Analizy i badania

Spowolnienie wzrostu polskiego PKB w 2016 r.

<p style="text-align: justify;">Prognozujemy, że tempo wzrostu PKB w 2016 r. obniży się do 2,9% wobec 3,6% r/r w 2015 r. Wzrost PKB w Polsce w 2016 r. będzie ograniczany przez znaczący spadek dynamiki inwestycji publicznych oraz efekty wysokiej bazy z 2015 r. dla eksportu i inwestycji przedsiębiorstw.</p>

>

Oczekujemy, że w 2016 r. średnioroczna inflacja w Polsce ukształtuje się na poziomie -0,3% r/r wobec -0,9% w 2015 r., a deflacja utrzyma się do października br. W I kw. 2017 r. oczekujemy, że inflacja silnie zwiększy się do 1,0% r/r m.in. ze względu na oddziaływanie efektów niskiej bazy dla dynamiki cen paliw i nośników energii. W kolejnych kwartałach przewidujemy umiarkowany wzrost wskaźnika inflacji CPI do 1,6% w IV kw. 2016 r. Czynnikiem ryzyka w dół dla naszej prognozy jest kształtowanie się cen ropy na światowych rynkach.

Uważamy, że rynek pracy w Polsce znajduje się blisko stanu równowagi. Oczekujemy, że stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtuje się na poziomie 9,4% na koniec br. i takim samym poziomie na koniec 2017 r. Trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników oraz wzrost inflacji będ? oddziaływały w kierunku zwiększenia presji płacowej, która będzie ograniczana m. in. przez możliwość zwiększenia wymiaru godzinowego pracowników zatrudnionych na część etatu, gotowość pracodawców do przeniesienia produkcji za granicę, napływ imigrantów oraz migracje powrotne Polaków. Tym samym oczekujemy łagodnego wzrostu nominalnego tempa wzrostu płac z 3,3% w 2015 r. do 4,3% w 2016 r. i 4,7% w 2017 r.

Kontynuacja łagodzenia polityki monetarnej przez EBC przyczyni się naszym zdaniem do umocnienia złotego stwarzaj?cego przestrzeń do jednorazowej obniżki stóp przez RPP o 50 pb w lipcu br. Uważamy, że RPP podejmie tak? decyzję w odpowiedzi na wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego w I kw. br., wydłużenie okresu oczekiwanej deflacji oraz rosn?ce ryzyko wyhamowania wzrostu dochodów budżetowych w 2016 r. i 2017 r. Naszym zdaniem, ze względu na rosn?c? inflację i wysokie prawdopodobieństwo jej powrotu do celu w horyzoncie kilku kwartałów, Rada zdecyduje się na rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w lipcu 2017 r. i w przyszłym roku poniesie stopy procentowe ł?cznie o 50 pb.

Oczekujemy, że kurs EURPLN będzie kształtował się w przedziale 4,30-4,40 do września 2016 r. Pocz?wszy od IV kw. 2016 r. oczekujemy umiarkowanego umocnienia polskiej waluty z zasięgiem 4,15 za euro na koniec 2017 r. (por. MAKROmapa z 7.03.2015).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Do pobrania

Download Tarifas_Privileges.pdf  (PDF • 384 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!