Analizy i badania

Słaba ochrona polskich wynalazków za granicą

<p style="text-align: justify;">72% patentów w Polsce w 2013 roku zostało udzielonych za pośrednictwem Europejskiego Urzędu Patentowego. Taką ścieżkę ochrony swoich innowacyjnych rozwiązań technicznych wybierają głównie podmioty zagraniczne, podczas gdy polskie nadal zgłaszają wynalazki prawie wyłącznie trybem krajowym, co daje im ochronę tylko na lokalnym rynku - wynika z Raportu  o stanie patentowania w Polsce – patenty szansą na wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorców, opracowanego przez Crido Taxand.</p>

>

Rosn?ca rola patentów europejskich w Polsce

Dziesięć lat temu, 1 marca 2004 roku, Polska przyst?piła do Europejskiej Organizacji Patentowej. Tym samym patenty udzielane przez Europejski Urz?d Patentowy (EPO), po przeprowadzeniu dodatkowej procedury walidacji, mog? obowi?zywać także na terytorium Polski. W konsekwencji tego rośnie liczba patentów europejskich w Polsce, zgłaszanych głównie przez zagraniczne podmioty. Rośnie też udział patentów europejskich w całkowitej liczbie patentów w Polsce, który dla patentów udzielonych w 2013 roku osi?gn?ł 72%. W 2013 roku walidowano w Polsce 7 236 patentów europejskich, podczas gdy Urz?d Patentowy RP (UPRP) udzielił w tym samym czasie 2 804 patentów.

Patent europejski pozwala na znacz?c? redukcję kosztów, a przede wszystkim na uproszczenie procedury umożliwiaj?c uzyskanie ochrony wynalazku w wielu państwach jednocześnie. Wzrost liczby walidowanych patentów europejskich w Polsce to sygnał dla polskich firm, że zagraniczne przedsiębiorstwa doceniaj? Polskę jako ważny rynek zbytu i dbaj? u nas o ochronę swoich innowacji technicznych. W zwi?zku z tym, że patenty buduj? realn? wartość dla biznesu, polskie firmy powinny spojrzeć na to jako na dobr? praktykę i również, zwłaszcza przy istotniejszych wynalazkach, zadbać o ich ochronę nie tylko w kraju, ale i na innych rynkach – komentuje Łukasz Czernicki, IP Counsel w Crido Taxand.

Słaba ochrona polskich wynalazków na świecie

Wynalazki o dużym znaczeniu ekonomicznym wymagaj? szerokiej ochrony patentowej na świecie. Międzynarodowe zgłoszenia wynalazków, tj. zgłoszenia w trybie PCT, umożliwiaj? uzyskanie takiej ochrony w 148 krajach świata (w tym w USA, Japonii, Chinach), a ich liczba dla danego kraju stanowi ważny miernik innowacyjności.

W latach 2007-2013 liczba krajowych zgłoszeń do UPRP wzrosła z 2 392 do 4 237. W tym samym okresie liczba zgłoszeń PCT polskich podmiotów wzrosła jedynie o 223 do 330, co daje Polsce udział w zgłoszeniach międzynarodowych na poziomie 0,16%.

Zgłoszenia PCT z Polski w roku 2013 stanowiły jedynie 8% zgłoszeń dokonanych w trybie krajowym, podczas gdy dla Niemiec udział ten wynosi 38%. Pokazuje to, że niemieckie podmioty s? dużo bardziej świadome potrzeby międzynarodowej ochrony swoich wynalazków. Pod względem liczby zgłoszeń PCT Polska jest też daleko w tyle m.in. za Hiszpani?, która dokonała ponad 1 700 zgłoszeń PCT w 2013 roku.

I choć pod względem liczby zgłoszeń PCT Polska wypada nieco lepiej niż Czechy (197 zgłoszeń w 2013 r.) i Węgry (158), to już gorzej w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców, co jest jednym z istotnych wskaźników innowacyjności gospodarek poszczególnych krajów. W Czechach na 1 mln mieszkańców przypada 19 zgłoszeń PCT, na Węgrzech – 16. W zestawieniu europejskim za Polsk? (9 zgłoszeń na 1 mln mieszkańców) s? jedynie takie kraje, jak: Ukraina (3), Rosja (8), Słowacja (8) czy Bułgaria (8). Ogromny dystans dzieli nas od czołówki w tym zestawieniu, w którym na pierwszym miejscu jest Luksemburg z 652 zgłoszeniami na 1 mln mieszkańców w 2013 roku i Szwajcaria z 543 zgłoszeniami na 1 mln mieszkańców.

