Analizy i badania

S&P podniósł perspektywę ratingu Polski

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z oczekiwaniami agencja ratingowa Standard &amp; Poor’s utrzymała długoterminowy rating kredytowy Polski na poziomie BBB+. Jednocześnie wbrew naszym i rynkowym oczekiwaniom (por. MAKROmapa z 09.04.2018) agencja zmieniła perspektywę ratingu ze stabilnej na pozytywną.</p>

>

W uzasadnieniu do decyzji, S&P zaznaczył, że ożywienie gospodarcze w Polsce będzie trwało dłużej niż agencja wcześniej oczekiwała, co będzie miało pozytywny wpływ na sytuację w finansach publicznych. Zmiana perspektywy jest również odzwierciedleniem przekonania S&P, że zacieśnienie systemu podatkowego przez rz?d przyczyniło się do trwałego wzrostu dochodów budżetowych o ok. 0,5% PKB. Ponadto agencja zwróciła uwagę, że rz?d najprawdopodobniej poradzi sobie z potencjalnymi czynnikami ryzyka zwi?zanymi z przegrzewaj?c? się (w ocenie S&P) gospodark? oraz złagodzi napięcia na linii Polska – Unia Europejska. Agencja uważa, że obecny konflikt z UE nie doprowadzi do nałożenia sankcji na Polskę.

Agencja S&P zrewidowała w górę prognozowane tempo wzrostu gospodarczego w br. o 0,7 pkt. proc. w porównaniu do oceny z października 2017 r. do 4,5% r/r. Źródłem rewizji jest wyższy wkład eksportu netto. Z kolei prognoza inwestycji nie uległa zmianie. Ścieżka dynamiki PKB w kolejnych latach nie zmieniła się (por. tabela poniżej) i wskazuje na lekkie spowolnienie wzrostu gospodarczego do 3,0% r/r w 2021 r. W średnim okresie agencja nie dostrzega istotnych czynników ryzyka dla perspektyw gospodarczych w Polsce. W długim okresie, sytuacja wygl?da – w ocenie agencji – już mniej korzystnie. Wzrost gospodarczy będzie ograniczany przez niekorzystne tendencje demograficzne (starzenie się społeczeństwa) oraz potencjalnie przez przedłużaj?cy się konflikt z Uni? Europejsk?, który może oddziaływać w kierunku pogorszenia klimatu inwestycyjnego w Polsce. W rezultacie S&P szacuje, że w długim okresie tempo wzrostu gospodarczego w Polsce obniży się do 2,0% r/r.

S&P wyraźnie obniżył oczekiwan? ścieżkę długu publicznego w relacji do PKB, średnio o 4,0 pkt. proc. w latach 2018-2020. W rezultacie agencja prognozuje, że dług sektora obniży się z 50,6 pkt. w 2017 r. do 49,4 pkt. w 2021 r. Rewizja ta wynika przede wszystkim z lepszej od oczekiwań realizacji wskaźnika długu w relacji do PKB na koniec 2017 r. Oczekiwany deficyt w relacji do PKB w najbliższych latach nie uległ wyraźnym zmianom i kształtuje się na poziomie 2,0% PKB w br. i 2,5% PKB w latach 2019-2021. Ponadto agencja zwróciła uwagę, że o ile szybki nominalny wzrost gospodarczy oraz reformy systemu podatkowego przyczyniaj? się do poprawy sytuacji w finansach publicznych, polityka fiskalna wci?ż pozostaje procykliczna. W ocenie S&P możliwość finansowania zadłużenia głownie obligacjami nominowanymi w złotych o dalekim terminie zapadalności jest czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku poprawy wiarygodności kredytowej Polski.

Pozytywna perspektywa wskazuje na podwyższone prawdopodobieństwo podwyżki ratingu Polski w ci?gu najbliższych 24 miesięcy. Zgodnie z komunikatem, rating mógłby być podniesiony, jeśli utrzyma się szybkie tempo wzrostu gospodarczego bez zwiększenia długu zagranicznego (tj. bez wzrostu deficytu w  na rachunku obrotów bież?cych) oraz jeśli zadłużenie sektora w relacji do PKB będzie się dalej wyraźnie zmniejszać (np. dzięki utrzymywaniu nadwyżki budżetowej). Podwyżka ratingu mogłaby nast?pić również, jeśli rz?d dostosowałby swoj? politykę fiskaln? w celu przygotowania się na niekorzystne dla finansów publicznych efekty starzenia się społeczeństwa.

Oczekujemy, że w kolejnych latach rz?d będzie kształtował politykę fiskaln? w taki sposób, że deficyt sektora finansów publicznych ukształtuje się poniżej granicy 3% PKB (por. MAKROmapa z 09.04.2018). Zgodnie z wynikami naszych symulacji, w warunkach wzrostu PKB na poziomie co najmniej 3% oraz inflacji kształtuj?cej się blisko 2%, powinniśmy mieć do czynienia z lekkim spadkiem długu publicznego w relacji do PKB w latach 2018-2020. W dominuj?cym stopniu będzie on wynikał z zakładanego przez nas umocnienia złotego oddziałuj?cego w kierunku zmniejszenia zadłużenia zagranicznego po przeliczeniu go na złote. Nasz scenariusz jest spójny z przedstawion? wyżej prognoz? S&P. Komunikat agencji wskazuje, że przy formułowaniu swojej oceny kredytowej S&P będzie zwracał szczególn? uwagę ł?cznie na perspektywy wzrostu gospodarczego, długu publicznego i salda obrotów bież?cych. W rezultacie uważamy, że pomimo utrzymywania się relatywnie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, oczekiwany przez nas i S&P tylko nieznaczny spadek długu w relacji do PKB nie będzie wystarczaj?cym argumentem do podniesienia ratingu Polski w najbliższych kwartałach. Prognozowany przez nas spadek salda obrotów bież?cych (aczkolwiek w mniejszej skali niż oczekuje S&P) również będzie czynnikiem uzasadniaj?cym brak podwyżki ratingu. Oczekujemy, że zmiana perspektywy ratingu na pozytywn? będzie czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku umocnienia złotego i wzrostu cen polskich obligacji w najbliższych dniach.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!