Analizy i badania

Spadek cen żywności i inflacji bazowej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI spadła w maju do 0,2% r/r wobec 0,3% w kwietniu, co było poniżej naszej prognozy (0,5%) i konsensusu rynkowego (0,4%). W kierunku zmniejszenia rocznego wskaźnika inflacji oddziaływał dalszy spadek dynamiki cen żywności z 0,3% r/r w kwietniu do -0,8% w maju.</p>

>

Z sytuacj? ujemnej rocznej dynamiki cen żywności w maju mieliśmy do czynienia po raz pierwszy od 2006 r. Główn? jej przyczyn? było silne obniżenie dynamiki cen warzyw i owoców, będ?ce efektem dobrych tegorocznych zbiorów oraz niższego eksportu żywności do Rosji i na Ukrainę. Struktura wzrostu cen żywności, w tym w szczególności wzrost cen mięsa (o 0,3% m/m), wskazuje jednocześnie na wygasaj?cy antyinflacyjny wpływ rosyjskiego embarga na polsk? wieprzowinę.

W kierunku zwiększenia inflacji oddziaływał wzrost dynamiki cen paliw z -3,8% r/r w kwietniu do 1,1%, zwi?zany z efektami niskiej ubiegłorocznej bazy. Według naszych szacunków inflacja bazowa z wył?czeniem cen żywności i energii obniżyła się do 0,7% r/r z 0,8% w kwietniu. Niski poziom inflacji bazowej świadczy o utrzymuj?cej się niskiej presji popytowej oraz niskiej presji kosztowej spowodowanej obniżaj?cymi się cenami energii.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!