Analizy i badania

Scenariusze makroekonomiczne dla Chin

<p style="text-align: justify;">Dane z realnej sfery gospodarki oraz wyniki badań koniunktury napływające w ciągu ostatnich miesięcy wskazywały na spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach. Z punktu widzenia perspektyw wzrostu gospodarczego w Polsce istotną kwestią jest odpowiedź na pytanie czy spowolnienie w Państwie Środka będzie miało łagodny przebieg (tzw. „miękkie lądowanie”), czy też nastąpi gwałtowne załamanie wzrostu gospodarczego. Poniżej przedstawiamy scenariusz dla perspektyw makroekonomicznych Chin na lata 2015-2020 opracowany przez ekonomistów Credit Agricole Corporate and Investment Bank.</p>

>

Bież?ce spowolnienie gospodarcze jest wynikiem oddziaływania kilku czynników. Nadpodaż na rynku nieruchomości doprowadziła do wzrostu zapasów i ograniczenia aktywności branży budowlanej. W ostatnich latach miało miejsce stopniowe umocnienie juana, które systematycznie zmniejszało konkurencyjność cenow? chińskiego eksportu. Wskaźniki obrazuj?ce nastroje wśród przedsiębiorców znajduj? się obecnie na relatywnie niskim poziomie, gdyż rentowność ich działalności zmniejszyła się, co zniechęca ich do zwiększenia inwestycji i aktywności gospodarczej. Dodatkowym czynnikiem negatywnie oddziałuj?cym na perspektywy wzrostu gospodarczego było pęknięcie bańki spekulacyjnej na rynku akcji, które pogorszyło nastroje gospodarstw domowych. Ponadto działania rz?du podejmowane w celu zmniejszenia działalności parabanków ograniczaj? dostęp uczestników rynkowych do kredytu.

Uważamy, że podjęte w ostatnich kwartałach przez rz?d działania, obejmuj?ce m.in. obniżki stóp procentowych przez Ludowy Bank Chin, dokapitalizowanie banków, złagodzenie warunków udzielania kredytów oraz zwiększenie wydatków na infrastrukturę pozwol? ograniczyć skalę spowolnienia w krótkim okresie. Uważamy, że roczna dynamika PKB ustabilizuje się w II poł. br. na poziomie 6,6% wobec 7,0% w I poł., co pozwoli na osi?gnięcie założonego przez rz?d celu dla wzrostu gospodarczego na poziomie ok. 7% w br.

W ci?gu ostatnich 25 lat najważniejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Chinach były inwestycje. Taki model gospodarczy doprowadził do powstania wielu nierównowag – m.in. nadmiernego rozwoju przemysłu ciężkiego, napompowania bańki na rynku nieruchomości, wzrostu zadłużenia – a tym sam jest on niemożliwy do utrzymania w długim okresie. Rz?d chiński powtarzał w ostatnich miesi?cach, że chce d?żyć do zmniejszenia tych nierównowag. Uważamy, że będzie się on starał zmniejszyć wkład inwestycji do wzrostu PKB przy jednoczesnym stopniowym zwiększaniu kontrybucji spożycia prywatnego, nie dopuszczaj?c tym samym do gwałtownego załamania wzrostu PKB. W przyszłym roku zostan? ustalone nowe cele dla wzrostu gospodarczego na lata 2016-2020. Oczekujemy, że ze względu na konieczność reformy modelu wzrostu zostanie on wyznaczony w przedziale 6,5-7,0% w 2016 r. i 6,0-6,5% w latach 2017-2020. Prognozujemy, że w rzeczywistości wzrost gospodarczy wyniesie 6,5% w 2016 r. a w latach 2017-2010 przeciętnie 6%. W tym scenariuszu wzrost gospodarczy będzie wspierany poprzez stopniowe łagodzenie polityki pieniężnej (obniżki stopy rezerw obowi?zkowych średnio o 120 pb rocznie i obniżki siedmiodniowej stopy repo o 25 pb rocznie). Uważamy, że duże możliwości interwencji rz?du chińskiego pozwol? na kształtowanie wzrostu gospodarczego zgodnie z założonymi celami. Tym samym spowolnienie w Chinach będzie miało łagodny przebieg.

Ryzyka dla naszego scenariusza bazowego oceniamy jako zrównoważone. Równe prawdopodobieństwa (po 25%) przypisujemy realizacji zarówno bardziej optymistycznego scenariusza (zakładaj?cego ustalenie przez rz?d wyższych celów dla wzrostu PKB na lata 2016-2020 przy jednoczesnej tolerancji dla zwiększaj?cych się nierównowag), jak i bardziej pesymistycznego obejmuj?cego silniejsze spowolnienie inwestycji bez jednoczesnego zrównoważenia w postaci przyspieszenia konsumpcji i zwiększenia wkładu eksportu netto. Poszczególne scenariusze alternatywne wraz z prawdopodobieństwem ich wyst?pienia zostały szczegółowo przedstawione w tabeli poniżej.

Scenariusze wzrostu w Chinach w latach 2015-2020

Źródło: Credit Agricole Corporate and Investment Bank

Oczekiwane przez nas w scenariuszu bazowym spowolnienie gospodarcze w Chinach będzie miało umiarkowanie negatywny wpływ na sytuację w Polsce. Od dynamiki PKB w Chinach zależy bowiem sytuacja gospodarcza głównych partnerów handlowych Polski, przede wszystkim Niemiec (por. MAKROmapa z 28.09.2015). EBC szacuje, że silniejsze od oczekiwań pogorszenie sytuacji w Chinach może ograniczyć roczne tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro o 0,1 – 0,2 pkt. proc. Spowolnienie wzrostu PKB w Chinach będzie miało również negatywny wpływ na sytuację gospodarcz? w innych gospodarkach wschodz?cych oraz w USA, a tym samym przyczyni się do spowolnienia globalnego wzrostu gospodarczego. Wpływ spowolnienia może być również potęgowany przez pogarszaj?ce się nastroje na rynkach finansowych. W rezultacie, zarysowane powyżej czynniki stanowi? wsparcie dla naszej prognozy spowolnienia wzrostu gospodarczego z 3,4% r/r w br. do 2,5% w 2016 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!