Analizy i badania

Spadek inwestycji publicznych spowolnił wzrost w I kw.

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS tempo wzrostu PKB w I kw. br. wyniosło 3,0% r/r wobec 4,3% w IV kw ub. r., co było poniżej naszej prognozy (3,2%) i konsensusu rynkowego (3,4%). Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych PKB spadł w I kw. o 0,1% kw/kw wobec wzrostu o 1,3% w IV kw. Opublikowane przez GUS dane są wstępnym szacunkiem. Pełne dane o PKB zawierające informacje dotyczące jego struktury zostaną opublikowane pod koniec maja.</p>

>

Naszym zdaniem głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku silnego spowolnienia wzrostu PKB w I kw. było silne obniżenie dynamiki inwestycji do 2,1% r/r wobec 4,4% w IV kw. Do znacz?cego wyhamowania nakładów inwestycyjnych przyczyniły się efekt wysokiej ubiegłorocznej bazy oraz obniżenie inwestycji publicznych, znajduj?ce odzwierciedlenie w głębokim spadku produkcji budowlano-montażowej w I kw. (por. MAKROpuls z 19.04.2016) i zwi?zane ze zmniejszonym wykorzystanie środków unijnych na pocz?tku nowej perspektywy finansowej 2014-2020.  

Dzisiejsze dane o PKB s? spójne z nasz? prognoz? wzrostu gospodarczego w całym 2016 r. (2,9%). Istotnym czynnikiem ryzyka w górę dla tej prognozy jest odnotowana w kwietniu poprawa koniunktury w przetwórstwie w przemysłowym w Niemczech, sygnalizuj?ca wyhamowanie obserwowanego od stycznia pogorszenia nastrojów w tym sektorze. Aktualizację naszych prognoz na lata 2016-2017 przedstawimy 6 czerwca, po publikacji danych o strukturze wzrostu PKB w I kw. br.  

Dzisiejsze gorsze od oczekiwań dane o PKB w I kw. s? naszym zdaniem lekko negatywne dla kursu złotego i pozytywne dla rynku długu. Dane te pozostaj? jednak w cieniu oceny ratingu Polski dokonanej przez agencję Moody's, która zostanie ogłoszona dziś w godzinach wieczornych. Oczekujemy, że agencja obniży go z poziomu A2 do A3 oraz zmieni jego perspektyw? ze stabilnej na negatywn? (por. MAKROmapa z 10.05.2016). Obniżenie ratingu będzie w naszej ocenie oddziaływać w kierunku dalszego osłabienia i wzrostu zmienności kursu złotego, co może być czynnikiem zniechęcaj?cym Radę do łagodzenia polityki monetarnej mimo spowolnienia wzrostu gospodarczego i rekordowo głębokiej deflacji bazowej (por. MAKROpuls z 12.05.2016).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!