Analizy i badania

Sprzedaż detaliczna wyraźniej powyżej oczekiwań

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w październiku w cenach bieżących o 9,7% r/r wobec wzrostu o 5,6% we wrześniu, co było znacząco powyżej naszej prognozy (7,5%) i konsensusu rynkowego (8,1%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zwiększyła się w październiku do 7,8% r/r wobec 3,6% we wrześniu.</p>

>

Koniec przejściowego załamania sprzedaży samochodów

Źródłem pozytywnego zaskoczenia było znacz?ce przyspieszenie wzrostu sprzedaży w kategorii "pojazdy, samochodowe, motocykle i części” do 9,7% r/r w październiku z -4,3% we wrześniu. We wrześniu obserwowaliśmy spadek sprzedaży w tej branży – efekt wchodz?cych w życie nowych norm emisji spalin od 1 września br. Przyspieszenie sprzedaży jest szczególnie ciekawe w kontekście zgłaszanych przez koncerny motoryzacyjne znacz?cych opóźnień w certyfikowaniu aut. W rezultacie dynamika sprzedaży detalicznej w branży motoryzacyjnej powróciła w październiku do poziomu zgodnego z trajektori? obserwowan? przed szokiem. Należy zwrócić uwagę, że do ożywienia sprzedaży detalicznej w branży motoryzacyjnej przyczyniła się najprawdopodobniej również wyższa sprzedaż używanych aut, a nie tylko nowych. Dane dotycz?ce liczby rejestracji nowych samochodów osobowych wskazywały bowiem na dalszy, aczkolwiek nieznaczny ich spadek w ujęciu r/r (-1,5% w październiku wobec -26,4% we wrześniu).

Inne kategorie sprzedaży również maj? się dobrze

W pozostałych kategoriach również odnotowano wyższ? dynamikę sprzedaży. Ożywienie wzrostu sprzedaży było wspierane przez korzystne efekty kalendarzowe, dobr? sytuację na rynku pracy (por. MAKROpuls z 19.11.2018), optymistyczne nastroje konsumenckie (Wyprzedzaj?cy wskaźnik ufności konsumenckiej osi?gn?ł w listopadzie najwyższy poziom od czerwca br.), wypłaty w ramach programu "Dobry Start” (300 zł na dziecko) oraz mniejsz? niż we wrześniu liczbę niedziel z zakazem handlu. Analizę wpływu ostatniego wymienionego czynnika na sprzedaż detaliczn? przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Konsumpcja przyspieszy w IV kw.?

Dynamika realnej sprzedaży detalicznej w październiku ukształtowała się powyżej swojej przeciętnej wartości w III kw. (5,8% r/r). Ponadto wykorzystywane przez nas miary sprzedaży bazowej, w tym sprzedaż detaliczna z wył?czeniem samochodów, wskazuj? na wyraźne przyspieszenie wzrostu sprzedaży w październiku w ujęciu rocznym. Sygnalizuje to, że ożywienie popytu konsumpcyjnego pozostaje silne. W poł?czeniu z opublikowanymi w poniedziałek, dobrymi danymi z rynku pracy stanowi to nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki konsumpcji w IV kw. (4,7% r/r wobec 4,8% w III kw.).

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej s? naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!