Aktualności firm stowarzyszonych

Społeczna odpowiedzialność biznesu według Dachser

<p style="text-align: justify;"><strong>Przedsiębiorstwa powinny uwzględniać wpływ, jaki firma wywiera na otoczenie oraz aktywnie reagować na pojawiające się wyzwania. Takie podejście do prowadzenia działalności biznesowej realizuje Dachser, działający globalnie operator logistyczny. Firma dba o swoich pracowników, klientów oraz przestrzeń, w której funkcjonuje. </strong></p>

>

Odpowiedzialne podejście do prowadzenia działalności gospodarczej to nie tylko zastosowanie innowacyjnych systemów informatycznych wspomagaj?cych zarz?dzanie oraz rozwi?zań optymalizuj?cych koszty, ale także troska o pracowników, kontrahentów oraz otoczenie. CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, jest dla firm wyzwaniem XXI wieku.

Biznes zrównoważony

Dachser dba o zrównoważony łańcuch dostaw zarówno w aspekcie ekonomicznym, społecznym jak i środowiskowym. Duż? wagę przywi?zujemy do uczciwych warunków kontraktów, zarówno z klientami, naszymi podwykonawcami, jak i wszelkimi partnerami. Jesteśmy wrażliwi na transparentność w kontaktach biznesowych oraz wszelkie zachowania korupcyjne. Nasza postawa i jasne zasady nie tylko porz?dkuj? organizację firmy, ale   nierzadko ułatwiaj? naszym kontrahentom podjęcie decyzji biznesowych – podkreśla Grzegorz Lichocik. Przestrzegamy zasad równouprawnienia i staramy się wyrównywać szanse, wspieraj?c w rozwoju wszystkich naszych pracowników. Duż? wagę przywi?zujemy do bezpieczeństwa, oprócz zasad BHP stosuj?c swoje własne, dodatkowe zasady i procedury postępowania – dodaje.

Dachser troszczy się także o środowisko – firma stosuje najnowsze, emituj?ce ograniczon? ilość CO2 ciężarówki, a także wykorzystuje systemy IT do zarz?dzania transportem drogowym w celu jego optymalizacji oraz maksymalnego wykorzystania przestrzeni ładunkowej. Operator w sposób powszechny, w każdym kraju w którym działa, stosuje konsolidację transportu, kontenery wymienne oraz   dwupoziomowy załadunek, który również pozwala na bardziej ekonomiczne i ekologiczne wykorzystanie floty. Wózki widłowe stosowane w magazynach Dachser maj? silniki elektryczne, a same obiekty wyposażone s? w nowoczesne energooszczędne i proekologiczne systemy.

Rodzinna firma

Dachser   jest firm? rodzinn?, dlatego niezwykle istotny jest zespół, pracownicy, tworzenie wspólnoty i poczucie współodpowiedzialności za rozwój organizacji. Od pocz?tku działalności firmy w Polsce jednym z priorytetów było stworzenie zaufanego zespołu wartościowych   ludzi, którzy będ? wspólnie budować now? organizację Dachser w Polsce. Z perspektywy czasu mogę ocenić, że ten plan się powiódł, a duże znaczenie miało odpowiednie podejście do pracowników – mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce. W Dachser wychodzimy z założenia, że motywacj? do prowadzenia biznesu nie może być tylko wynik finansowy, ważne s? również relacje z ludźmi i otoczeniem, które s? także impulsem do rożnych, pozabiznesowych działań. W ramach firmy promujemy zasady postępowania w pełnej zgodzie z przepisami prawa i etyk?. Staramy się także, aby nasi pracownicy zachowywali równowagę pomiędzy prac?, a życiem prywatnym, bior?c np. udział w międzynarodowej akcji „Dwie godziny dla rodziny”, w ramach której zachęcaliśmy do spędzania wolnego czasu z najbliższymi – wyjaśnia Grzegorz Lichocik.   

Sport i zdrowie

Pracownicy Dachser uczestnicz? w zespołowych treningach oraz startach w imprezach sportowych – grupa z oddziału w G?dkach brała udział w półmaratonie poznańskim, a pracownicy z Sosnowca wystartowali niedawno w charytatywnym biegu Katowice Business Run. W obu przypadkach dobry przykład pracownikom dali kierownicy oddziałów, również uczestnicz?c w tych sportowych wydarzeniach.  

Firma Dachser promuje zdrowe nawyki nie tylko poprzez zachęcanie do uprawniania sportu, stara się także nakłonić swoich pracowników   do zerwania ze szkodliwymi nałogami. W maju 2015 operator rozpocz?ł program wspieraj?cy pracowników w rzuceniu palenia „Firma bez papierosa”. W ramach tego programu realizowana jest kampania informacyjna, a palacze chc?cy rzucić nałóg będ? mogli brać udział w grupowych spotkaniach terapeutycznych. Cała akcja ma trwać dwa lata.