Pomimo znacz?cego wzrostu zgłoszeń wynalazków do Urzędu Patentowego RP, dystans jaki dzieli nas od krajów będ?cych liderami ochrony patentowej, jest wci?ż ogromny. Wynika to przede wszystkim z nieznacznego odsetka krajowych wynalazków, jakie chronione s? poza Polsk?. Przyczyn takiego stanu rzeczy można doszukiwać się w znacznych kosztach zwi?zanych z uzyskiwaniem zagranicznych patentów oraz w pozaekonomicznych powodach dokonywania krajowych zgłoszeń wynalazków, które nie nios? ze sob? rzeczywistej wartości rynkowej. Można mieć nadzieję, że  programy finansowane z funduszy europejskich w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014 –
2020 będ? w większym stopniu promowały ochronę polskich innowacji za granic? – dodaje Łukasz Czernicki IP Counsel w Crido Taxand.

Polscy przedsiębiorcy w tyle za naukowcami

48% zgłoszeń krajowych w Polsce pochodzi od szkół wyższych i jednostek naukowych, a tylko 34% od podmiotów gospodarczych. Z kolei na świecie, 84% zgłoszeń PCT pochodzi od firm, które tym samym zapewniaj? patentom szerok? ochronę, a jedynie 8% od placówek naukowych. Również wśród zgłoszeń europejskich udział tych jednostek jest stosunkowo niewielki, tj. na poziomie 5,5% wszystkich zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Patentowego.

Na świecie czołowe miejsca na liście podmiotów o największej liczbie patentów zajmuj? międzynarodowe   korporacje, a wśród nich firmy z branży nowoczesnych technologii. W 2012 roku w pierwszej trójce, pod względem liczby zgłoszeń PCT, były: ZTE Corporation (3906 zgłoszeń wynalazków), Panasonic Corporation (2951) i Sharp Kabushiki Kaisha (2001). Najwięcej zgłoszeń do EPO w 2012 r. pochodziło od: Samsunga (2289), Siemensa (2193) i BASF (1713). Z kolei w Polsce pierwsz? trójkę tworz? uczelnie, przy czym liczba zgłaszanych przez nie patentów jest dużo mniejsza. Pierwsze miejsca zajmuj?: Politechnika Wrocławska ze 193 zgłoszeniami, AGH (121) i Politechnika Poznańska (111).

Z bardzo nielicznymi wyj?tkami krajowe przedsiębiorstwa praktycznie nie uczestnicz? w światowej grze o patentowe monopole. Wynika to po części ze słabo rozwiniętej korporacyjnej kultury budowania wartości firmy poprzez tworzenie przewagi konkurencyjnej w oparciu o dobrze zabezpieczone innowacje. Stosunkowo duża liczba zgłoszeń patentowych dokonywanych przez polskie instytucje naukowe i akademickie nie rekompensuje niskiej aktywności przedsiębiorstw, będ?cych na świecie głównym motorem postępu technologicznego, tym bardziej, że instytucje akademickie rzadko kiedy chroni? wynalazki za granic? – twierdzi Łukasz Czernicki, IP Counsel w Crido Taxand.

Pełna wersja raportu dostępna jest na www.taxand.pl.

O Crido Taxand

Crido Taxand jest polsk? firm? konsultingow? należ?c? do międzynarodowej sieci podatkowej Taxand. Na rynku usług doradczych działamy od 2005 roku. Doradzamy międzynarodowym korporacjom, rodzimym firmom oraz przedsiębiorcom w zakresie podatków, pomocy publicznej oraz prawa. Zakres naszych usług konsultingowych obejmuje również projekty z obszaru BC, w tym doradztwo w obszarze zarz?dzania własności? intelektualn?. W zależności od potrzeb klientów ł?czymy kompetencje naszych ekspertów, którzy pracuj?c w ramach interdyscyplinarnych zespołów, pomagaj? klientom w różnych obszarach ich działania.

Jako jedyna firma doradcza w Polsce należymy do międzynarodowej sieci Taxand. Dzięki temu wspieramy naszych klientów w planowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej zarówno w kraju, jak i zagranic?.

O Taxand

Taxand świadczy najwyższej jakości, kompleksowe usługi podatkowe na całym świecie. Nasi eksperci, prawie 400 partnerów i 2 000 doradców podatkowych w blisko 50 krajach, stosuj? podejście bazuj?ce nie tylko na zrozumieniu zagadnień podatkowych, ale i ich szerszych, strategicznych konsekwencji dla biznesu. Pomagamy klientom ograniczyć ryzyko, zarz?dzać obci?żeniami podatkowymi i podnosić efektywność ich biznesu.

Więcej informacji o Crido Taxand na www.taxand.pl, a o Taxand na www.taxand.com.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!