego Systemu SL 2014 oraz dokumentacji konkursowych.

Raport do pobrania na stronie: https://dotacjenainnowacje.taxand.pl/raport-wsparcie-dzialalnosci-br-analiza-wynikow-konkursow-dla-przedsiebiorcow-2015-2017/  

O CRIDO - Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe. Pomagamy rozwijać innowacyjn? działalność, w tym pozyskuj?c finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł. Zaangażowanie i praca naszego zespołu zostały wielokrotnie docenione. Zajmujemy najwyższe pozycje w rankingach doradców podatkowych oraz firm wspieraj?cych działalność B+R i innowacje. Więcej informacji na: crido.pl,dotacjenainnowacje.taxand.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!