Zaangażowanie w edukację

Niezwykle ważne dla nas jest zaangażowanie w sprawy istotne społecznie, a tam, gdzie jest taka możliwość, staramy się nawi?zać partnersk? współpracę. Bior?c pod uwagę fakt, że   problem niedostosowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy jest w Polsce powszechny, postanowiliśmy wł?czyć się w proces kształcenia młodych logistyków – mówi Grzegorz Lichocik. Dachser niemal od pocz?tku działalności w Polsce organizował praktyki dla uczniów szkół średnich, a jego pracownicy odbywali wizyty w szkołach, podczas których dzielili się z młodymi ludźmi doświadczeniem i wskazówkami, jak odnaleźć się na rynku pracy. Następnym etapem było opracowanie autorskiego programu stażowego, czyli płatnych, trwaj?cych dwa lata staży rotacyjnych dla absolwentów szkół średnich. Od 5 lat co roku takie staże rozpoczyna ok. 10 młodych ludzi, którzy co kilka miesięcy przechodz? kolejno do różnych działów firmy, ucz?c się i poznaj?c specyfikę każdego z nich. Po zakończeniu stażu osoby te najczęściej otrzymuj? ofertę stałego zatrudnienia w Dachser.   W ten sposób operator pozyskał już kilkunastu świetnie przeszkolonych, znaj?cych firmę pracowników. Aktywna współpraca Dachser z Uniwersytetem Łódzkim zaowocowała powstaniem kierunku InfoGeolog na Wydziale Zarz?dzania, a z Wyższ? Szkoł? Logistyki w Poznaniu – uruchomieniem pierwszych w Polsce dualnych studiów logistycznych, których operator był pomysłodawc?. Ide? studiów dualnych jest jednoczesne zdobywanie przez studentów teoretycznej wiedzy akademickiej oraz doświadczenia praktycznego.

Nasze działania skierowane do młodych ludzi maj? charakter długookresowy – wierzymy, że angażuj?c się w odpowiednie projekty teraz, za kilka lat mamy szansę na pozyskanie dobrze wyedukowanych i zmotywowanych pracowników. To także inwestycja w tworzenie silnej pozycji polskiej logistyki – jeśli nawet osoby te finalnie nie trafi? do Dachser, znajd? zatrudnienie np. w przemyśle, maj?c realny wpływ na jakość logistyki w Polsce – wyjaśnia Grzegorz Lichocik. Dachser kooperuje również z szeregiem naukowych kół logistycznych, wpieraj?c merytorycznie organizowane przez nie konferencje naukowe oraz inne spotkania, np. typu targi karier. W ten sposób operator współpracuje m.in. z SKN SCM na Wydziale Zarz?dzania Uniwersytetu Łódzkiego, AELogic działaj?cym przy Katedrze Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu czy Kołem Naukowym Studentów Logistyki Akademii Obrony Narodowej.      

Pomoc potrzebuj?cym

Firma Dachser angażuje się także w pomoc charytatywn?, wspieraj?c m.in. akcje dla potrzebuj?cych dzieci czy sponsoruj?c lokalne wydarzenia, jak np. pikniki integracyjne. Jeśli tylko możemy, staramy się pomagać najbardziej potrzebuj?cym, najczęściej nasze wsparcie kierujemy do dzieci. Wł?czamy się także w różne inicjatywy lokalne, organizowane w miejscach działalności naszych poszczególnych oddziałów – wyjaśnia Grzegorz Lichocik.  

Dachser w Polsce

Firma Dachser zatrudnia w Polsce obecnie 341 pracowników w 8 oddziałach (dwa w Warszawie oraz w Strykowie, Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Sosnowcu oraz Gdańsku). Firma specjalizuje się w obsłudze transportu ładunków drobnicowych w eksporcie (ładunki częściowe i całopojazdowe), logistyce kontraktowej, magazynowaniu i konfekcjonowaniu towarów, a także logistyce transportu lotniczego i morskiego.

O Grupie Dachser:

Zatrudniaj?c około 25 000 pracowników w 437 lokalizacjach na całym świecie, w 2014 roku Dachser osi?gn?ł przychody w wysokości 5,3 mld EUR, przetransportowuj?c w sumie 73,7 mln przesyłek o ł?cznej wadze 35,4 mln ton. Dachser poprzez swoje organizacje krajowe jest reprezentowany w 42 krajach.

Więcej informacji na temat Dachser: www.dachser.pl

***

Dachser Sp. z o.o.

Biuro Zarz?du

ul. Wersalska 47/75 ; 91-212 Łódź

Tel. +48 42 279 02 00 ; Fax.: +48 42 279 02 09

dachser.lodz@dachser.com

www.dachser.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!