Spotkanie Premiera Mateusza Morawieckiego z największymi bilateralnymi izbami gospodarczymi działającymi w Polsce

<p style="text-align: justify;">W dniu <strong>17 maja br</strong>. <strong>Premier Mateusz Morawiecki</strong> spotkał się w Warszawie<br /> z przedstawicielami oraz firmami członkowskimi czternastu bilateralnych izb gospodarczych – <strong>Amerykańskiej, Austriackiej, Brytyjskiej, Belgijskiej, Francuskiej, Hiszpańskiej, Irlandzkiej, Kanadyjskiej</strong>,<strong> Niderlandzkiej, Niemieckiej, Włoskiej, Szwajcarskiej, Skandynawskiej oraz Portugalskiej</strong>, która przewodniczyła spotkaniu.</p>

>

Obecne na spotkaniu izby reprezentuj? największych inwestorów zagranicznych działaj?cych na polskim rynku, zrzeszaj? razem ponad 3500 firm, które tworz? około 1,5 mln miejsc pracy w Polsce.

Spotkanie było okazj? do poznania statusu projektów zwi?zanych z Planem Odpowiedzialnego   Rozwoju ogłoszonego przez Premiera Morawieckiego, a także do poznania odpowiedzi na liczne, nurtuj?ce inwestorów, pytania dotycz?ce m.in. dalszego istnienia i roli stref ekonomicznych, powodów braku akcesji Polski do strefy euro, problemów zwi?zanych z malej?cym bezrobociem, zatorów w procesach rejestracji firm, ści?galności podatków, kwestii środowiskowych, przetargów w sektorze budowlanym, reformy działalności polskich biur handlowych za granic? oraz innych kwestii ważnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Podkreślano również rolę komunikacji z inwestorami jako klucza do dobrej współpracy, a także utrzymania atrakcyjności Polski jako miejsca dla inwestycji zagranicznych.

Uczestnicy spotkania wyrazili otwartość na dialog i chęć współpracy, w tym w zakresie procesu umiędzynarodawiania działalności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!