Analizy i badania

Spadek koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI)

<p style="text-align: justify;"><strong>Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) zmniejszył się we wrześniu do 50,9 pkt. wobec 51,1 pkt. w sierpniu, co było poniżej naszej prognozy (52,3 pkt.) i konsensusu rynkowego (52,4 pkt.). </strong>Tym samym indeks osiągnął najniższy poziom od września ub. r. wskazując na postępujące spowolnienie tempa wzrostu aktywności gospodarczej w przetwórstwie.</p>

>

W strukturze wrześniowego PMI na szczególn? uwagę zasługuje utrzymanie się składowej dla nowych zamówień ogółem na niskim, tylko nieznacznie wyższym niż w sierpniu poziomie. Wolniejszy wzrost zamówień był efektem przede wszystkim słabszego popytu zagranicznego przy jednoczesnym szybszym wzroście krajowych zamówień. Zamówienia eksportowe odnotowały we wrześniu pierwszy od jedenastu miesięcy spadek. Mniejszy napływ zamówień wynikał najprawdopodobniej z niższego popytu z Niemiec. Wyniki badań koniunktury wskazywały bowiem na spowolnienie aktywności w przetwórstwie w tej gospodarce we wrześniu.

Niski napływ zamówień ograniczał wzrost produkcji. Składowa dotycz?ca bież?cej produkcji w Polsce zwiększyła się tylko nieznacznie do 51,1 pkt. we wrześniu z 50,9 pkt. w sierpniu, co stanowi wsparcie dla naszej prognozy rocznej dynamiki produkcji przemysłowej we wrześniu (4,0% wobec 5,3% w sierpniu).

Dzisiejsze dane potwierdzaj? nasz? ocenę sprzed miesi?ca (por. MAKROpuls z 01.09.2015), iż wyraźnego spowolnienia aktywności w polskim przetwórstwie nie można tłumaczyć wył?cznie   utrudnieniami w produkcji zwi?zanymi z ograniczeniami w dostawach energii podczas sierpniowej fali upałów. W dużej mierze za pogorszenie koniunktury w Polsce odpowiadaj? niekorzystne warunki makroekonomiczne za granic?. Ostatnie wyniki badań koniunktury (por. MAKROmapa z 28.09.2015) sygnalizuj? w naszej ocenie istotny wzrost ryzyka spowolnienia wzrostu aktywności gospodarczej w Niemczech oraz w pozostałych krajach strefy euro. Istotne ryzyko dla trwałości ożywienia w strefie euro stanowi spowolnienie gospodarcze w Chinach. Perspektywy chińskiego wzrostu gospodarczego przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Średnia wartość wskaźnika PMI w III kw. wyniosła 52,2 wobec 53,6 pkt. w II kw., co jest najsłabszym wynikiem od III kwartału ub. r. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy spowolnienia wzrostu gospodarczego z 3,3% r/r w II kw. do 3,1% w III kw. br.

Dzisiejsza publikacja jest w naszej ocenie lekko negatywna dla kursu złotego i pozytywna dla rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!