Analizy i badania

Spadek dynamiki sprzedaży detalicznej w lipcu

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w lipcu w cenach bieżących o 9,3% r/r wobec wzrostu o 10,3% r/r w czerwcu, co było powyżej konsensusu rynkowego (8,4%) i nieznacznie poniżej naszej prognozy (9,6%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych obniżyła się w lipcu do 7,1% r/r wobec 8,2% w czerwcu.</p>

>

Zaskakuj?cy spadek sprzedaży żywności

W kierunku zmniejszenia tempa sprzedaży detalicznej w lipcu najsilniej oddziaływał spadek dynamiki sprzedaży w kategoriach "żywność, napoje i wyroby tytoniowe” oraz "pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” obejmuj?ca m.in. hipermarkety. Zmniejszenie dynamik było rezultatem zaskakuj?cego spadku w ujęciu m/m sprzedaży w tych kategoriach (odpowiednio o 3,4% i 0,4%). W lipcu zazwyczaj odnotowywane s? wzrosty w ujęciu m/m w tych kategoriach. Co więcej, zmiany m/m w tych kategoriach w lipcu br. były, w porównaniu z analogicznym miesi?cem ubiegłych lat, najniższe od co najmniej 2003 r. Dlatego uważamy, że obniżenie rocznej dynamiki sprzedaży we wspomnianych kategoriach miało charakter obserwacji nietypowej i w kolejnych miesi?cach ponownie się ona zwiększy.

W kierunku spowolnienia wzrostu sprzedaży detalicznej w lipcu br. oddziaływała również niższa dynamika w kategorii "meble, RTV, AGD”. Przyczyniło się do tego ust?pienie pozytywnego efektu przejściowego, silnego wzrostu popytu na sprzęt RTV w zwi?zku z mistrzostwami świata w piłce nożnej w czerwcu br. (por. MAKROpuls z 20.07.2018).

Dane o sprzedaży sygnalizuj? stabilizację dynamiki konsumpcji

Lipcowe dane stanowi? wsparcie dla naszych prognoz spowolnienia wzrostu sprzedaży detalicznej w cenach stałych w zwi?zku z oczekiwanym przez nas coraz wolniejszym wzrostem zatrudnienia następuj?cym w warunkach ograniczonej presji płacowej. Takie tendencje zostały potwierdzone przez opublikowane w ubiegłym tygodniu dane GUS dotycz?ce rynku pracy (por. MAKROpuls z 17.08.2018). Jednocześnie nie zmieniaj? one naszej prognozy stabilizacji wzrostu konsumpcji w III kw.   (4,6% r/r wobec takiej samej dynamiki w II kw.).

Opublikowane dziś dane o lipcowej sprzedaży detalicznej s? naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!