Analizy i badania

Spowolnienie tempa wzrostu PKB

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS tempo wzrostu PKB w I kw. br. wyniosło 3,0% r/r wobec 4,3% w IV kw ub. r. i było zgodne z opublikowanym wcześniej wstępnym szacunkiem. Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych PKB spadł w I kw. o 0,1% kw/kw (wobec wzrostu o 1,3% w IV kw), co oznacza najniższą dynamikę PKB w ujęciu kw/kw od IV kw. 2012 r.</p>

>

Struktura PKB w I kw. była w dużej mierze zgodna z naszymi oczekiwaniami. Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku znacz?cego spowolnienia wzrostu było silne obniżenie dynamiki inwestycji do -1,8% r/r wobec 4,4% r/r w IV kw. (czynnik ten odpowiadał za 1,4 pkt. proc. spadku dynamiki PKB). Do znacz?cego wyhamowania nakładów inwestycyjnych przyczynił się spadek inwestycji w średnich i dużych przedsiębiorstwach (o 8,6% r/r), na co w dużym stopniu złożyło się silne obniżenie inwestycji w energetyce zwi?zane z efektem wysokiej ubiegłorocznej bazy. Drugim czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku obniżenia inwestycji ogółem był spadek inwestycji publicznych o ok. 20% r/r, znajduj?cy odzwierciedlenie w załamaniu produkcji budowlano-montażowej w I kw. (por. MAKROpuls z 19.04.2016), zwi?zanym ze zmniejszonym wykorzystaniem środków unijnych na pocz?tku nowej perspektywy finansowej 2014-2020.  

Do obniżenia dynamiki PKB w I kw. przyczyniły się również w równym stopniu (0,8 pkt. proc.) spadek dynamiki spożycia publicznego oraz obniżenie wkładu eksportu netto z -0,1 pkt. proc. w IV kw. do -0,9 pkt. proc. Niższy wkład eksportu netto był zwi?zany z obniżeniem dynamiki eksportu (z 8,2% r/r w IV kw. do 6,9% r/r; efekt wysokiej ubiegłorocznej bazy), któremu towarzyszyło przyspieszenie wzrostu import_u z 8,6% r/r do 9,3% r/r.  

W kierunku wzrostu dynamiki PKB w I kw. najsilniej oddziaływało zwiększenie wkładu przyrostu zapasów z 0,1 pkt. proc. w IV kw. do 1,3 pkt. proc. Było ono zgodne z wynikami badań koniunktury dla przetwórstwa przemysłowego (PMI), sygnalizuj?cymi odbudowę zapasów w tym sektorze. W I kw. odnotowano nieznaczne zwiększenie dynamiki konsumpcji prywatnej (z 3,0% r/r w IV kw. do 3,2%, zgodnie z nasz? prognoz?), wspieranej przez szybki wzrost realnego funduszu płac w gospodarce i dalsz? poprawę nastrojów konsumentów zwi?zan? w pewnym stopniu z oczekiwanym uruchomieniem programu "Rodzina 500 plus”. Czynnik ten spowodował przyspieszenie rocznego wzrostu PKB w I kw. o 0,5 pkt. proc.  

Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach roczne tempo wzrostu PKB będzie zbliżone do 3% r/r, jednak znacz?cym zmianom ulegnie jego struktura. Naszym zdaniem spadek inwestycji przedsiębiorstw w I kw. był przejściowy, na co wskazuj? efekty wysokiej bazy w energetyce, utrzymuj?cy się wysoki stopień wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie (w I kw. wzrost inwestycji w tym sektorze wyniósł 8,9% r/r). Ponadto, oczekujemy stopniowej odbudowy inwestycji publicznych, co w poł?czeniu z wygasaniem efektu wysokiej bazy będzie oddziaływać w kierunku zwiększenia rocznej dynamiki nakładów inwestycyjnych realizowanych przez sektor publiczny. Spodziewamy się   również wyraźnego przyspieszenia wzrostu spożycia prywatnego, wspieranego przez wypłaty środków w ramach programu "Rodzina 500 plus”. Uważamy jednak, że program ten przyczyni się do znacz?cego zwiększenia popytu na towary i usługi import_owane, co będzie oddziaływać w kierunku spadku eksportu netto i tym samym ograniczenia pozytywnego wpływu tego programu na dynamikę PKB. W przeciwnym kierunku będzie natomiast oddziaływał oczekiwany przez nas znacz?cy spadek wkładu przyrostu zapasów. Szacujemy, że przy założeniu wzrostu zapasów w II kw. na poziomie zbliżonym do odnotowanego w w I kw. (3,3 mld zł)   wkład tego czynnika do dynamiki PKB w II kw. spadnie do zera. Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny, uwzględniaj?cy opublikowane dziś dane o strukturze PKB w I kw., przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.  

Dzisiejsze dane s? w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!