Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Spójność i aktualność danych ESG istotnym wyzwaniem dla instytucji finansowych

Wysokiej jakości dane z zakresu ESG (czynniki związane ze środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością oraz ładem korporacyjnym) mają kluczowe znaczenie dla instytucji finansowych na całym świecie. Jednak w wyniku braku standaryzacji danych oraz braku spójności w definicjach ESG, wiele organizacji z sektora usług finansowych stoi obecnie przed szerokim spektrum wyzwań, wśród których można wymienić przede wszystkim: zachowanie spójności, wiarygodności i aktualności ujawnianych danych ESG oraz trudności z ich porównaniem z uwagi na wiele sposobów ich prezentacji. Kwestie związane z ESG dają jednocześnie instytucjom finansowym nowe możliwości – w zakresie budowania wartości, tworzenia nowych produktów oraz utrzymywania przewagi konkurencyjnej.

Potrzeba dostępu do wysokiej jakości danych z zakresu ESG ma kluczowe znaczenie dla pomocy przedsiębiorstwom w osiągnięciu ich celów i ambicji w zakresie zrównoważonego biznesu. Czynniki ESG w coraz większym stopniu wpływają na decyzje podejmowane przez liderów branży finansowej – od codziennych wyborów operacyjnych po długoterminowe planowanie strategiczne. Firmy są obecnie oceniane nie tylko pod względem generowanych zysków, ale również na podstawie szerokiego zakresu kryteriów ESG. Organizacje muszą rozliczać się ze swoich postępów w tym zakresie przed szerokim gronem interesariuszy. 

Wiele czynników sprawia, że kwestie związane z ESG znajdują się w centrum działań instytucji finansowych – przede wszystkim należy wymienić zainteresowanie klientów produktami ESG, rosnącą potrzebę włączenia agendy ESG do strategii HR w celu przyciągnięcia talentów do firm oraz zapotrzebowanie ze strony inwestorów i udziałowców. Popularność produktów ESG rośnie na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych na koniec 2020 roku aktywa z tytułu zrównoważonego inwestowania osiągnęły 17,1 bilionów dolarów, co stanowi wzrost o 42% w porównaniu z 2018 rokiem. Jednocześnie europejskie fundusze stosujące strategie ESG w zeszłym roku pobiły rekord osiągając wartość 1,4 biliona dolarów zarządzanych aktywów – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, Partner w Dziale Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, Lider ESG w KPMG w Polsce. 

Obecnie wyzwaniem dla wielu organizacji jest brak możliwości wykorzystania w pełni agendy ESG ze względu na trudności z gromadzeniem i przechowywaniem danych ESG. Wiele instytucji finansowych zwraca również uwagę na brak dostępu do istotnych biznesowo danych. 

Brak jednolitej definicji ESG i standardów raportowania istotnym wyzwaniem dla instytucji finansowych 

Zanim instytucje finansowe zaczną myśleć o definiowaniu i zaspokajaniu swoich potrzeb w zakresie danych, muszą zmierzyć się z problemem, który wynika z braku globalnie uzgodnionej definicji terminu ESG oraz braku ustandaryzowanych definicji i zakresu raportowania ESG. Termin ESG jest często używany w dość ogólnym znaczeniu i zamiennie z takimi określeniami jak np. zrównoważony rozwój. Dodatkowo nawet w samym ustawodawstwie brakuje standardowej terminologii.

Obecnie najważniejszym pierwotnym źródłem danych ESG są przedsiębiorstwa i inne organizacje, które ujawniają samodzielnie zebrane informacje związane ze zrównoważonym rozwojem. Wobec braku globalnego porozumienia w sprawie zharmonizowanego ujawniania informacji, opracowano szeroki zakres standardów i ram, które są stosowane przez przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe na zasadzie dobrowolności (tylko w niektórych jurysdykcjach dany standard raportowania może być narzucony przepisami prawa). Należą do nich: The Global Reporting Initiative, standardy Rady Standardów Rachunkowości Zrównoważonego Rozwoju oraz The Task Force on Climate-related Financial Disclosures – mówi Andrzej Gałkowski, Partner w Dziale Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, Lider doradztwa dla sektora bankowego w KPMG w Polsce.

