Analizy i badania

Sprzedaż detaliczna znacząco poniżej oczekiwań

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w grudniu w cenach bieżących o 4,7% r/r wobec wzrostu o 8,2% w listopadzie, co było znacząco poniżej naszej prognozy (8,9%) i konsensusu rynkowego (7,7%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zmniejszyła się w grudniu do 3,9% r/r wobec 7,8% w listopadzie.</p>

>

Szeroki zakres spowolnienia sprzedaży

Należy zwrócić uwagę, że spowolnienie wzrostu sprzedaży detalicznej w grudniu miało szeroki zakres – w 7 z 9 kategorii odnotowano zmniejszenie rocznej dynamiki w porównaniu do listopada. Do obniżenia dynamiki sprzedaży mogło się przyczynić ust?pienie efektu zwi?zanego z realizowanymi z wyprzedzeniem (tj. w listopadzie) zakupami świ?tecznymi. Takie zjawisko jest efektem rosn?cej popularności zakupów w tzw. "Czarny pi?tek” (22 listopada, por. MAKROpuls z 21.12.2018).

Taka zmiana zwyczajów zakupowych Polaków nie tłumaczy jednak spadku sprzedaży w ujęciu w kategorii "żywność, napoje i wyroby tytoniowe” o 2,4% r/r w grudniu wobec wzrostu o 3,0% w listopadzie. Takie dane s? szczególnie zaskakuj?ce w świetle raportu "Zakupy świ?teczne 2018” przygotowanego przez firmę Deloitte. Zgodnie z wynikami badania ankietowego przeciętna rodzina planowała wydać -- w zwi?zku z przygotowaniami do świ?t – na artykuły spożywcze o 7,6% więcej niż w 2017 r. Dlatego uważamy, że spadek w tej kategorii nie jest zwiastunem negatywnych tendencji w zakresie popytu gospodarstw domowych na żywność.

Sprzedaż samochodów w końcu odbiła

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku przyspieszenia wzrostu sprzedaży detalicznej była niższa dynamika w kategorii "pojazdy, samochodowe, motocykle i części” (6,8% r/r w grudniu wobec -1,4% w listopadzie). Jest to efekt stopniowo ustępuj?cych ograniczeń podażowych w koncernach motoryzacyjnych (znacz?ce opóźnienia w certyfikowaniu aut w zwi?zku z wejściem w życie nowych norm emisji spalin od 1 września ub. r.). Niemniej jednak oczekujemy, że ożywienie sprzedaży w tym segmencie będzie ograniczone w najbliższych miesi?cach. Zgodnie z wynikami badań konsumenckich publikowanych przez Komisję Europejsk?, odsetek netto gospodarstw domowych w Polsce planuj?cych zakup samochodu w ci?gu najbliższych 12 miesięcy ukształtował się w IV kw. 2018 r. na najniższym poziomie od IV kw. 2017 r.

Czy to pocz?tek spowolnienia wzrostu konsumpcji?

W całym IV kw. ub. r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych zwiększyła się o 6,2% wobec wzrostu o 5,6% w III kw., co stanowi nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z któr? tempo wzrostu konsumpcji prywatnej w IV kw. zmniejszyło się do 4,4% r/r wobec 4,5% r/r w III kw. Spowolnienie wzrostu sprzedaży detalicznej w grudniu w poł?czeniu z pogorszeniem koniunktury w handlu detalicznym odnotowanym w styczniu br. (wskaźnik syntetyczny spadł do najniższego poziomu od grudnia 2016 r.) jest spójne z naszym scenariuszem zakładaj?cym stopniowy spadek dynamiki konsumpcji w kolejnych kwartałach br.

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej s? naszym zdaniem lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!