Analizy i badania

Spadek wskaźnika koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym

<p style="text-align: justify;"><strong>Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) zmniejszył się w sierpniu do 51,1 pkt. wobec 54,5 pkt. w lipcu, co było znacząco poniżej naszej prognozy (53,8 pkt.) i konsensusu rynkowego (54,2 pkt.). </strong>Indeks obniżył się w ujęciu miesięcznym o 3,4 pkt., co było jego najsilniejszym pojedynczym spadkiem od stycznia 2005 r. Wyniki badań koniunktury wskazują zatem na wyraźne spowolnienie tempa wzrostu aktywności gospodarczej w przetwórstwie w sierpniu br.</p>

>

Składowa dotycz?ca bież?cej produkcji w Polsce zmniejszyła się do 50,9 pkt. w sierpniu z 56,4 pkt. w lipcu. Silny spadek tego subindeksu stanowi wsparcie dla naszej niższej od konsensusu rynkowego (6,1%) prognozy rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w sierpniu (5,4% wobec 3,8% w lipcu). Uważamy, że produkcja była częściowo ograniczana przez utrudnienia w dostawach energii podczas sierpniowej fali upałów (por. MAKROmapa z 31.08.2015), co jednak nie tłumaczy w pełni dużej skali spowolnienia aktywności w polskim przetwórstwie. Można oczekiwać, że ze względu na ograniczone dostawy pr?du i spowodowane nimi przestoje w firmach, zaległości produkcyjne powinny wzrastać. Zgodnie z wynikami sierpniowego badania koniunktury zaległości produkcyjne jednak zmniejszyły się w najszybszym tempie od września 2004 r. W efekcie uważamy, że spadek aktywność produkcyjnej przedsiębiorstw był w dużej mierze efektem napływu mniejszej liczby zamówień.

W strukturze lipcowego PMI na szczególn? uwagę zasługuje spadek składowej dla nowych zamówień ogółem do poziomu tylko lekko powyżej 50 pkt., a wiec granicy oddzielaj?cej wzrost od spadku aktywności. Wolniejszy wzrost zamówień był efektem zarówno słabszego popytu krajowego i zagranicznego. Wyniki polskiego badania PMI s? pewnym zaskoczeniem w świetle wyników badań koniunktury w największych gospodarkach europejskich, które wskazywały na stabilizację aktywności w przetwórstwie w strefie euro. Niższy napływ zamówień wynikał zatem najprawdopodobniej z niższego popytu od pozostałych partnerów handlowych Polski.

Zgodnie z raportem PMI polscy producenci zwiększyli poziom zatrudnienia w sierpniu. Tempo wzrostu liczby miejsc pracy spowolniło jednak w porównaniu do lipca, kiedy było ono czwartym najszybszym w historii badań.

Ze względu na jednorazowy, negatywny wpływ ograniczeń w dostawach energii na wartość indeksu PMI w sierpniu, oczekujemy korekty w górę jego wartości we wrześniu. Średnia wartość wskaźnika PMI w okresie lipiec-sierpień wyniosła 52,8 wobec 53,6 pkt. w II kw., co w poł?czeniu z niezbyt korzystn? struktur? – spadek składowych dotycz?cych zatrudnienia i nowych zamówień – sygnalizuje lekkie ryzyko w dół dla perspektyw wzrostu gospodarczego w kolejnych miesi?cach. Zaktualizowan? prognozę wzrostu gospodarczego na lata 2015-2016 przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Dzisiejsza publikacja jest w naszej ocenie lekko negatywna dla kursu złotego i pozytywna dla rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!