W wyniku braku standaryzacji danych oraz braku spójności w definicjach ESG, wiele organizacji z sektora usług finansowych staje przed szerokim spektrum wyzwań, wśród których należy wymienić m.in.:

  1. Niespójność i trudność porównywania danych ESG ujawnianych na zasadzie dobrowolności – wobec braku międzynarodowych i ustandaryzowanych obowiązków w zakresie ujawniania informacji ESG, firmy często mają swobodę w podejmowaniu decyzji o tym, czy raportować informacje niefinansowe. W przypadku ujawniania informacji, dobrowolnie lub nie, mają one do wyboru wiele standardów, co utrudnia porównywanie ich z innymi organizacjami.
  2. Zagrożenie wynikające ze współzależności danych ESG – słabości danych są potęgowane w trakcie tego procesu przekazywania ich od pierwotnego źródła finalnego odbiorcy. Podmioty zbierające i dostawcy danych polegają na ujawnionych przez siebie informacjach i interpretują te dane zgodnie z własnymi różnymi praktykami.
  3. Nieweryfikowalność i niespójność danych ESG gromadzonych przez dostawców – agregatorzy danych ESG spełniają użyteczną funkcję, jednak często nie są w stanie niezależnie weryfikować danych, a ich silniki analityczne mają różną strukturę. W rezultacie otrzymane wyniki mogą być ze sobą sprzeczne. Ze względu na brak standaryzacji firmom mogą zostać przypisane bardzo różne oceny ESG, a instytucje finansowe nie zawsze są w stanie ocenić dokładność tych ocen.
  4. Niekompletność danych ESG – jakość i liczba raportów ESG jest bardzo zróżnicowana w zależności od jurysdykcji, klasy aktywów i wielkości firmy. Na wielu rynkach jest bardzo mało dostępnych danych ESG, z którymi mogą pracować instytucje finansowe. Danych ESG brakuje m.in. w przypadku mniejszych przedsiębiorstw publicznych. Brakuje również szczegółowej informacji na temat wpływu czynników ESG na poziomie lokalnym.
  5. Nieaktualność danych ESG – praktycznie wszystkie dane ESG są retrospektywne, często znacznie, biorąc pod uwagę wydłużone ramy czasowe sprawozdawczości korporacyjnej. Każda ocena wyników ESG korporacji ocenia organizację na podstawie tego, gdzie była w danym momencie, a nie tego, gdzie znajduje się obecnie.

Sektor usług finansowych musi zacząć stawiać czoła licznym wyzwaniom związanym z danymi ESG. Właściwe rozwiązanie musi zapewniać zbiór danych obejmujący wszystkie podmioty, w które dana instytucja inwestuje lub z którymi prowadzi interesy, dostarczać informacji na temat każdego elementu środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego, a także środki umożliwiające porównanie wyników w zakresie kluczowych kwestii w każdym z tych obszarów w ramach całego portfela. Rozwiązanie musi również umożliwiać firmom gromadzenie dużej liczby informacji w odpowiednim czasie. Warto podkreślić, że nie istnieje jedna uniwersalna odpowiedź na wyzwania związane z danymi ESG, ponieważ potrzeby i przypadki ich użycia przez poszczególne instytucje finansowe są diametralnie różne – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, Partner w Dziale Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, Lider ESG w KPMG w Polsce. 

Zlikwidowanie luk w danych ESG będzie prawdopodobnie wymagało znacznych inwestycji w nowe umiejętności i zasoby. Konieczne będzie pozyskanie nowych źródeł danych, nowych narzędzi i metodologii umożliwiających dostęp do tych zasobów i uzyskanie z nich użytecznych informacji, a także technologii umożliwiających przetwarzanie informacji na dużą skalę.

Sprostanie wyzwaniom, jakie stawiają dane ESG będzie wymagało nakładu pracy, ale wraz z tymi wyzwaniami pojawiają się również nowe szanse – m.in. w zakresie opracowywania nowych produktów i rozwiązań dla klientów, które nie tylko zapewniają wartość dodaną, ale umożliwiają utrzymanie przewagi konkurencyjnej i napędzanie zrównoważonego rozwoju.

 ***

O Raporcie:

Publikacja KPMG International pt. „Closing the disconnect in ESG data” bada wyzwania i możliwości związane z danymi ESG, przed którymi stoi branża usług finansowych. Publikacja odpowiada, w jaki sposób dzięki dostępowi do bardziej szczegółowych danych ESG instytucje finansowe mają szansę zapewnić sobie przewagę konkurencyjną, jednocześnie zwiększając swoje szanse na osiągnięcie pozytywnych wyników społecznych. Jest to pierwszy raport z trzyczęściowej serii poświęconej likwidacji luki w danych ESG w usługach finansowych.

O KPMG:

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 146 krajach i zatrudnia ponad 227 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. KPMG International Limited jest prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. KPMG International Limited i podmioty z nią powiązane nie świadczą usług na rzecz klientów. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia blisko 2000 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 15 72 lub 605 511 308

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 87 lub 664 718 676

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!