Analizy i badania

Słabe inwestycje budzą niewielkie zaniepokojenie RPP

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). RPP podtrzymała ocenę, że "<em>w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną</em>”. Podobnie jak w maju Rada zaznaczyła w komunikacie, iż ze względu na "<em>wygasanie efektów wyższych cen surowców na rynkach światowych, przy jedynie stopniowym zwiększaniu się wewnętrznej presji inflacyjnej związanej z poprawą krajowej koniunktury (…) ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone</em>”.</p>

>

Słabe inwestycje budz? niewielkie zaniepokojenie Rady

Odnosz?c się do dynamiki nakładów na środki trwałe w I kw. Rada zwróciła uwagę, że inwestycje nie rosn? tak szybko jak można by było tego oczekiwać. Niskie tempo wzrostu inwestycji budzi niewielkie zaniepokojenie prezesa NBP. Podkreślił on jednak, że inwestycje  "rusz? skokowo”  w kolejnych kwartałach w zwi?zku z większym wykorzystaniem środków unijnych. Podtrzymał on swoj? dotychczasow? ocenę, zgodnie z któr? tempo wzrostu gospodarczego powinno wynieść 4,0% w 2016 r. Prezes NBP ponownie zaakcentował, iż nie widzi on obecnie zagrożenia w utrzymywaniu przez RPP ujemnych realnych stóp procentowych. Obecny na konferencji członek Rady, Ł. Hardt wyraził podobne stanowisko, zaznaczaj?c jednak iż jego zdaniem  "lepiej, aby sytuacja ujemnych realnych stóp zakończyła się w przewidywalnym okresie”.  A. Glapiński podtrzymał wcześniej prezentowany pogl?d, zgodnie z którym prawdopodobne jest utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie do końca 2018 r.

Podwyżki stóp dopiero pod koniec 2018 r.

Przytoczone powyżej wypowiedzi członków Rady wskazuj?, że nastawienie RPP w polityce pieniężnej nie zmieniło się istotnie w porównaniu do tego prezentowanego po majowym posiedzeniu. Stanowi? one jednocześnie wsparcie dla naszej prognozy stóp NBP. Oczekujemy, że w II poł. r. tempo wzrostu cen nie zmieni się znacz?co w porównaniu do średniej dynamiki odnotowanej w okresie styczeń-maj (2,0% r/r). Uważamy, że opublikowana w lipcu br. projekcja makroekonomiczna NBP będzie zgodna z naszym scenariuszem. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy s? wahania cen ropy naftowej. Oczekujemy, że w warunkach utrzymywania się inflacji znacz?co poniżej celu inflacyjnego, RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do listopada 2018 r.

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP s? neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!