Analizy i badania

Sektor MŚP już dawno nie był w tak dobrej kondycji. Odczyt „Barometru EFL” na II kwartał najwyższy w historii badania!

<p style="text-align: justify;">Najnowszy „Barometr EFL”<a name="_ftnref1" href="https://secure.netpr.pl/#_ftn1"></a>[1] na II kwartał 2017 roku pokazuje, że zdecydowanie został zatrzymany trend spadkowy z ubiegłego roku i możemy mówić o dynamice rozwoju MŚP w Polsce. Po bardzo wysokim dla I kwartału br. wskaźniku na poziomie 57,1 pkt., odczyt na II kwartał wyniósł aż 63 pkt.! To najlepszy wynik w historii badania „Barometr EFL”. Po raz kolejny, za wzrost wartości indeksu odpowiadają bardzo optymistyczne prognozy dotyczące inwestycji. Aż 41% przedstawicieli sektora MŚP (najwięcej od IV kwartału 2015 roku) uważa, że będzie więcej inwestować.</p>

>

- Obraz, jaki wynika z najnowszego pomiaru „Barometr EFL”, jest odzwierciedleniem pozytywnych trendów gospodarczych, które obserwowaliśmy w pierwszych miesi?cach tego roku. W I kwartale br. produkcja sprzedana przemysłu, zgodnie z danymi GUS, wzrosła o 7,3% rok do roku, a sprzedaż detaliczna w marcu o blisko 10%. Warto również spojrzeć na wyniki firm leasingowych, które z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności, s? niezwykle wrażliwe na zmiany koniunktury gospodarczej.  Otóż z danych Zwi?zku Polskiego Leasingu wynika, że w pierwszych trzech miesi?cach 2017 r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje o ł?cznej wartości 15 mld zł, co oznacza wzrost rynku na poziomie 12,7% r/r. Dane te w parze z wynikami najnowszego Barometru potwierdzaj?, że firmy w Polsce, w tym przede wszystkim z sektora MŚP, s? w coraz lepszej kondycji, kupuj? i inwestuj?, tym samym napędzaj?c polsk? gospodarkę  –  powiedział  Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Rekordowy odczyt Barometru EFL

Wynik „Barometru EFL” za II kwartał 2017 roku po raz drugi w historii pomiarów przekroczył próg 60 pkt. (pierwszy raz w III kwartale 2015 roku) i wyniósł 63 pkt. Jednocześnie jest to najwyższa wartość od pocz?tku realizacji badania, czyli od I kwartału 2015 roku. W porównaniu do I kwartału br. wartość wskaźnika jest aż o 5,9 pkt. wyższa, natomiast do sytuacji sprzed roku o 5,2 pkt. Tym samym powtórzyła się sytuacja z ubiegłego roku, gdy pomiędzy I i II kwartałem 2016 roku odczyt Barometru wzrósł.

Coraz więcej inwestycyjnych optymistów

Na wzrost wartości „Barometru EFL” w II kwartale tego roku, zapracowały wszystkie cztery kategorie, jednak podobnie jak na pocz?tku roku, decyduj?cy wpływ miała istotna poprawa nastrojów pod względem planowanych inwestycji. Odsetek osób, które spodziewaj? się więcej inwestować w II kwartale br. wzrósł o 8,9 pp. w porównaniu do I kwartału 2017 roku (z 31,9 proc. do 40,8 proc.) oraz aż o 17,9 pp. w porównaniu do II kwartału 2016 roku. Odsetek inwestycyjnych optymistów w sektorze MŚP w II kwartale br. był najwyższy od IV kwartału 2015 roku. Wówczas wyniósł on 45,3 proc.

Również stosunkowo wysoki odsetek przedsiębiorców (27,2 proc.) wskazał, że oczekuje wzrostu sprzedaży. Jest to wynik lepszy o 8,9 pp. w porównaniu do I kwartału br., jednak o 14,6 pp. niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W przypadku płynności finansowej odsetek optymistów wzrósł aż 10,8 pp. kwartał do kwartału (24,3 proc.), a większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne zgłosiła co pi?ta firma (+ 4 pp.).

Prognoza na kolejny kwartał

- Jeśli miałbym prognozować odczyt następnego Barometru na podstawie danych z ubiegłego roku, kiedy pomiędzy II kw. a IV kw. wartość wskaźnika stopniowo spadała, wskazałbym na niewielki spadek nastrojów. Jednak obecnie mamy do czynienia z inn? sytuacj? rynkow? niż rok temu. W zwi?zku z napływaj?cymi optymistycznymi danymi makroekonomicznymi, jak również bardzo dobrymi wynikami firm leasingowych, spodziewamy się ożywienia polskiej gospodarki w dalszej części tego roku. Głównymi determinantami takiej sytuacji będ? rosn?ce wydatki konsumpcyjne, stabilny wzrost gospodarczy w strefie euro i odbicie inwestycji, przede wszystkim z udziałem unijnego wsparcia, na przełomie II i III kwartału  – mówi  Radosław Kuczyński, prezes EFL.  

https://secure.netpr.pl/#_ftnref1[1]  „Barometr EFL” jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 4-10 maja 2017 r.

***  

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 26 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 287 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!