COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Sprzedaż detaliczna w lutym wyraźnie powyżej oczekiwań

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w lutym w cenach bieżących o 9,6% r/r wobec wzrostu o 5,7% w styczniu, co było lekko powyżej naszej prognozy (7,0%) i powyżej konsensusu rynkowego (5,9%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych wzrosła w lutym do 7,3% r/r wobec 3,5% w styczniu. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia tempa wzrostu sprzedaży detalicznej pomiędzy styczniem a lutym był efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w styczniu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2019 r., podczas gdy w lutym br. była ona taka sama jak przed rokiem).

W strukturze danych o sprzedaży na szczególną uwagę zasługuje wyraźne przyspieszenie wzrostu sprzedaży w kategoriach „pojazdy samochodowe, motocykle i części” (wzrost sprzedaży w cenach stałych o 6,9% r/r wobec 3,5% w styczniu, najwyżej od września 2019 r.) i „meble, RTV, AGD” (9,2% r/r wobec 5,8%). Dane o lutowej sprzedaży wskazują na wzrost skłonności gospodarstw domowych do konsumpcji w okresie poprzedzającym wybuch epidemii COVID-19. Ze względu na rozwój epidemii, ograniczający mobilność gospodarstw domowych, a także silne ograniczenia po stronie podaży wielu usług będące następstwem podjętych przez rząd działań w ramach walki z epidemią, użyteczność danych o lutowej sprzedaży dla prognozowania konsumpcji w 2020 r. jest bardzo ograniczona (por. MAKROmapa z 16.03.2020).

Produkcja budowlano-montażowa wciąż na pogodowych sterydach

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w lutym o 5,5% r/r wobec wzrostu o 6,5% w styczniu, co było wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (0,9%) i naszej prognozy (0,0%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w lutym o 3,3% m/m wobec wzrostu o 9,4% w styczniu. Wyraźnie wyższy od oczekiwań wzrost produkcji budowlano-montażowej w lutym nastąpił mimo bardzo wysokiej ubiegłorocznej bazy, a także obserwowanego w ostatnim czasie wygasania cyklu w inwestycjach publicznych. Sugeruje to, że podobnie jak w styczniu do zwiększenia produkcji przyczyniła się wyjątkowo łagodna zima. Wsparcie dla takiej oceny stanowią wyniki badań koniunktury GUS, zgodnie z którymi odsetek firm wskazujących warunki atmosferyczne jako barierę działalności w lutym był rekordowo niski. W konsekwencji, korzystny wpływ warunków atmosferycznych na produkcję budowlano-montażową ma charakter przejściowy. Wysoka aktywność w branży budowlanej jest spójna z opublikowanymi wczoraj danymi o produkcji przemysłowej, które wskazały na wysoką dynamikę produkcji w działach odpowiadających za dostarczanie surowców i materiałów używanych w projektach budowlanych (por. MAKROpuls z 19.03.2020)

Dane lutowe w cieniu pogorszenia perspektyw wzrostu gospodarczego

Lutowe dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w połączeniu z opublikowanymi wczoraj danymi o produkcji przemysłowej sygnalizują lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu PKB w I kw. (2,0% r/r). W prognozie tej uwzględniliśmy potencjalny wpływ epidemii COVID-19 na aktywność gospodarczą w marcu, w tym efekt silnego ograniczenia popytu gospodarstw domowych na niektóre usługi i towary oraz zwiększonych zakupów dóbr pierwszej potrzeby. Dostrzegamy jednak ryzyko w dół dla tej prognozy związane z utrudnieniami w handlu zagranicznym powstałymi na skutek przywrócenia granic, a także zakłóceniami w produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej związanymi z przerwanymi łańcuchami w produkcji w wielu firmach na skutek zahamowania importu oraz konieczności reorganizacji procesów produkcji w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony pracowników. Wymienione czynniki sygnalizują również istotne ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w całym 2020 r. W prognozie tej należy również uwzględnić wpływ ogłoszonego w tym tygodniu przez rząd programu „tarczy antykryzysowej”. Analizę tego wpływu przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!