Analizy i badania

Spowolnienie przyrostu zatrudnienia

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w kwietniu o 3,0 tys. m/m wobec wzrostu o 15,5 tys. w marcu.</p>

>

Silne spowolnienie przyrostu zatrudnienia jest spójne z badaniami koniunktury w przetwórstwie. W kwietniu składowa PMI dotycz?ca zatrudnienia obniżyła się bowiem do 52,2 pkt. z 55,2 pkt. (czwartego najwyższego poziomu w historii badań) w marcu. Wzrost zatrudnienia w kwietniu był ograniczany przez rosn?ce trudności firm w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Według badań koniunktury GUS w II kw. odsetek przedsiębiorstw przetwórstwa raportuj?cych ww. trudności był najwyższy od III kw. 2008 r.  

Oczekujemy, że w najbliższych miesi?cach zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw będzie dalej wzrastać w umiarkowanym tempie, do czego w największym stopniu przyczyni się wzrost popytu na pracę w przetwórstwie przemysłowym. W II kw. odnotowano lekkie zmniejszenie stopnia wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie przemysłowym (78,3% wobec 79,0% w I kw.), jednak utrzymuje się on wci?ż na relatywnie wysokim poziomie. Tym samym, czynnikiem wspieraj?cym wzrost liczby etatów będzie dalszy (choć prawdopodobnie wolniejszy) wzrost inwestycji przedsiębiorstw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!