Podsumowanie wydarzeń

Spotkanie Premiera Mateusza Morawieckiego z największymi bilateralnymi izbami gospodarczymi działającymi w Polsce

<p style="text-align: justify;">W dniu <strong>17 maja br</strong>. <strong>Premier Mateusz Morawiecki</strong> spotkał się w Warszawie<br /> z przedstawicielami oraz firmami członkowskimi czternastu bilateralnych izb gospodarczych – <strong>Amerykańskiej, Austriackiej, Brytyjskiej, Belgijskiej, Francuskiej, Hiszpańskiej, Irlandzkiej, Kanadyjskiej</strong>,<strong> Niderlandzkiej, Niemieckiej, Włoskiej, Szwajcarskiej, Skandynawskiej oraz Portugalskiej</strong>, która przewodniczyła spotkaniu.</p>

>

Obecne na spotkaniu izby reprezentuj? największych inwestorów zagranicznych działaj?cych na polskim rynku, zrzeszaj? razem ponad 3500 firm, które tworz? około 1,5 mln miejsc pracy w Polsce.

Spotkanie było okazj? do poznania statusu projektów zwi?zanych z Planem Odpowiedzialnego   Rozwoju ogłoszonego przez Premiera Morawieckiego, a także do poznania odpowiedzi na liczne, nurtuj?ce inwestorów, pytania dotycz?ce m.in. dalszego istnienia i roli stref ekonomicznych, powodów braku akcesji Polski do strefy euro, problemów zwi?zanych z malej?cym bezrobociem, zatorów w procesach rejestracji firm, ści?galności podatków, kwestii środowiskowych, przetargów w sektorze budowlanym, reformy działalności polskich biur handlowych za granic? oraz innych kwestii ważnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Podkreślano również rolę komunikacji z inwestorami jako klucza do dobrej współpracy, a także utrzymania atrakcyjności Polski jako miejsca dla inwestycji zagranicznych.

Uczestnicy spotkania wyrazili otwartość na dialog i chęć współpracy, w tym w zakresie procesu umiędzynarodawiania działalności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!