Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Słabszy złoty, wyższe stopy procentowe

Biorąc pod uwagę napływające w ostatnim czasie informacje zrewidowaliśmy nasz scenariusz polityki pieniężnej w Polsce oraz naszą prognozę kursu EURPLN. Ważnym elementem scenariusza stóp procentowych w Polsce są perspektywy polityki pieniężnej prowadzonej przez główne banki centralne, tj. Fed oraz EBC. RPP podejmując decyzje dotyczące wysokości stóp procentowych musi brać pod uwagę różnice pomiędzy ich poziomem w Polsce oraz w USA i strefie euro. Wspomniany dysparytet stóp procentowych może poprzez przepływy kapitału spekulacyjnego, a w konsekwencji kanał kursu walutowego wzmacniać lub osłabiać efekty polityki pieniężnej prowadzonej przez RPP. Kluczowym argumentem na rzecz rewizji naszej prognozy była obserwowana w ostatnich tygodniach zmiana retoryki EBC i Fed w kierunku bardziej jastrzębiej.

Oczekujemy, że EBC podniesie stopy procentowe o 25pb w lipcu, o 50pb we wrześniu (będzie to efektem oczekiwanej przez nas kolejnej rewizji prognozowanej ścieżki inflacji w górę przez EBC) oraz o 25pb w październiku i grudniu. Oznacza to, że łącznie w 2022 r. EBC podniesie stopy procentowe o 125pb. Oczekujemy, że w 2023 r. EBC dokona jeszcze dwóch podwyżek stóp procentowych po 25pb (w marcu i czerwcu) i zakończy cykl podwyżek. Poprzednio oczekiwaliśmy, że EBC dokona trzech podwyżek stopy depozytowej po 25pb w 2022 r. (pierwsza podwyżka w lipcu) oraz kolejnych trzech podwyżek po 25pb w 2023 r. (por. MAKROmapa z 13.06.2022).

W czerwcowej projekcji ekonomicznej członków FOMC, mediana dotyczących oczekiwanego poziomu stóp procentowych została wyraźnie podniesiona względem ścieżki przedstawionej w marcu. Wskazuje ona, że w 2022 r., poza ubiegłotygodniową podwyżką, oczekują oni podwyżek stóp procentowych o łącznej skali 175pb, co oznaczałoby, że docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej na koniec 2022 r. wyniesie [3,25%-3,50%], czyli będzie aż o 150pb wyższy niż w projekcji marcowej. Nasza prognoza jest bardziej jastrzębia od oczekiwań członków FOMC. Zgodnie z naszym zrewidowanym scenariuszem (por. MAKROmapa z 20.06.2022) uważamy, że na koniec 2022 r. docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej wyniesie [3,50%; 3,75%]. Taki poziom jest również zgodny z obecną wyceną kontraktów terminowych. Jednocześnie uważamy, że grudniowa podwyżka zakończy cykl podwyżek stóp procentowych w USA. Naszym zdaniem czynnikiem, który powstrzyma Fed przed dalszymi podwyżkami stóp procentowych będą dane wskazujące na stopniowy spadek inflacji w warunkach pogarszających się perspektyw wzrostu gospodarczego.

Biorąc pod uwagę nasilające się oczekiwania inwestorów na podwyżki stóp procentowych przez Fed i EBC oraz związane z tym zmniejszenie dysparytetu stóp procentowych pomiędzy Polską a USA i strefą euro zrewidowaliśmy w górę naszą prognozę kursu EURPLN. Oczekujemy, że kurs złotego względem euro wyniesie 4,62 na koniec br. W kolejnych kwartałach złoty powinien się stopniowo umacniać z zasięgiem 4,55 względem euro na koniec 2023 r. Czynnikami wsparcia dla kursu polskiej waluty będzie uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy oraz oczekiwana stabilizacja sytuacji geopolitycznej związana z wojną w Ukrainie.

Kształtowanie się kursu złotego jest istotne z punktu widzenia podejmowania decyzji przez RPP. W ramach mechanizmu transmisji polityki pieniężnej można wyróżnić trzy główne kanały oddziaływania: kanał stopy procentowej (transmisja podwyżek stopy referencyjnej do stóp depozytowych i kredytowych w bankach komercyjnych, a także do rentowności obligacji i cen akcji), kanał kredytowy (skłonność izdolność banków komercyjnych do udzielania kredytów, a więc na podaż kredytu) oraz kanał kursowy (umocnienie złotego). Zgodnie z wynikami badań nad transmisją polityki pieniężnej, maksymalna reakcja inflacji bazowej jest powodowana w około jednej trzeciej efektami kanału stopy procentowej i kanału kredytowego, a w dwóch trzecich efektami kanału kursu walutowego (por. MAKROmapa z 11.15.2021). Należy jednak zwrócić uwagę, że kanał kursowy transmisji stóp procentowych na inflację jest obecnie niedrożny, bowiem kurs złotego osłabia się pomimo zacieśnienia polityki pieniężnej. Uważamy, że kanał kursowy transmisji stóp procentowych pozostanie w dużej mierze niedrożny również w najbliższych miesiącach, co jest spójne z naszą zrewidowaną prognozą kursu EURPLN.

Aby ograniczyć skalę osłabienia złotego i jego proinflacyjny wpływ RPP będzie musiała silniej zacieśnić politykę pieniężną. Oczekujemy, że stopy procentowe zostaną podniesione o 75pb w lipcu i o kolejne 50pb we wrześniu i październiku, a tym samym stopa referencyjna osiągnie poziom 7,75% w IV kw. br., a cykl zacieśniania polityki pieniężnej zostanie zakończony.

Dodatkowym argumentem na rzecz większej skali podwyżek stóp procentowych niż wcześniej zakładaliśmy (lokalne maksimum dla stopy referencyjnej na poziomie 7,00%) jest oczekiwane przyjęcie ustawy o tzw. „wakacjach kredytowych”. Zgodnie z wyliczeniami Związku Banków Polskich, w przypadku w którym z wakacji kredytowych skorzystałoby 80% uprawnionych kredytobiorców, łączny koszt dla sektora bankowego osiągnąłby poziom 13,1-16,4 mld zł w 2022 r. oraz 21,3-27,9 mld zł łącznie w okresie 2022-2023. Te środki będą stanowiły dodatkowy dochód dla gospodarstw domowych, który będzie wspierał popyt konsumpcyjny i oddziaływał w kierunku wzrostu inflacji. Głównym czynnikiem ryzyka w dół dla naszej zrewidowanej prognozy stóp procentowych jest wpływ zakłóceń w dostawach gazu na sytuację gospodarczą w Niemczech i strefie euro, w tym możliwość wystąpienia recesji w tych gospodarkach. Zgodnie z szacunkami Bundesbanku (banku centralnego Niemiec), ryzyko to jest skoncentrowane w okresie IV kw. 2022 r. – II kw. 2023 r. Kwestia ta jest obarczona istotną niepewnością – trudno ocenić jak szybko firmy będą w stanie przestawić się na alternatywne w stosunku do gazu źródło energii. Skala szoku będzie również uzależniona od warunków meteorologicznych w trakcie sezonu grzewczego. Jest to jednocześnie czynnik ryzyka w górę dla ścieżki EURPLN. Uważamy, że potencjalny scenariusz, w którym będziemy obserwować wyższą ścieżkę EURPLN i niższą ścieżkę stóp od naszych oczekiwań będzie akceptowany przez RPP z uwagi na istotne ryzyko w dół dla wzrostu gospodarczego w 2023 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!