Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Silniejsze od oczekiwań ożywienie po pandemicznej recesji

Prognozujemy, że ze względu na ustępujący wpływ pandemii COVID-19 dynamika PKB zwiększy się w III kw. do -2,0% z -8,2% w II kw. Głównymi czynnikami wspierającymi ożywienie będą wyższe od wcześniejszych oczekiwań konsumpcja prywatna, inwestycje publiczne i eksport. Niemniej jednak, roczna dynamika PKB powróci do dodatnich poziomów dopiero w II kw. 2021 r. W konsekwencji polski PKB osiągnie swoją wartość sprzed wybuchu pandemii w II poł. 2021 r. Prognozujemy, że PKB średniorocznie obniży się o 2,8% w br. i wzrośnie o 3,6% w 2021 r. Głównym czynnikiem ryzyka pozostaje wystąpienie drugiej fali epidemii.

W całym horyzoncie naszej prognozy zakładamy, że inflacja będzie kształtowała się w łagodnym trendzie spadkowym. Oczekujemy, że w 2020 r. wyniesie ona 3,4%, podczas gdy w 2021 r. obniży się do 1,7%. Uważamy, że w najbliższych kwartałach w kierunku zmniejszenia inflacji oddziaływać będą niższe dynamiki cen żywności oraz spadek inflacji bazowej.

Pandemia COVID-19 doprowadziła do pogorszenia sytuacji na rynku pracy. Trudna sytuacja finansowa firm oddziałuje w kierunku wolniejszego wzrostu wynagrodzeń, spadku zatrudnienia oraz zwiększenia stopy bezrobocia. Efekt ten został jednak w istotnym stopniu złagodzony przez programy pomocowe uruchomione przez polski rząd. W konsekwencji podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą stopa bezrobocia w Polsce nie osiągnie dwucyfrowego poziomu. Uważamy, że na koniec 2020 r. wyniesie ona 7,5%, a w 2021 r. spadnie do 6,1%. Z kolei wynagrodzenia wzrosną w 2020 r. o 4,5% r/r i 3,0% w 2021 r.

Uważamy, że w warunkach inflacji kształtującej się poniżej celu w średnim okresie oraz niskiej aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw RPP będzie utrzymywać łagodną politykę pieniężną przez dłuższy czas. Dynamika PKB będzie kształtowała się jednak powyżej ścieżki zaprezentowanej w lipcowej projekcji NBP. Tym samym uważamy, że maleje prawdopodobieństwo zastosowania niekonwencjonalnych działań w polityce pieniężnej.

Uważamy, że EURPLN obniży się do 4,37 na koniec br. ze względu na spadek globalnej awersji do ryzyka oraz wyceniane przez inwestorów w coraz większym stopniu ożywienie gospodarcze w Polsce i na świecie wspierane przez luźną politykę fiskalną i pieniężną. W przyszłym roku łagodna aprecjacja złotego utrzyma się (spadek EURPLN do 4,33 na koniec 2021 r.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!