Analizy i badania

Silne przyspieszenie wzrostu inwestycji w II kw.

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS w ubiegłym tygodniu nominalne krajowe inwestycje przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób zwiększyły się w II kw. o 13,9% r/r wobec wzrostu o 6,1% w I kw.</p>

>

Zwiększenie ich dynamiki wynikało z wyższych wkładów inwestycji w energetyce (o 4,9 pkt. proc.), przetwórstwie (3,1 pkt. proc.) i górnictwie (1,1 pkt. proc.). Z kolei wzrost nakładów na środki trwałe był hamowany przez niższ? kontrybucję inwestycji w sektorze usług (o 1,6 pkt. proc.). Należy jednak zwrócić uwagę, że pomimo lekkiego spowolnienia wzrostu inwestycji w usługach, ich tempo wzrostu utrzymuje się nadal na wysokim poziomie (20,0% r/r w II kw. wobec 26,4% w I kw.). Można zauważyć, że ożywienie wzrostu inwestycji w przetwórstwie ma szeroki zakres. W 13 z 22 branż odnotowano bowiem przyspieszenie wzrostu nakładów na środki trwałe w ujęciu rocznym.

W II kw. firmy 50+ zwiększyły nakłady na budynki, maszyny, urz?dzenia techniczne i narzędzia, podczas gdy inwestycje w na środki transportu uległy zmniejszeniu w ujęciu rocznym. Taka struktura wzrostu nakładów trwałych może sygnalizować, że aktywność inwestycyjna firm była ukierunkowana na zwiększenie możliwości produkcyjnych. Oczekujemy, że w najbliższych miesi?cach bariera w postaci wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych będzie głównym czynnikiem skłaniaj?cym firmy do zwiększenia nakładów inwestycyjnych. Zgodnie danymi GUS, odsezonowane wykorzystanie mocy wytwórczych w przetwórstwie nie zmieniło się w III kw. w porównaniu do II kw. i wyniosło 83,2% (najwyższy poziom w historii badań). Czynnikiem ograniczaj?cym wzrost inwestycji przedsiębiorstw s? natomiast rosn?ce trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników.

Wskaźnikiem posiadaj?cym własności wyprzedzaj?ce w stosunku do inwestycji przedsiębiorstw jest tzw. ł?czna wartość kosztorysowa inwestycji rozpoczętych. Jest to wartość nakładów na środki trwałe rozpoczynanych w okresie sprawozdawczym wynikaj?ca z dokumentacji projektowokosztorysowej. Na podstawie historycznych danych można zauważyć, że dynamika wartości kosztorysowej inwestycji rozpoczętych z wyprzedzeniem około dwóchtrzech kwartałów sygnalizuje zmiany w kształtowaniu się tempa wzrostu inwestycji przedsiębiorstw 50+. Kieruj?c się wył?cznie wskazaniami wskaźnika wartości kosztorysowej inwestycji, w II poł. br. należałoby oczekiwać silnego spadku inwestycji firm 50+ w ujęciu r/r. Nie prognozujemy tak silnego spadku inwestycji, jak sugeruj? dane o wartości kosztorysowej inwestycji rozpoczętych, jednak uważamy, że dynamika nakładów firm na środki trwałe będzie utrzymywać się w lekkim trendzie spadkowym w br. Nasz? ocenę wspieraj? wyniki badań koniunktury NBP („Szybki monitoring”, lipiec 2018 r.) – odnotowany w II kw. wzrost wskaźnika planowanych, nowych inwestycji w horyzoncie kwartału i do końca roku.

Przyspieszenie wzrostu inwestycji zostało odnotowane również w przypadku jednostek samorz?du terytorialnego. W II kw. dynamika nakładów na środki trwałe w tym segmencie zwiększyła się do 89,2% r/r wobec 83,1% w I kw. Do końca br. tempo wzrostu inwestycji JST będzie wspierane przez aktywność inwestycyjn? zwi?zan? z zaplanowanymi na jesień wyborami samorz?dowymi, jednak uważamy, że będzie się ono stopniowo obniżać ze względu na efekty wysokiej bazy.

Bior?c pod uwagę przedstawione powyżej dane dotycz?ce nakładów brutto na środki trwałe dużych przedsiębiorstw i jednostek samorz?du terytorialnego, dostrzegamy istotne ryzyko w górę dla naszej prognozy inwestycji ogółem w II kw. br. (8,6% r/r wobec 8,1% w I kw.). Dane te poznamy w najbliższy pi?tek wraz z publikacj? struktury PKB (patrz powyżej). Zarysowane powyżej tendencje stanowi? również ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu inwestycji w całym 2018 r. (8,9% r/r wobec 3,4% w 2017 r.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!