Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Silne przyspieszenie wzrostu płac i produkcji

Dynamika płac znacząco powyżej oczekiwań

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła 8,0% r/r w marcu wobec 4,5% r/r w lutym, kształtując się wyraźnie powyżej naszej prognozy (5,5%) zgodnej z konsensusem rynkowym. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w marcu o 4,7% r/r (dynamika najwyższa od maja 2019 r.) wobec wzrostu o 2,0% w lutym. Do zwiększenia tempa wzrostu płac pomiędzy lutym a marcem przyczyniły się efekt niskiej ubiegłorocznej bazy oraz korzystny efekt dni roboczych (w lutym ich liczba była taka sama jak w 2020 r., podczas gdy w marcu była o jeden większa niż przed rokiem). Ponadto, zgodnie z informacją GUS, czynnikami oddziałującymi w kierunku przyspieszenia wzrostu płac w marcu (i naszym zdaniem w znacznym stopniu wyjaśniającymi ich wyraźnie wyższą od oczekiwań dynamikę) były wypłaty premii kwartalnych, świątecznych, uznaniowych, motywacyjnych, nagród rocznych oraz wynagrodzeń za nadgodziny. Oznacza to, że do nieoczekiwanie silnego przyspieszenia wzrostu płac przyczyniły się w znacznym stopniu czynniki o charakterze przejściowym, w tym związane z III falą pandemii COVID-19, która spowodowała wzrost absencji w miejscach pracy i zwiększenie wypłat wynagrodzeń za nadgodziny. Oczekujemy, że w związku z relatywnie wysoką liczbą osób przebywających w izolacji i na kwarantannie czynnik ten będzie podbijał dynamikę płac również w kwietniu br. Mimo wspomnianego wyżej oddziaływania czynników przejściowych opublikowane dziś dane o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw sygnalizują ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu płac w całej gospodarce (w tym w sferze budżetowej) w całym 2021 r. (3,1%).

Lekki spadek zatrudnienia w marcu, fundusz płac wyraźnie przyspiesza

Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w marcu -1,3% r/r wobec -1,7% w lutym, co było zgodne z konsensusem rynkowym i poniżej naszej prognozy (-1,2%). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie spadło o 3,7 tys. osób, do czego naszym zdaniem przyczyniło się zmniejszanie wymiaru etatów pracowników oraz zwiększenie liczby osób otrzymujących zasiłki chorobowe i opiekuńcze w związku z III falą pandemii i towarzyszącym jej zwiększeniem obostrzeń. Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą wyraźnego i trwałego wzrostu zatrudnienia w firmach oczekujemy w II poł. 2021 r., a więc po ustąpieniu negatywnego wpływu dostosowania zatrudnienia w przedsiębiorstwach na skutek „odhibernowania” rynku pracy (wygaśnięcia pozytywnego wpływu pierwszej tarczy finansowej na zatrudnienie).

Wypadkową przyspieszenia wzrostu płac, zwiększenia dynamiki zatrudnienia i wyraźnie wyższej inflacji w marcu (por. MAKROpuls z 15.04.2021) było silne zwiększenie dynamiki realnego funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w sektorze przedsiębiorstw do 3,3% r/r wobec 0,3%. Dane te sygnalizują lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki konsumpcji w I kw. br. (0,0% r/r), jednak pełniejsza ocena tego ryzyka będzie możliwa po zaplanowanej na jutro publikacji danych o sprzedaży detalicznej i koniunkturze konsumenckiej w marcu.

Świetne dane o produkcji przemysłowej

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w marcu o 18,9% r/r wobec wzrostu o 2,7% w lutym, co było powyżej naszej prognozy (14,2%) i konsensusu rynkowego (13,1%). Główną przyczyną silnego zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy lutym i marcem był efekt bardzo niskiej ubiegłorocznej bazy (w marcu 2020 r. odnotowano znaczący spadek produkcji w ujęciu miesięcznym spowodowany wybuchem pandemii COVID-19, towarzyszącymi jej obostrzeniami i zerwanymi globalnymi łańcuchami dostaw). Dodatkowym czynnikiem podbijającym roczną dynamikę produkcji w marcu była wspomniana wyżej korzystna różnica w liczbie dni roboczych. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się o 2,3% pomiędzy lutym i marcem (najsilniej od września 2020 r.). Wskazuje to na silne ożywienie aktywności w polskim przemyśle.

Branże eksportowe nadal liderami wzrostów

W marcu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, najwyższe tempo wzrostu aktywności odnotowano w kategoriach o znaczącym udziale sprzedaży eksportowej w przychodach. Szacujemy, że w działach, w których udział eksportu w sprzedaży przekracza 50%, produkcja przemysłowa wzrosła w marcu o 38,2% r/r wobec 6,7% w lutym. Działy te odpowiadały za ponad połowę wzrostu produkcji przemysłowej ogółem (wkład do rocznej dynamiki wyniósł 11,9 pkt. proc.). Z kolei dynamika produkcji w branżach związanych z budownictwem wyniosła w marcu 18,8% r/r wobec 1,7% w lutym, a w pozostałych branżach (z wyłączeniem kategorii eksportowych i budowlanych) odnotowano zwiększenie produkcji o 8,4% r/r wobec 0,4% w lutym. Dane te wskazują, że ożywienie w światowym handlu pozostaje głównym czynnikiem wzrostu produkcji przemysłowej w Polsce, a opublikowane w ostatnich tygodniach wyprzedzające wskaźniki koniunktury sygnalizują duże prawdopodobieństwo utrzymania się wysokiego popytu na polski eksport w najbliższych miesiącach.

Jak silny jest negatywny wpływ ograniczeń podażowych na produkcję?

Znacząco wyższy od oczekiwań wzrost produkcji przemysłowej w marcu jest dużą niespodzianką w kontekście sygnalizowanych w badaniach koniunktury barier w postaci wąskich gardeł w globalnych łańcuchach dostaw, a więc niedoborów surowców, materiałów i półfabrykatów. Bariery te oddziałują w kierunku zwiększenia cen produkcji sprzedanej (por. MAKROmapa z 12.04.2021), na co wskazuje również odnotowane w marcu zwiększenie dynamiki cen w przetwórstwie przemysłowym do 3,3% r/r, a więc do poziomu najwyższego od lipca 2018 r. (ważną przyczyną przyspieszenia wzrostu cen produkcji sprzedanej w marcu w ujęciu r/r była również niska ubiegłoroczna baza dla cen surowców). W konsekwencji, dość prawdopodobny jest scenariusz, w którym znacząco wyższy od oczekiwań wzrost produkcji w marcu został zrealizowany dzięki zmniejszeniu zapasów, co neutralizowałoby pozytywny wpływ wyższej produkcji na PKB. Weryfikacja tej hipotezy będzie jednak możliwa po kolejnych publikacjach danych o koniunkturze w sektorze przedsiębiorstw oraz strukturze PKB w I kw. W scenariuszu alternatywnym, w którym bariery podażowe ograniczają aktywność w przemyśle w stopniu mniejszym niż sygnalizowany przez dane o koniunkturze, wkład produkcji przemysłowej do wzrostu wartości dodanej w całym 2021 r. może być wyraźnie wyższy niż oczekiwaliśmy. Dzisiejsze dane o marcowej produkcji interpretujemy zatem jako sygnał ryzyka w górę dla naszej prognozy wzrostu PKB w 2021 r. (3,6%).

Dzisiejsze dane o produkcji przemysłowej, zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw są pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!