Podsumowanie wydarzeń

Senat odłoży zmiany w składkach ZUS o co postulowały CCIFP oraz 13 innych izb bilateralnych

<p style="text-align: justify;">CCIFP oraz 13 najważniejszych izb bilateralnych działających w Polsce włączyło się w dyskusję dotyczącą zniesienia limitu składek ZUS od najwięcej zarabiających pracowników etatowych. Postulowaliśmy o wstrzymanie prac nad rządowym projektem ustawy oraz o przesunięcie terminu wejścia w życie nowych rozwiązań na 1 stycznia 2019 r.</p>

>

W piśmie, między innymi, zwracaliśmy uwagę na dodatkowe koszty w wysokości od kilku do kilkunastu milionów złotych, którymi zostan? obci?żone poszczególne firmy. Zwiększenie kosztów uderzy przede wszystkim w przedsiębiorstwa zatrudniaj?ce wysoko wykwalifikowanych specjalistów z  dziedziny zaawansowanych procesów biznesowych oraz nowych technologii. Odsetek pracowników, których dotyczy limit w tego typu firmach wynosi przeciętnie 10-20% załogi, a w niektórych przypadkach nawet ponad 30%.

Inwestorzy podejmuj? decyzje maj?c na uwadze dłuższy horyzont czasowy. Wi?że się to z zaci?ganiem zobowi?zań wobec klientów, kontrahentów, pracowników itd. Nagła zmiana obci?żeń składkowych po stronie pracowników i pracodawców często będzie oznaczać modyfikację planów rozwoju. W dłuższej perspektywie oznacza to podważenie wiarygodności Polski jako miejsca lokowania nowoczesnych   inwestycji.

Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju wskazuje m.in. na rozwój gospodarczy oparty na tworzeniu miejsc pracy w sektorach o dużej wartości dodanej, a zatem miejsc pracy wysoko wynagradzanych. Ma to prowadzić do ominięcie tzw. pułapki średniego dochodu.

Dodatkowo planowane zmiany mog? w znacznym stopniu zachęcić pracowników do szukania innych form zatrudnienia. S?dzimy, że działania te mog? zostać uznane za sprzeczne z polityk? Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która zachęca do zatrudniania pracowników w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony.  

Przede wszystkim zaś ustawa jest procedowana w zbyt szybkim tempie. Prace ustawodawcze zostały rozpoczęte dopiero pod koniec października tego roku. Zabrakło dialogu ze stron? społeczn?. Dodatkowo tak krótkie vacatio legis uniemożliwi przedsiębiorcom przygotowanie się do nowych kosztów prowadzenia działalności.  

Pismo podpisały: Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham), Austriacka Izba Gospodarcza, Belgijska Izba Gospodarcza (BBC), Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC), Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza (PHIG), Irlandzka Izba Handlowa (ICC), Polska-Kanadyjska Izba Gospodarcza (PCCC), Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza (NPCC), Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK), Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC), Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC), Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza (SCP), Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce (CCIIP).

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!