Analizy i badania

Sprzedaż detaliczna poniżej oczekiwań

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się we wrześniu w cenach bieżących o 5,6% r/r wobec wzrostu o 9,0% w sierpniu, co było znacząco poniżej naszej prognozy (8,2%) i konsensusu rynkowego (7,6%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych obniżyła się we wrześniu do 3,6% r/r wobec 6,7% w sierpniu.</p>

>

Nowe normy emisji spalin wyhamowały wzrost sprzedaży detalicznej

Do spadku dynamiki sprzedaży detalicznej we wrześniu przyczyniło się przede wszystkim niższe tempo wzrostu w kategorii "pojazdy, samochodowe, motocykle i części” z 11,0% r/r w sierpniu do -4,3% we wrześniu. Był to efekt wchodz?cych w życie nowych norm emisji spalin od 1 września br. Skutkowało to podbiciem dynamiki sprzedaży w tej kategorii w lipcu i sierpniu i jej silnym spadkiem we wrześniu. Nasz? ocenę wspieraj? dane dotycz?ce liczby rejestracji nowych samochodów osobowych – zwiększyła się ona o 64,3% r/r w sierpniu i spadła do -26,4% we wrześniu. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że ponowne przyspieszenie wzrostu sprzedaży w branży motoryzacyjnej nie zrealizuje się naszym zdaniem z miesi?ca na miesi?c, co oznacza, że w czasie kategoria te będzie czynnikiem ograniczaj?cym dynamikę sprzedaży detalicznej ogółem.

Szeroki zakres spowolnienia sprzedaży detalicznej

W innych kategoriach poza "paliwami” i "pozostałymi towarami” również odnotowano spowolnienie wzrostu sprzedaży. W kontekście dobrych nastrojów gospodarstw domowych, źródłem spowolnienia sprzedaży we wrześniu były najprawdopodobniej przede wszystkim niekorzystne efekty kalendarzowe, a zatem spadku dynamiki nie należy traktować jako zapowiedzi negatywnych tendencji. Zgodnie z wynikami badania GUS dotycz?cego koniunktury konsumenckiej, wskaźnik "obecne dokonywanie ważnych zakupów” odnotował w październiku kolejne historyczne maksimum.

W kierunku spadku dynamiki sprzedaży detalicznej w kategorii "włókno, odzież, obuwie” oddziaływały dodatkowo efekty wysokiej bazy sprzed roku. W zwi?zku z wyj?tkowo chłodnym wrześniem w 2017 r. zwiększenie zakupów odzieży i obuwia z kolekcji jesienno-zimowej nast?piło wcześniej niż zazwyczaj.

Bez obaw o konsumpcję

Przeciętna dynamika realnej sprzedaży detalicznej zmniejszyła się do 5,8% r/r w III kw. wobec 6,1% w II kw. Dane o sprzedaży detalicznej w sierpniu stanowi? zatem wsparcie dla naszej prognozy wzrostu konsumpcji w III kw. (4,8% r/r wobec 4,9% w II kw.). Czynnikiem pobudzaj?cym spożycie prywatne w III i IV kw. będ? wypłaty w ramach programu "Dobry Start” (300 zł na dziecko). Szacujemy, że podbij? one roczn? dynamikę konsumpcji w tych kwartałach o 0,2 pkt. proc. W efekcie, mimo efektu wysokiej ubiegłorocznej bazy, roczna dynamika konsumpcji w IV kw. obniży się nieznacznie w porównaniu z III kw. (o 0,1 pkt. proc.).

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej s? naszym zdaniem lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!