Analizy i badania

Silne pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) spadł do 51,0 pkt. w kwietniu z 53,8 pkt. w marcu, kształtując się znacząco poniżej naszej prognozy (52,9 pkt.) i oczekiwań rynkowych (53,2 pkt.). W ujęciu miesięcznym spadek indeksu PMI w kwietniu (o 2,8 pkt.) był drugim najgłębszym od listopada 2009 r.</p>

>

Tak silne pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie jest duż? niespodziank? w świetle odnotowanej w kwietniu wyraźnej poprawy nastrojów w niemieckim przetwórstwie i jedynie niewielkiego ich pogorszenia w strefie euro (por. MAKROmapa z 25.04.2016). Odnotowane w kwietniu pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie miało szeroki zakres – złożył się na ni? spadek wszystkich pięciu jego składowych (nowe zamówienia, zatrudnienie, bież?ca produkcja, prędkość dostaw i zapasy pozycji zakupionych).

W strukturze kwietniowego wskaźnika PMI na szczególn? uwagę zasługuje silny spadek składowej dla nowych zamówień do poziomu nieznacznie przekraczaj?cego 50 pkt. (najniżej od września 2014 r.), co sygnalizuje stagnację zamówień ogółem w przetwórstwie. Wyraźnemu obniżeniu uległa również składowa dla nowych zamówień w eksporcie, jednak jej poziom wskazuje na utrzymuj?cy się umiarkowany wzrost popytu zewnętrznego. Oznacza to, że do wyhamowania wzrostu zamówień ogółem w największym stopniu przyczyniło się spowolnienie wzrostu zamówień krajowych. Spowolnienie to można w naszej ocenie wi?zać głównie z utrzymuj?cym się silnym spadkiem inwestycji publicznych, znajduj?cym odzwierciedlenie w załamaniu produkcji budowlano-montażowej odnotowanym w I kw. br. (por. MAKROpuls z 19.04.2016).

Silne spowolnienie wzrostu nowych zamówień ogółem przyczyniło się do znacz?cego obniżenia składowej dla bież?cej produkcji, co jest zgodne z naszym scenariuszem przewiduj?cym niższ? od konsensusu dynamikę produkcji przemysłowej w kwietniu (2,9% r/r wobec oczekiwań na poziomie 3,4%). Dzisiejsze dane o kwietniowym PMI w polskim przetwórstwie s? również spójne z nasz? prognoz? spowolnienia dynamiki PKB w II kw. do 3,0% r/r wobec 3,2% w I kw. (wstępne dane o PKB w I kw. poznamy 13 maja). W najbliższych miesi?cach najważniejszym czynnikiem oddziałuj?cym na nastroje w polskim przetwórstwie będzie koniunktura w strefie euro, w tym szczególnie w Niemczech. Struktura kwietniowego PMI dla niemieckiego przetwórstwa (wyraźne przyspieszenie wzrostu nowych zamówień ogółem i eksportowych) pozwala oczekiwać, że w kolejnych miesi?cach wzrost popytu zewnętrznego będzie czynnikiem stabilizuj?cym w koniunkturę w polskim przetwórstwie.

Opublikowane dziś wyraźnie gorsze od oczekiwań kwietniowe dane o koniunkturze w polskim przetwórstwie stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza stóp procentowych NBP (obniżka o 50 pb w lipcu br.). Tym samym s? one lekko negatywne dla kursu złotego i pozytywne dla cen polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!